Vrednotenje nepremičnin

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski magistrski Pravo in management nepremičnin  2 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 40  8

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Bojan Grum

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

Vsebina

– Nepremičnine in vrednotenje.
– Osnove vrednotenja.
– Lastništvo in nepremičninske pravice.
– Proces vrednotenja.
– Analiza trga nepremičnin.
– Analiza najboljše izrabe .
– Način primerljivih prodaj.
– Navabnovrednosti način.
– Na donosih zasnovan način.
– Poročilo o oceni vrednosti.
– Profesionalna praksa in zakonodaja.

Temeljni literatura in viri:

– Grum. B. (2012): VREDNOTENJE NEPREMIČNIN, Učbenik, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici.

– Grum, B, Temeljotov Salaj, A. (2011):  INTERDISCIPLINARNI VIDIKI NEPREMIČNIN, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici.

– Pšunder, I, Torkar, M. (2007): VREDNOTENJE NEPREMIČNINSKIH PRAVIC, Slovenski inštitut za revizijo.

– International Valuation Standards, ninth edition (2011) International Valuation Standards Committee, 12 Great George Street, London, UK, internet: http://www.ivsc.org.

– The Appraisal of Real Estate, thirteenth edition (2008) Appraisal Institute, 550 West Van Buren, Chicago, IL 60607, internet: www.apraisallinstitute.org.

– Burueggeman, B. W., Fisher, D. J., fourteenth edition (2011) Real estate finance and investments,

– McGraw-Hill/Irwin, New York, internet: www.mhhe.com/bf14e.

– Barris, J. (2008) An expert system for appraisal by the method of comparison. PhD Thesis, UPC, Barcelona.

Cilji in kompetence:

Slušatelji bodo spoznali zakonske osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin s poudarkom na mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (MSOV). Spoznali bodo zasnove, ki temeljijo na splošno sprejetih načelih ocenjevanja vrednosti, kodeks vedenja, vrste premoženja, podlage ocenjevanja vrednosti, moderne načine (način primerljivih prodaj, način kapitalizacije donosa, nabavno vrednosti način) in metode vrednotenja (najgospodarnejša raba, kvantitativne metode), kar predstavlja bistvo tržnega vrednotenja nepremičnin. Slušatelji se bodo seznanili s končnim korakom v procesu ocenjevanja vrednosti, z načini sporočanja sklepov ocenjevanja vrednosti, vključno s prezentacijo uporabljenih analitičnih postopkov in empiričnih podatkov,  predpostavk ali omejitvenih pogojev.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje zakonskih osnov za ocenjevanje vrednosti nepremičnin;
 • poznavanje zasnov, ki temeljijo na splošno sprejetih načelih ocenjevanje vrednosti;
 • poznavanje kodeksa vedenja;
 • sposobnost umeščanja vrednosti glede na vrsto premoženja in glede na podlago ocenjevanja;
 • poznavanje modernih načinov in metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin;
 • sposobnost poročanja (in analiziranja poročil) o ocenjevanju vrednosti;
 • sposobnost prepoznavanja in analiziranja ključnih dejavnikov, ki bistveno vplivajo na vrednost nepremičnin;
 • prenos teoretičnega znanja v prakso;
 • sposobnost razumevanja in kompetentnega komuniciranje s strokovnjaki iz različnih nepremičninskih področij ter z različnimi interesnimi skupinami.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja.

Načini ocenjevanja:

Seminar: pozitiveno opravljen, sledi pristop k pisnem izpitu

Pisni izpit:  100 %

Reference nosilca:

Strokovni nazivi:

Doc. dr. Bojan GRUM, univ. dipl. inž.gradb.

Sodni izvedenec gradbene stroke – splošno, RS, Ministrstvo za pravosodje

Sodni cenilec za gradbeništvo – nepremičnine, RS, Ministrstvo za pravosodje

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri slovenskem inštitutu za revizijo.

Assistance Professor dr. Bojan GRUM.

Court expert and appraiser of civil engineering.
Certified real estate appraiser at Slovenian Institute of Auditors.

Reference:

Znanstvene monografije:

 1. Grum, B, Temeljotov Salaj, A. (2011): INTERDISCIPLINARNI VIDIKI NEPREMIČNIN, Evropska pravna fa kulteta v Novi Gorici.
 1. Grum, B. (ur.). SANACIJE BETONSKIH OBJEKTOV. Ljubljana: i2, 2004

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo:

1.  Grum. B. (2012): VREDNOTENJE NEPREMIČNIN, Učbenik, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici.

Izvirni znanstveni članki:

