Temeljno o mediaciji – 2017

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede Prvi Prvi

Vrsta predmeta
Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge oblike študija Samost. delo   ECTS
40 160 8

Nosilec predmeta

doc. dr. Tanja Pia Metelko

Vaje

/

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vsebina

 • Temeljno o mediaciji – opredelitev in načela mediacije
 • Mediacija v primerjavi s sorodnimi postopki
 • Akti EU o mediaciji – direktive, uredbe, priporočila
 • Nacionalni zakonski in podzakonski akti o mediaciji
 • Temeljni pristopi v mediaciji in vrste mediacije
 • Sodišču pridružena mediacija in izvensodna mediacija
 • Vloga mediatorja in vloga udeležencev
 • Mediacijski proces in faze mediacije – temeljno
 • Temeljno o konfliktu
 • Čustva v mediaciji
 • Posebnosti mediacije v nekaterih vrstah sporov:  Mediacija v delovnih sporih, Mediacija v družinskih sporih, Mediacija v odškodninskih in zavarovalnih sporih, Mediacija v gospodarskih sporih

Temeljna literatura in viri

Obvezna literatura:

 • METELKO Lisec, T. (2013). Zasledovanje in doseganje pravičnosti v sodnem procesu in procesu mediacije – epistemološka analiza in komparacija. Socialna pedagogika, 17/2013, 47 – 71. Dostopno tu: http://www.revija.zzsp.org/pdf/SocPed_2013-1-2.pdf.
 • Parkinson, L. (2011). Družinska mediacija. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia. (izbrana poglavja)
 • Damjan, M. (2010). Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih sporih s komentarjem. Ljubljana: GV Založba.
 • Zalar, A. (2010). Zakon o alternativnem načinu reševanja sodnih sporov s komentarjem. Ljubljana: GV Založba.

Priporočena literatura:

Cilji in kompetence

Pri predmetu se zasledujejo naslednji cilji:
– razumevanje teoretičnega koncepta mediacije kot metode upravljanja konfliktov in razreševanja sporov med uporabniki
– prepoznavanje uporabnosti različnih zvrsti mediacije na posameznih področjih
– poznavanje in razumevanje predpisov EU s področja mediacije
– poznavanje in razumevanje temeljnih nacionalnih zakonskih aktov s področja mediacije
– temeljno poznavanje in osnovno uporabljanje mediacijskega procesa
– prepoznavanje in posledično razvijanje novih veščin konstruktivnega in dogovornega reševanja konfliktov in sporov v lastnem življenju

Predvideni študijski rezultati

-Študent-ka pridobi osnovno znanje o konceptu, teoretičnih izhodiščih in temeljnih načelih mediacije
– spozna, na katerih področjih se mediacija lahko uporablja, in je sposoben prepoznati konkretne primere, kjer se lahko uporablja postopek mediacije
– spozna in razume proces mediacije
– študent-ka zna uporabiti pridobljena znanja in spretnosti pri neposrednem delu z uporabniki
– študent-ka osvoji vodenje mediacij v enostavnih zadevah, t.j. v situacijah, kjer prepozna enostavnejše konflikte in lažje spore
– obvlada veščino ohranjanja profesionalne in osebne avtonomije v medsebojnih odnosih
– pozna in razume temeljne akte o mediaciji na področju EU
– pozna, razume in zna uporabljati nacionalne zakonske akte s področja mediacije.

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • frontalna oblika poučevanja
 • delo v manjših skupinah
 • samostojno delo študentov

Učne metode:

 • razlaga
 • razgovor, diskusija, debata
 • delo z besedilom in viri
 • proučevanje primera

