Tuja pravna terminologija

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo   1 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
30   15       5

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

Jezik

Angleški

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Osnovno znanje angleškega jezika.

Vsebina

Pregled angleška pravne terminologije na temeljnih področjih prava: ustavno pravo, obligacijsko in stvarno pravo, gospodarsko pravo, kazensko pravo.

Temeljni literatura in viri:

-Amy Krois – Lindner, International Legal English, Cambridge University Press 2006.
– Pravni terminološki slovarček (študijsko gradivo).
– Zbirka pomembnih primerov različnih vrhovnih in ustavnih sodišč (EU in ZDA).

Cilji in kompetence:

– Osnovno pravno terminološko znanje na temeljnih področjih prava
– Seznanitev z značilnostmi anglo-saksonskega prava in institucijami
– Sposobnost uporabljanja pravne terminologije pri nadaljnjem študiju prava, analiziranju in pisanju pravnih tekstov.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študenti bodo razvili naslednje splošne kompetence:

  • sposobnost razumeti in uporabljati temeljno pravno terminologijo na ključnih področjih prava
  • sposobnost razumeti pomen pravne terminologije za pravni študij in pravno prakso
  • sposobnost razumeti pomen primerjalnega prava in pravnih institucij
  • sposobnost brana in analiziranje pravnih tekstov
  • sposobnost uporabljanja pravne terminologije pri analiziranju pravnih tekstov.

Študenti bodo razvili naslednje specifične kompetence:

  • seznanili se bodo z dostopom in študijem različnih mednarodnih pravnih baz
  • seznanili se bodo z načinom in metodo študija pravnih primerov.

Metode poučevanja in učenja:

– Frontalna oblika poučevanja
– Samostojno delo študentov
– Proučevanje primerov
– Delo z besedilom
– e-izobraževanje

Načini ocenjevanja:

– pisni izpit (80%)
– sodelovanje na predavanjih (20%)
– seminarske naloge (poljubno)

Reference nosilca / Lecturer’s references:

NAHTIGAL, Matjaž. Toward the new global development consensus : (how to restructure the current international legal trade regime). V: International law 1989-2010 : a performance appraisal. Cambridge: Faculty of Law, University of Cambridge, 2010-. http://www.esil-en.law.cam.ac.uk/Media/Draft_Papers/Agora/Nahtigal.pdf. [COBISS.SI-ID 30029917]

NAHTIGAL, Matjaž. Learning from Doha : can development be operationalized in international economic law?. V: MATHIAS, D. Stephen (ur.). International law as law : proceedings of the 103rd annual meeting, March 25 – 28, 2009, Washington, DC. Washington: American Society of International Law, cop. 2010, str. 421-422. [COBISS.SI-ID 30139741]

NAHTIGAL, Matjaž. From transition to the European integration : institutional transformation of the countries in Central and Eastern Europe. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008. 190 str. ISBN 978-3-639-07264-8. [COBISS.SI-ID 27604061]

ITALIJANSKA PRAVNA TERMINOLOGIJA

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo   1 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
40   30       6

Nosilec predmeta

Assoc. Prof.  Roberta Nunin (Università di Trieste)// Phd Dr. Maria Dolores Ferrara

Jezik

Italijanski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Osnovno znanje italijanskega jezika

Vsebina

Pregled Italijanske pravne terminologije na temeljnih področjih prava:
– ustavno pravo,
– pogodbeno pravo in premoženjsko pravo,
– delovno pravo in pravo socialne varnosti,
– gospodarsko pravo,
– kazensko pravo

Temeljni literatura in viri / Readings:

– Del Giudice F. (a cura di), Nuovo dizionario giuridico, Napoli, Edizioni Simone, 2011.
– Costituzione della Repubblica Italiana – Articoli estratti dal Codice civile italiano e dal Codice penale italiano
– Sentenze

(Materials will be provided by the teacher)

Cilji in kompetence:

Zagotovitev temeljnih znanj na področju italijanske pravne terminologije na glavnih pravnih področjih.
Predstavitev značilnosti italijanskega pravega sistema in pravnih institutov.
Zmožnost uporabljati italijansko pravno terminologijo med pravnim študijem, usposobljenost za analizo in pisanje pravnih besedil v italijanskem jeziku.

Predvideni študijski rezultati:

Študentke in študentje bodo s študijem pridobili naslednje splošne usposobljenosti:
– Sposobnost razumeti in uporabiti italijansko pravno terminologijo na temeljnih pravnih področjih,
– Sposobnost razumeti pomen primerjalnega prava in institucij,
– Sposobnost branja in analize pravnih besedil v italijanskem jeziku.

Naučili se bodo tudi uporabljati metodo študijev primerov z analizo sodb italijanskih sodišč.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja
Študij primerov
Delo s pravnimi besedili
Individualno delo s študenti

Načini ocenjevanja:

– Pisni izpit (80%)
– Sodelovanje pri delu na kontaktnih urah  (20%)

Reference nosilca / Lecturer’s references:

NAHTIGAL, Matjaž. Toward the new global development consensus : (how to restructure the current international legal trade regime). V: International law 1989-2010 : a performance appraisal. Cambridge: Faculty of Law, University of Cambridge, 2010-. http://www.esil-en.law.cam.ac.uk/Media/Draft_Papers/Agora/Nahtigal.pdf. [COBISS.SI-ID 30029917]

NAHTIGAL, Matjaž. Learning from Doha : can development be operationalized in international economic law?. V: MATHIAS, D. Stephen (ur.). International law as law : proceedings of the 103rd annual meeting, March 25 – 28, 2009, Washington, DC. Washington: American Society of International Law, cop. 2010, str. 421-422. [COBISS.SI-ID 30139741]

NAHTIGAL, Matjaž. From transition to the European integration : institutional transformation of the countries in Central and Eastern Europe. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008. 190 str. ISBN 978-3-639-07264-8. [COBISS.SI-ID 27604061]

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/tuja-