 1. GRUM, Bojan, KOBAL GRUM, Darja. Satisfaction with current residence status in comparison with expectations of real estate buyers in Slovenia and Serbia. V: IACOB, Andreea Iluzia (ur.). 2nd world conference on business, economics and management (BEM-2013), 25-28 April 2013, Belek, Turkey, (Procedia – Social and behavioral sciences, ISSN 1877-0428, vol. 109). Amsterdam: Elsevier, 2014, str. 263-275
 2. GRUM, Bojan, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. The comparison of expressed satisfaction and expectations of potential real estate buyers in Slovenia and Japan. Facilities, ISSN 0263-2772, 2013, vol. 31, iss. 1-2, str. 6-23.
 3. LANGERHOLC, Nina, GRUM, Bojan. Stališča o vplivih ključnih naravnih dejavnikov pri vrednotenju nepremičnin s poudarkom na poplavnosti = Positions of the impact of natural factors on real estate appraisal with an emphasis on flooding. Geodetski vestnik, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], sep. 2012, letn. 56, št. 3, str. 482-498.
 4. GRUM, Bojan, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Vloga lastnih in zunanjih dejavnikov pri konstrukciji vprašalnika za merjenje pričakovanj potencialnih pridobiteljev nepremičninskih pravic. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2011, letn. 43, št. 1/2, str. 257-275,.
 5. GRUM, Bojan, KOBAL GRUM, Darja. Satisfaction level of potential real estate buyers considering real estate factors in Slovenia and Japan. Facta Universitatis. Series, Philosophy, Sociology and Psychology, ISSN 1451-2483, 2010, vol. 9, no. 1, str. 59-72.
 6. GRUM, Bojan, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Vloga demografskih dejavnikov pri merjenju lastnih in zunanjih pričakovanj potencialnih pridobiteljev nepremičninskih pravic = Role of demographic factors for measuring personal and external factors of potential purchasers of real estate. Gradbeni vestnik, ISSN 0017-2774, oktober 2010, letn. 59, str. 247-255.
 7. GRUM, Bojan, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Zunanja pričakovanja potencialnih pridobiteljev nepremičninskih pravic v Sloveniji in na Japonskem = The external expectations of potential real estate buyers in Slovenia and Japan. Urbani izziv, ISSN 0353-6483. [Tiskana izd.], 2010, letn. 21, št. 2, str. 37-47, 106-116.
 8. GRUM, Bojan. Teoretična izhodišča za izračun optimalnega števila privezov v luki = A theoretical aproach to calculating the optimum number of seaport berths. Gradbeni vestnik, ISSN 0017-2774, jun./jul. 1993, letn. 42, št. 6/7, str. 130-133.
 9. GRUM, Bojan, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Pričakovanja potencialnih pridobiteljev stanovanjskih nepremičninskih pravic v Republiki Sloveniji glede na njihov spol, starost, izobrazbo in zaposlenost = Expectations of potential acquisitions of residential real estate rights in the Republic of Slovenia, according to gender, age, education and employment. Geodetski vestnik, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], 2010, letn. 54, št. 3, str. 501-516.
 10. GRUM, Bojan. Najgospodarnejša raba širšega prostora. Vestnik za sodne izvedence in cenilce, 2010, letn. 12, št. 8, str. 50-67.

Strokovni članeki:

 1. DOLAMIČ-GRIČAR, Jasna, GRUM, Bojan. Mirno reševanje nepremičninskih sporov. Vestnik za sodne izvedence in cenilce, 2011, letn. 2011/1, št. 12, str. 14-26.
 2. GRUM, Bojan. Razmerje med oglaševanimi in pogodbenimi cenami nepremičnin = Relationship between advertised and concrated property prices. Gradbeni vestnik, ISSN 0017-2774, feb. 2010, letn. 59, št. 2, str. 31-38.
 3. IPAVEC, Zdenko, SOKOVIĆ, Mirko, GRUM, Bojan. Obvladovanje kakovosti pri sanaciji armirano betonskih silosov za cement = Quality management in the reconstruction of the reinforced concrete cement powder silos. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, 2000, letn. 46, št. 2, str. 129-135.
 4. GRUM, Bojan. Sanacija fug na fasadi objekta Brilejeva 20-22 v Ljubljani. Gradbenik, ISSN 1408-1725, feb. 1998, letn. 2, št. 2, str. 18-19, ilustr.

