Varstvo človekovih pravic v izvršilnem pravu in pravu nepravdnih postopkov

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 1 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 20 50 4

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Predpostavlja se znanje civilnega prava na ravni prve stopnje študija.

Vsebina

Pojem, izvori in viri izvršilnega in nepravdnega prava

Temeljna načela nepravdnega in izvršilnega  prava

Vsebinsko in postopkovno varstvo človekovih pravic

Narava in obseg pravice do poštnega sojenja v nepravdnih in izvršilnih postopkih

Normativna nomotehnika ureditve nepravdnega in izvršilnega postopka

Podobnosti in razlikovanje med nepravdnim in pravdnim postopkom

Pravica do pravnih sredstev v nepravdnem in izvršilnem postopku

Vrste nepravdnih postopkov

Pravna narava izvršilnega postopka

Sodna praksa slovenskih in tujih sodišč

Temeljna literatura in viri

Temeljna literatura

Temeljna literatura

Aleš Galič, Betetto: Evropsko civilno procesno pravo, GV, Ljubljana, 2011;
Vesna Rijavec: Civilno izvršilno pravo, GV, Ljubljana, 2003
Vesna Rijavec, Nepravdno pravo, zbornik referatov, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor 2001
Philip Alston, Ryan Goodman, Henry J. Steiner, International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals, OUP, 2008.
Manfred Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime, (Martinus Nijhof, 2003)
Christian Tomschut, Human Rights:  Between Idealism and Realism (OUP, 2003)
Doona Gomien, Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah, Svet Evrope, 2009.
Matej Avbelj (ur.) : Izzivi moderne države, FDŠ, 2012.
David Harris, Michael O’Boyle, Ed Bates, Carla Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, OUP, 2009.

Priporočena literatura

Gudmundor Alfredsson, Jonas Grimhelden, Bertram G. Ramcharan and Alfred de Zayas, International Human Rights Monitoring Mechanisms, (Martinus Nijhoff, 2001)
Rhona K.M. Smith, Human Rights, (OUP, 2005),
Lovro Šturm: Omejitev oblasti. Ljubljana: Nova revija, 1998.
Lovro Šturm (ur.): Komentar Ustave Republike Slovenije. FDŠ, 2002 ter 2011

Cilji in kompetence

Predmet varstvo človekovih pravic v izvršilnem pravu in pravu nepravdnih postopkov obravnava tako vsebinsko kot tudi postopkovno varstvo pravic posameznikov v izvršilnem in nepravdnem pravu. Posebna pozornost je namenjena opredelitvi predmetnega področja posameznih nepravdnih postopkov, ki se obravnavajo z vidika splošnega varstva človekovih pravic, kakor tudi z vidika Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Pri predmetu se primarno obravnava vire in temeljna načela izvršilnega in nepravdnega prava. Na podlagi sodne prakse slovenskih in tujih sodišč pričujoči predmet obravnava specifične primere iz domačih pravnih redov evropskih držav. Vsebinsko se obravnavajo vprašanja, ki so vezana na sodno varstvo pravic v izvršilnem in pravdnem postopku. Pričujoči predmet obravnava tudi podobnosti in razlikovanja med pravdnim in nepravdnim postopkom, pri čemer se v zaključku posveča varstvu pravic v izvršilnem pravu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent/študentka:
– Seznanitev študentov s pojmom in razvojem  izvršilnega prava in prava nepravdnih postopkov ter njegovimi temeljnimi inštituti.
– Osvojitev temeljnih vprašanj vsebinskega in postopkovnega mednarodnega varstva človekovih pravic
– razvije zanimanje in znanje o izvršilnem pravu in pravu nepravdnih postopkov
– razvije kritično razumevanje izvršilnega prava in prava nepravdnih postopkov z vidika varstva človekovih pravic
– pridobiva, v povezavi z drugimi predmeti, znanje o temeljnih poglavjih izvršilnega prava in prava nepravdnih postopkov, še posebno z vidika varstva človekovih pravic.
– zmožen/na je ustrezno umestiti izvršilno pravo in pravo nepravdnih postopkov v evropski in mednarodni kontekst
– zmožen/na je kritične presoje ter analize in interpretacije dogodkov in usmeritev, ki se nanašajo na varovanje človekovih pravic v izvršilnem pravu in pravu nepravdnih postopkov
– pozna in uporablja osnovne metodološke pristope pri raziskovanju vprašanj izvršilnega prava in prava nepravdnih postopkov

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Sprotno ustno (aktivno sodelovanje pri kontaktnih urah)
Sprotno pisno preverjanje znanja (krajši pisni izdelek) 10%
Daljši pisni izdelki (seminarska naloga, projektna naloga)
Javni nastop ali predstavitev 10%
Končni ustni izpit
Končni pisni izpit 80%