Načini ocenjevanja

Pisni izpit 70%
Seminarska naloga 30 %

Reference nosilca

 1. Metelko, T.P. (2015). Javna razprava o aktualnih vprašanjih teorije in prakse alternativnega reševanja sporov. Ljubljana: Evropska pravna fakulteta. 4.11.2015. Gostja na razpravi. (https://www.evro-pf.si/media/website/2015/11/Poro%C4%8Dilo-okrogle-mize.pdf)
 2. Metelko, T.P. (2014). Prispevek na konferenci. 6. dnevi mediacij: Nove mediacijske veščine, ki jih piše nevroznanost. Bohinjska bistrica. 9. – 10. oktober 2014
 3. Metelko, T.P. (2014). Mediacija – z dialogom do rešitve. Konferenca. Gostja na okrogli mizi. Maribor. 21.1.2014 (http://www.zavodpip.si/)
 4. Metelko, T. P. (2014). Šolska in vrstniška mediacija – pogled po 10ih letih. Prispevek na konferenci. Posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno izobraževalnih institucij 2014. Zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, s. 50.
 5. Metelko, T. P. (2013). Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini. Doktorska disertacija. Ljubljana.
 6. Metelko Lisec, T. (2013). Zasledovanje in doseganje pravičnosti v sodnem procesu in v procesu mediacije – epistemološka analiza in komparacija = Pursuing and achieving justice in the judical process and the process of mediation – an epistemological analysis and comparison. Socialna pedagogika 17 (1/2), s. 47–71 (COBISS.SI-ID 9717577)
 7. Metelko, T. P. (ur.). (2013). Vrstniška mediacija. Priročnik za vrstniške mediatorje v šoli. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia. (COBISS.SI-ID 512005716)
 8. Metelko, T. P. (2013). Šolska mediacija za šole in vrtce. Priročnik. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 9. Metelko, T. P. (2013). Skupno starševstvo. Prispevek na konferenci. 5. dnevi mediacij. Portorož, 30. in 31. maj 2013. (http://www.mediacija.si/images/dokumenti/arb/vabilo%205%20dnevi%20mediacij%202013_ver_5maj2013.pdf
 10. Metelko, T. P. (2013). Družinska mediacija – primer dobre prakse. Prispevek na konferenci. 5. dnevi mediacij. Portorož, 30. in 31. maj 2013. (http://www.mediacija.si/images/dokumenti/arb/vabilo%205%20dnevi%20mediacij%202013_ver_5maj2013.pdf
 11. Metelko T. P. (2013). Mediacija med stanovalci v lokalni skupnosti. Vabljeno predavanje na konferenci: Pot do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene. Ljubljana, 30.5.2013.
 12. Metelko T. P. (2013). Mediacija med stanovalci v lokalni skupnosti. Pot do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene – gradiva konference. Ljubljana: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, s. 121 – 126.
 13. Metelko Lisec, T. (2012). Training Manual. Victim – (Juvenile) Offender Mediation. Prishtina: Republic of Kosovo, Ministry of Justice, Mediation Commission.
 14. Metelko Lisec, T., (ur.). (2012). Usposabljanje za šolskega mediatorja. Priročnik za udeležence. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 15. Metelko Lisec, T. (2012). Mediacijske tehnike in upravljanje sporov v delovnem okolju. Vabljeno predavanje. Seminar Komisije za preprečevanje korupcije o obvladovanju absentizma, diskriminacije, trpinčenja in korupcije v delovnem okolju. Ljubljana, 29. november 2012 (http://www.kpk-rs.si/sl/komisija/medijsko-sredisce/novice/11/2012/seminar-kpk-o-obvladovanju-absentizma-diskriminacije-trpincenja-in-korupcije-v-delovnem-okolju)
 16. Metelko Lisec, T. (2012). Osnovno mediacijsko usposabljanje. Priročnik za udeležence. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 17. Metelko Lisec, T., (ur.). (2012). Usposabljanje za družinske mediatorje. Priročnik za udeležence. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 18. Metelko Lisec, T., Lisec M. (2011) Knjigi na pot. Spremna beseda. V: Parkinskon, L., Družinska mediacija. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia. (COBISS.SI-ID 253493504)
 19. Metelko Lisec, T. (2011). Prezentacija primera enoletne družinske mediacije. Prispevek na konferenci. 4. dnevi mediacij. Bohinjska Bistrica, 29. in 30. september 2011
 20. Metelko Lisec, T., (ur.). (2010). Usposabljanje za vrstniške mediatorje: priročnik za trenerje. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia. (COBISS.SI-ID 512005460)
 21. Metelko Lisec, T. (2010). Osnovno mediacijsko usposabljanje. Priročnik za udeležence. Interno študijsko gradivo. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 22. Metelko Lisec, T. (2010). Z mediacijo do pozitivne komunikacije in reševanja konfliktov v šolah. Vabljeno predavanje. strokovno posvetovanje poslovnih sekretarjev VIZ: Za novo znanje in boljši položaj. Čatež, 22. januar 2010. (http://www.pia-gv.si/arhiv/revija/poslovna-asistenca-28/6-strokovno-posvetovanje-poslovnih-sekretarjev-viz-za-novo-znanje-in-boljsi-polozaj/)
