Razpis za opravljanje PRAKSE V DRŽAVNEM SVETU RS

25. 9. 2018 | Aktualno, Razpisi, Za študente

S ponosom vas obveščamo o razpisu za opravljanje prakse v Državnem svetu RS, katerega je razpisal Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze. Rok za prijavo je do vključno 19.10.2018.

Razpis za opravljanje
PRAKSE V DRŽAVNEM SVETU RS
(Služba za pravne in analitične zadeve)

Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze, na podlagi Protokola o sodelovanju med Državnim svetom RS in Evropsko pravno fakulteto ter Sporazuma o sodelovanju študentov Evropske pravne fakultete pri opravljanju prakse v Državnem svetu Republike Slovenije, objavlja razpis za prakse v Državnem svetu Republike Slovenije.

VSEBINA RAZPISA

Na podlagi sklenjenega Sporazuma o sodelovanju študentov Evropske pravne fakultete pri opravljanju prakse v Državnem svetu Republike Slovenije bo Državni svet izbral enega študenta
za opravljanje prakse v Službi za pravne in analitične zadeve Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

Praksa bo potekala od 5.11.2018 do 30.11.2018, v obsegu 8 ur na dan, praviloma med 7:00 -17:00. V primeru kakšnih posebnih okoliščin, se lahko urnik prilagodi drugače.
Prednost pri izboru bodo imeli študenti magistrskega študija Pravo 2. stopnje, ki so zaključili tudi dodiplomski študij Pravo 1. stopnje, ter študenti 3. letnika dodiplomskega programa Pravo 1. stopnje. Kandidati morejo izkazati dobro poznavanje področja ustavnega prava in prava EU oz. imeti opravljen izpit Pravo EU ter odlično predznanje angleškega jezika (najmanj C1, C2).
Fakulteta bo preko koordinatorja projekta fakultete študente seznanila z obveznostmi, ki izhajajo iz sporazuma in z njimi podpisala izjavo o sodelovanju na projektu. Prav tako bo preko koordinatorja projekta izvajala svetovanje in nadzor nad izvajanjem prakse ter karierno spremljala študente pri njihovem praktičnem delu. Vsakršno neprimerno ravnanje študentov bo fakulteta sankcionirala v skladu s sporazumom in pravili fakultete.

Za čas trajanja praktičnega usposabljanja bo fakulteta študenta ustrezno zavarovala oziroma zanje plačala prispevek za zavarovanje za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, v skladu z določbami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06, s spremembami in dopolnitvami) in v skladu
s prvim odstavkom 4. člena Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 25/13, s spremembami in dopolnitvami).

Državni svet Republike Slovenije bo študente seznanil z obveznostjo varovanja osebnih in tajnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi, s katerimi se seznanijo med izvajanjem projekta, ter jim v podpis predložil izjavo o varovanju pridobljenih podatkov. V skladu z veljavno zakonodajo bo DS RS skrbel za varnost in zdravje pri delu ter študente zavaroval za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v skladu s prvim odstavkom 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06, s spremembami in dopolnitvami).
Študente bo med opravljanjem nalog spremljal strokovno usposobljen javni uslužbenec oz. svetovalec, ki jih bo usmerjal, jim pomagal, svetoval in nadzoroval ter skrbel za izvajanje ciljev projekta.

OBVEZNOSTI ŠTUDENTA

Študenti se obvežejo:
– da bodo redno in vestno opravljali naloge projekta,
– da bodo pri opravljanju nalog upoštevali navodila in pravila delovanja Državnega sveta Republike Slovenije (delovni čas, način komuniciranja ipd.) ter navodila javnega uslužbenca oz. svetovalca v Državnem svetu Republike Slovenije,
– da bodo varovali osebne in tajne podatke v skladu s predpisi, s katerimi se seznanijo med opravljanjem projekta,
– da bodo varovali in razvijali ugled Državnega sveta Republike Slovenije in fakultete, pri čemer bodo z vso resnostjo izkoristili možnost pridobitve praktičnih znanj in veščin,
– da bodo morebitne izostanke (zaradi bolezni ipd.) med trajanjem projekta javili koordinatorju projekta in javnemu uslužbencu oz. svetovalcu v Državnem svetu Republike Slovenije na način,
– da bo izdelal poročilo o opravljeni praksi po navodilih fakultete in v dogovoru z Državnim svetom.

NAČIN IZBORA

Državni svet bo izbral 1 kandidata za opravljanje prakse v obdobju od 5.11.2018 do 30.11.2018. V primeru dodatnih možnosti za praktično udejstvovanje, se bo obstoječi razpis ponovil. V primeru, da bo na razpis prijavljenih več kandidatov, se bodo pri izboru upoštevali sledeči kriteriji:

NAGRADA

Praksa je prostovoljna in brezplačna! Kljub temu bo Državni svet študentom za opravljeno delo izplačal simbolično nagrado in regres za prehrano v skladu z veljavno zakonodajo.
Študenti, ki bodo uspešno opravili praktično udejstvovanje, bodo prejeli tudi potrdilo o opravljeni praksi, na podlagi ocene strokovno usposobljenega javnega uslužbenca.

ROK IN NAČIN ZA PRIJAVE

Zainteresirani kandidati naj svojo prošnjo, skupaj s priloženim motivacijskim pismom (s poudarkom na opisu, zakaj vas zanima delo v Državnem svetu) in življenjepisom, pošljejo na e-naslov: aldijana.ahmetovic@ds-rs.si, do vključno 19.10.2018.

Koordinatorica projekta na strani Državnega sveta RS je ga. Aldijana Ahmetović, Državni svet Republike Slovenije, Služba za pravne in analitične zadeve , Svetovalka za pravna vprašanja , na strani Evropske pravne fakultete pa ga. Nataša Kolavčič, Vodja kariernega centra Evropske pravne fakultete Nove univerze.
Rok za prijavo je do vključno 19.10.2018.

DODATNA VPRAŠANJA V ZVEZI Z RAZPISOM

Nataša Kolavčič,
Vodja Kariernega centra
E: karierni.center@nova-uni.si
T: 05338 44 06

Vabljeni k sodelovanju!

Priponka z razpisom: RAZPIS ZA PRAKSE V DS RS 2018

Rezultat iskanja slik za republika slovenija državni svet