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci:

 1. GRUM, Bojan, KOBAL GRUM, Darja. Effects of recession in deciding of potential real estate buyers according to their age and education. V: Advances in Business-Related Scientific Research Conference – ABSRC 2013, Venice, Italy, March 20-22, 2013. ANTONČIČ, Boštjan (ur.). Conference proceedings. Piran: Gea College – Faculty of Entrepreneurship, 2013, str. [1-9].
 2. GRUM, Bojan, KOBAL GRUM, Darja. Expectation level of real estate buyers considering real estate factors : the case of Slovenia and Japan. V: AVERY, Albert Elliott (ur.). International Decision Sciences Institute & Asia Pacific Decision Sciences Institute conference, July 9th-13th, 2013, Bali, Indonesia. Bali: Decision Sciences Institute, 2013, str. 818-834.
 3. GRUM, Bojan, KOBAL GRUM, Darja. How the recession affects the expectations of potential acquirers of real estate right in deciding to purchase property?. V: World conference on business, economics and management (BEM-2012), May 4-6 2012, Antalya, Turkey. UZUNBOYLU, Hüseyin (ur.). World conference on business, economics and management (BEM-2012), May 4-6 2012, Antalya, Turkey, (Procedia: social & behavioral sciences, ISSN 1877-0428, vol. 62). New York: Elsevier, 2012, vol. 62, str. 232-238.
 4. GRUM, Bojan, KOBAL GRUM, Darja. The comparison of satisfaction level of potential real estate buyers in Slovenia and Japan. V: ANTONČIČ, Boštjan (ur.). Conference proceedings. Koper: Edukator, 2011, 14 str.
 5. GRUM, Bojan, KOBAL GRUM, Darja, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Expectations of potential real estate buyers with reference to the acquisition of real estate rights in different cultural environments – construction of questionnaire. V: ANTONČIČ, Boštjan (ur.). Conference proceedings. Koper: Edukator, 2010, [12] str.
 6. KAVČIČ, Franci, GRUM, Bojan, ČERNILOGAR, Lidija, ČEBULAR, Urška. Repair of rc wharves in marine enviroment. V: The tenth International congress on polymers in concrete and ICPIC/ICRI International concrete repair workshop, May 21-25, 2001, Honolulu, Hawaii. [S.l.: s.n.], 2001, str. 1-12.
 7. GRUM, Bojan, KAVČIČ, Franci, ČEBULAR, Urška. Repair of extreme high concrete buildings with cement-polymer mortar. V: The tenth International congress on polymers in concrete and ICPIC/ICRI International concrete repair workshop, May 21-25, 2001, Honolulu, Hawaii. [S.l.: s.n.], 2001, str. 1-15, ilustr.
 8. ČEBULAR, Urška, GRUM, Bojan. Sanacija silosov cementa v cementarni Anhovo = Reconstruction of silo of cement in cement plant Anhovo. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 21. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 14. – 15. oktober 1999. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1999, str. 259-266.

Strokovni prispevek na konferenci:

 1. IPAVEC, Zdenko, SOKOVIĆ, Mirko, GRUM, Bojan. Upravljanje kvalitetom pri sanaciji armiranobetonskih objekata = Quality management in the reconstruction of the reinforced concrete objects. V: Naučno-stručni skup Kvalitet ’99 = Research/Expert Conference Quality ’99, Zenica, Bosnia and Herzegovina, November 11-12, 1999. Zbornik radova = Proceedings. Zenica: Mašinski fakultet, 1999, str. 459-468. [COBISS.SI-ID 3469339]
 2. GRUM, Bojan, KAVČIČ, Franci, LEVANIČ, Roberto. Port of Koper : review and repairing of RC wharves. V: Proceedings. Thiruvananthapuram: Organising Committee, 1997, str. 802-809, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 516961]

Znanstveni prispevki na konferenci:

 1. GRUM, Bojan, KOBAL GRUM, Darja. How the recession affects the expectations of potential acquirers of real estate right in deciding to purchase property?. V: World conference on business, economics & management, May 04-06, 2012, Belek – Antalya, Turkey. Abstracts. Belek – Antalya: [S. n.], 2012. [COBISS.SI-ID 49400930]
 2. GRUM, Bojan, KOBAL GRUM, Darja. The expectations of potential acquirers of real estate rights and decisions to purchase property in times of recession. V: International conference on business & economic development (ICBED), 23-24th July 2012, Las Vegas. Conference programme & proceedings. Las Vegas: [s.n.], 2012, str. 232. [COBISS.SI-ID 50076514]

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji:

 1. ČEBULAR, Urška, GRUM, Bojan. Sanacije betonskih objektov v različnih okoljih. V: GRUM, Bojan (ur.). Sanacije betonskih objektov. Ljubljana: i2, 2004, str. 11-100, ilustr. [COBISS.SI-ID 5181537]
 2. GRUM, Bojan. Sanacije armirano betonskih silosov v Salonitu Anhovo. V: GRUM, Bojan (ur.). Sanacije betonskih objektov. Ljubljana: i2, 2004, str. 219-228, ilustr. [COBISS.SI-ID 5181793]

Izvedensko mnenje, arbitražna odločba:

GRUM, Bojan, DREV, Darko. Izvedensko mnenje : zamakanje strehe na objektu Resljeva 16, Ljubljana. Ljubljana: [B. Grum: D. Dev], 2012. 14 f