 

Reference nosilca

Dr. Jernej Letnar Černič je izredni profesor za pravo človekovih pravic na Fakulteti za državne in evropske študije. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 2002. Za diplomsko delo je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Doktoriral je v letu 2009 iz prava človekovih pravic in mednarodnega javnega prava na Univerzi v Aberdeenu, Škotska, Združeno kraljestvo. V zadnjih letih je delal na Evropskem univerzitetnem inštitutu, Univerzi New York v Firencah, Mednarodnem kazenskem sodišču, Univerzi v Aberdeenu ter pri Evropskem varuhu človekovih pravic.

Izbrane reference (celoten seznam je dostopen na Sicrisu) :

LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate obligations under the human right to water. Denver j. int. law policy, spring 2011, vol. 39, no. 2, [p.] 303-345
TOEBES, Brigit C. A., LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate human rights obligations under economic, social, and cultural rights. V: ADDICOTT, Jeffrey F. (ur.), BHUIYAN, Jahid Hossain (ur.), CHOWDHURY, Tareq M. R. (ur.). Globalization, international law, and human rights. Oxford: Oxford University Press, cop. 2012, str. 1-33.
LETNAR ČERNIČ, Jernej. Obligaciones de las empresas en el marco del derecho humano al agua. V: OLMOS GIUPPONI, María Belén (ur.). Medio ambiente, cambio climático y derechos humanos, (Justicia en griego). Medellín: DIKE. Biblioteca Jurídica, 2011, str. 117-136.
LETNAR ČERNIČ, Jernej. Human rights law and business : corporate responsibility for fundamental human rights. Groningen: Europa Law Publishing, 2010. XVIII, 328 str. ISBN 978-90-8952-081-4.
LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate human rights obligations under stabilization clauses. Ger. law j., 2010, vol. 11, no. 2, str. 210-229
HERIK, Larissa J., LETNAR ČERNIČ, Jernej. Regulating corporations under international law : from human rights to international criminal law and back again. Journal of international criminal justice, jul. 2010, vol. 8, no. 3, str. 725-743
LETNAR ČERNIČ, Jernej. Global witness v. Afrimex LTD.: decision applying OECD guidelines on corporate responsibility for human rights. Insights.

Jernej Letnar Černič is Assistant Professor of Human Rights Law at the School of Government and European Studies (Kranj, Slovenia). He graduated from the University of Ljubljana with the France Prešeren award. He completed his Ph.D. in Law at the School of Law, University of Aberdeen, Scotland, UK. Jernej has worked at the European Ombudsman’s Office, the Superior Court of the Republic of Slovenia, the Law Institute in Ljubljana, the International Criminal Court, and has taught at the University of Aberdeen, University of Lund, New York University and European University Institute. He is a member of the International Human Rights Committee and Feminism and International Law Committee of the International Law Association and of the Institut International des Droits de l’Homme.

Selected references (full list available at SICRIS) :

LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate obligations under the human right to water. Denver j. int. law policy, spring 2011, vol. 39, no. 2, [p.] 303-345
TOEBES, Brigit C. A., LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate human rights obligations under economic, social, and cultural rights. V: ADDICOTT, Jeffrey F. (ur.), BHUIYAN, Jahid Hossain (ur.), CHOWDHURY, Tareq M. R. (ur.). Globalization, international law, and human rights. Oxford: Oxford University Press, cop. 2012, str. 1-33.
LETNAR ČERNIČ, Jernej. Obligaciones de las empresas en el marco del derecho humano al agua. V: OLMOS GIUPPONI, María Belén (ur.). Medio ambiente, cambio climático y derechos humanos, (Justicia en griego). Medellín: DIKE. Biblioteca Jurídica, 2011, str. 117-136.
LETNAR ČERNIČ, Jernej. Human rights law and business : corporate responsibility for fundamental human rights. Groningen: Europa Law Publishing, 2010. XVIII, 328 str. ISBN 978-90-8952-081-4.
LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate human rights obligations under stabilization clauses. Ger. law j., 2010, vol. 11, no. 2, str. 210-229
HERIK, Larissa J., LETNAR ČERNIČ, Jernej. Regulating corporations under international law : from human rights to international criminal law and back again. Journal of international criminal justice, jul. 2010, vol. 8, no. 3, str. 725-743
LETNAR ČERNIČ, Jernej. Global witness v. Afrimex LTD.: decision applying OECD guidelines on corporate responsibility for human rights. Insights.

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/varst