Upravni postopek in upravni spor

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 3 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 50  10  6

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Janez Čebulj

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Izpolnjevanje pogojev za vpis v 3. letnik.

Vsebina

1. Uvod.
2. Upravna zadeva.
3. Temeljna načela postopka.
4. Udeleženci postopka.
5. Komuniciranje med organi in strankami ter drugimi udeleženci.
6. Roki, red in stroški postopka.
7. Postopek na prvi stopnji.
8. Odločba in sklep.
9. Pravna sredstva.
10. Izvršba.
11. Upravni in spor.

Temeljni literatura in viri:

– Jerovšek, T., in Kovač, P. (2010): Upravni postopek in upravni spor, Fakulteta za upravo, Ljubljana.
– Jerovšek, T. (2009): Upravno procesno pravo, Fakulteta za državne in evropske študije, Kranj.
– Breznik, J. et al. (2008): ZUP s komentarjem, GV založba, Ljubljana.

Cilji in kompetence:

Cilji:

– poznavanje in razumevanje postopka za uveljavljanje pravic oz. naložitev obveznosti na različnih upravnih področjih,
– poznavanje in razčlenjevanje procesnega odločanja v upravnem procesnem pravu ter opredelitev položaja organa in stranke na podlagi pozitivnopravne ureditve in judikatov
– uporaba znanja za reševanje procesnih problemov,
– poznavanje in razumevanje sistema sodnega nadzora nad zakonitostjo dokončnih posamičnih upravnih aktov.

Kompetence:

– poznavanje in razumevanje utemeljitve in  razvoja upravnega procesnega prava, koherentno obvladanje temeljnega znanja,
– razumevanje strukture upravnega procesnega prava ter vloge organa kot varuha javne koristi,
– sposobnost reševanja procesnih vprašanj in položajev z uporabo raziskovanja in znanstvenih metod in sposobnost aplikacije pravil procesnega prava,
– razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba,
– sposobnost komuniciranja v strokovnem jeziku in zavezanost poklicni etiki.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent bo zmožen razumeti postopek uveljavljanja pravic in pravnih koristi ter nalaganja obveznosti na področju materialnega upravnega prava. Razumel bo sistem sodnega varstva  s poudarkom na upravnem sporu. Študent bo spoznal in razumel temeljna načela in pravila upravnega procesnega prava, spoznal pa tudi namen upravnega postopka kot instrumenta varstva javnega interesa in pravic strank ter kot orodje, ki preprečuje zlorabo oblasti. Študent bo usposobljen za reševanje srednje zahtevnih procesnih problemov v upravi.

Metode poučevanja in učenja:

1. Predavanja,
2. vaje,
3. e-učenje.

Načini ocenjevanja:

1. pisni izpit 80 %
2. test 20 %

Reference nosilca:

 

ČEBULJ, Janez. Ustavno delovanje uprave. V: IX. dnevi javnega prava, Portorož, 18.-20. junij 2003, (Izobraževanje in usposabljanje v javni upravi, 2003, 2). [Ljubljana: Inštitut za javno upravo, 2003], str. 117-122. [COBISS.SI-ID 5748049].

ČEBULJ, Janez. Ustavnosodno varstvo v upravnih zadevah. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2009 od 15. do 17. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, Letn. 35, št. 6/7). Ljubljana: GV Založba, 2009, str. 1293-1301. [COBISS.SI-ID 513571704].

ČEBULJ, Janez. Vezanost uprave na odločbe Ustavnega sodišča. V: XVI. dnevi javnega prava in javnega managementa, Portorož, 2. in 3. junij 2010 : simpozij. Ljubljana: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, 2010, str. 67-78. [COBISS.SI-ID 513586296].

ČEBULJ, Janez. Ustavnopravni vidiki sodelovanja oseb v upravnih postopkih. V: [XVII. dnevi javnega prava in javnega managementa : Portorož, 8. – 9. junij 2011], (Javna uprava, Letn. 47, št. 1/2). Ljubljana: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2011, str. 89-98. [COBISS.SI-ID 12010321].

AVBELJ, Matej, BARDUTZKY, Samo, BELE, Ivan, BLAHA, Miran, CERAR, Miro, ČEBULJ, Janez, DEISINGER, Mitja, GALIČ, Aleš, GRAD, Franc, IVANC, Blaž, JAKLIČ, Klemen, JAKULIN, Vid, JAMBREK, Peter, JEROVŠEK, Tone, KAUČIČ, Igor, KONČINA PETERNEL, Mateja, KOVAČ, Polonca, KLEMENČIČ, Goran, KRESAL, Barbara, LETNAR ČERNIČ, Jernej, MAVČIČ, Arne, NERAD, Sebastian, OREHAR IVANC, Metoda, PAVLIN, Peter, PIRNAT, Rajko, POGORELEC, Janez, PREPELUH, Urška, PRIMOŽIČ, Polona, SOVDAT, Jadranka, ŠORLI, Marko, TESTEN, Franc, UMEK, Urška, VLAJ, Stane, ZAGRADIŠNIK, Renata, ZOBEC, Jan, ZUPANČIČ, Karel, ŠTURM, Lovro. Komentar Ustave Republike Slovenije : dopolnitev – A : [znanstvena monografija]. Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2011. 1705 str. ISBN 978-961-91541-8-2. [COBISS.SI-ID 257619456].

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/uprav