GRUM, Bojan. Izvedeniško mnenje v zvezi z analizo vzorcev vgrajenih materialov in možnost identifikacije vgrajenih materialov po sodnem spisu opr.t. P 218/2004 : vir: Okrajno sodišče v Kranju. Ljubljana: [B. Grum], 2010. 5 f

GRUM, Bojan. Izvedeniško mnenje v zvezi z napakami pri izgradnji objekta stanovanjske hiše po sodnem spisu opr. št. Z 25/2009 : vir: Okrajno sodišče v Kranju. Ljubljana: [B. Grum], 2010. 7 f.,

GRUM, Bojan. Izvedeniško mnenje v zvezi z oceno obsega in višine stroškov sanacije gradbenih napak pri izvedbi objekta po sodnem spisu opr. št. P 1732/2001-I : vir: Okrožno sodišče v Ljubljani. Ljubljana: [B. Grum], 2010. 14 f.,

GRUM, Bojan. Izvedeniško mnenje v zvezi z oceno obsega in višine stroškov sanacije gradbenih napak zaradi nepravilne vgradnje materialov po sodnem spisu opr. št. VII P 1254/2007 : vir: Okrajno sodišče v Ljubljani. Ljubljana: [B. Grum], 2010. 9 f

GRUM, Bojan. Izvedeniško mnenje v zvezi z oceno obsega in višine stroškov sanacije na objektu zaradi električnega kabla po sodnem spisu opr. št. P 65/2009 : vir: Okrajno sodišče v Celju. Ljubljana: [B. Grum], 2010. 9 f.

GRUM, Bojan. Izvedeniško mnenje v zvezi z oceno vrednosti nepremičnine po darilni pogodbi po sodnem spisu opr. št. ID 2440/2007 : vir: Okrajno sodišče v Ljubljani. Ljubljana: [B. Grum], 2010. 15 f.

 GRUM, Bojan. Izvedeniško mnenje v zvezi z oceno vrednosti nepremičnine po sodnem spisu opr. št. XI Pg 2270/2009 : vir: Okrožno sodišče v Ljubljani. Ljubljana: [B. Grum], 2010. 10 f.

 GRUM, Bojan. Izvedeniško mnenje v zvezi z oceno vrednosti objekta z možnostjo delitve v naravi zaradi razdružitve sredstev po sodnem spisu opr. št. N 1/2009 : vir: Okrajno sodišče v Domžalah. Ljubljana: [B. Grum], 2010. 10 f., pril.

 GRUM, Bojan. Izvedeniško mnenje v zvezi z oceno vrednosti objekta, zemljišča in komunalne opremljenosti po sodnem spisu opr. št. P 427/2007-II : vir: Okrožno sodišče v Ljubljani. Ljubljana: [B. Grum], 2010. 10 f., pril.

 GRUM, Bojan. Izvedeniško mnenje v zvezi z oceno vrednosti zasedene nepremičnine po sodnem spisu opr. št. VII P 1782/2009 : vir: Okrajno sodišče v Ljubljani. Ljubljana: [B. Grum], 2010. 11 f., pril.

 GRUM, Bojan. Izvedeniško mnenje v zvezi z vrednostjo nepremičnine in možnosti racionalizacije z oceno možnega doseženega dobička ob prodaji zemljišča po sodnem spisu opr. št. N 346/2008 : vir: Okrajno sodišče v Ljubljani. Ljubljana: [B. Grum], 2010. 14 f.,

GRUM, Bojan. Izvedeniško mnenje v zvezi z vzpostavljenimi varnostnimi ukrepi na gradbišču in skladnostjo z zakonodajo po sodnem spisu opr. št. IP 789/2007 : vir: Okrajno sodišče v Ljubljani. Ljubljana: [B. Grum], 2010. 10 f.

GRUM, Bojan. Izvedensko mnenje v zvezi s poplavljanjem na parceli tožnikov po sodnem spisu št. II P 2716/2005. Ljubljana: [B. Grum], 2010. 9 f.

VAJOVIĆ, Stanojle, GRUM, Bojan, JOVIČIĆ, Vojkan, ŽIGMAN, Franc, ČADEŽ, Franc, HUIS, Melanija (z enoto povezano ime), MUHIĆ, Elvir, LOZAR, Matej. Strokovna ocena vplivov minerskih del na poškodbe stanovanjskih objektov v območju delovišča TPC Livade – Izola, v obdobju od 4.7.2001 do 7.5.2002 v času izvajanja seizmičnih meritev na objektih : št.: ic 58-362/2002-VS. Ljubljana: IRGO Consulting, maj 2003. 1 zv. (loč. pag.)

Ostala izvedeniška mnenja in cenitvena poročila – ocene vrednosti nepremičnin:

SKUPNO 4.200 poročil od 1991 do maj 2014.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/vredn