 23. Lisec M., Metelko Lisec, T. (2010). Šolska mediacija. Priročnik za udeležence. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 24. Metelko Lisec, T., (ur.). (2010). Usposabljanje za družinskega mediatorja. Priročnik za udeležence. Interno študijsko gradivo. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 25. Metelko Lisec, T. (2009). Mediacija v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Članek. Vzgoja: revija za učitelje, vzgojitelje in starše, leto 11, št. 4 (1). S 4-6. (COBISS.SI-ID 39025506)
 26. Metelko Lisec, T. (2009). Usposabljanje tima za mediacijo. Priročnik za trenerje. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 27. Metelko Lisec, T. (2009). Usposabljanje tima za mediacijo. Gradivo za udeležence. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 28. Metelko Lisec, T. (2009). Zastoji v mediaciji in kako naprej. Prispevek na konferenci. 3. dnevi mediacij. Ljubljana, 8. junij 2009
 29. Lisec, M., Metelko Lisec, T. (2009). Intenzivno Osnovno mediacijsko usposabljanje. Priročnik za udeležence. Interno študijsko gradivo. L jubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 30. Betteto, N., Iršič, M., Kečanović, B., Končina Peternel, M., Konjević, B., Korenjak Kramar, K., Kukec B., Lisec, M., Metelko Lisec, T., idr. (2008). Predlog bele knjige o mediaciji. Elektronski vir. http://www.slo-med.si/62334/index.html. (COBISS.SI-ID 37012834)
 31. Lisec, M., Metelko Lisec, T., (2008). Uvajalni seminar v šolsko mediacijo. Priročnik za trenerje. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 32. Lisec, M., Metelko Lisec, T., (ur.). (2008). Usposabljanje za šolskega mediatorja. Interno študijsko gradivo. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 33. Metelko Lisec, T. (2008). Kako ravnati z močnimi čustvi v mediaciji. Prispevek na konferenci. 2. dnevi mediacij. Kranjska gora, 2. in 3. junij 2008
 34. Metelko Lisec, T., Mouttet, A., Lisec, M., Pražnikar, I., Korenjak Kramar, K., Radetić, R. (2007). Usposabljanje za šolskega mediatorja. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 35. Metelko Lisec, T. (2007). Šolska mediacija. Prispevek na konferenci. 1. dnevi mediacij. Portorož, junij 2007
 36. Metelko Lisec, T., Lisec, M. (2006). Mediacija med starši in mladostniki. Šola za starše. Priročnik. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia. (COBISS.SI-ID 228978944)
 37. Metelko Lisec, T., Lisec, M. (2006). Uvajalni seminar v šolsko mediacijo. Priročnik. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia. (COBISS.SI-ID 228162304)
 38. Metelko Lisec, T. (2005). Epistemological analysis and comparison of legal process and mediation process. Pursuing and achieving justice. Prispevek na konferenci, World Mediation Forum, Crans Montana, 9.9.2005
 39. Metelko Lisec, T. (2005). Konstruktivno reševanje konfliktov v šoli s pomočjo mediacije. Prispevek na konferenci, 3. Kongres socialne pedagogike, Rogla, 20.-22. oktober 2005.
 40. Metelko Lisec, T., (ur.). (2005). Šolska mediacija: Izobraževanje strokovnih delavcev za uporabo mediacije v vzgojnem in izobraževalnem procesu. Priročnik. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia. (COBISS.SI-ID 222366720)
 41. Metelko Lisec, T., (ur.). (2005). Vrstniška mediacija. Priročnik za vrstniške mediatorje v šoli. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia. (COBISS.SI-ID 512005716)
 42. Metelko Lisec, T. (2005). Izobraževanje sodelavcev Inštituta za mediacijo Concordia, I. del. Interno študijsko gradivo. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 43. Metelko Lisec, T. (2005). Izobraževanje sodelavcev Inštituta za mediacijo Concordia, II. del. Interno študijsko gradivo. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 44. Metelko Lisec, T. (2004). Socialne veščine – orodje za večjo socialno uspešnost. Strokovni članek. Socialna pedagogika 8 (1), s. 97–112. (COBISS.SI-ID 5708361)
 45. Metelko Lisec, T., Lisec, M. (2004). Vzpostavljanje programa socialnega treninga: dileme in nedorečenosti. V: G. Meško (ur.), Preprečevanje kriminalitete. Teorija, praksa in dileme. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, s. 223–234.
 46. Metelko Lisec, T. (2003). Ulica – izhodišče vzgojnih procesov. Strokovni članek. Socialna pedagogika 7 (4), s. 431–443 (COBISS.SI-ID 5490249)
 47. Metelko Lisec, T., Remec Rojec, M. (1999). Veš, študent, svoj prav? Priročnik. Ljubljana: ŠOU v Ljubljani. (COBISS.SI-ID 103986432)
 48. Metelko Lisec, T. (1994). Zastavna pravica na nepremičninah in pravicah. Diplomska naloga. Ljubljana. (COBISS.SI-ID 1423953)

Intervjuji, radijske oddaje, televizijski prispevki

 1. Metelko, T.P., Homan, B. (2014). Oddaja o Mediacijskem središču Kranj – 2. del. Radio Gorenc. (radijska oddaja) 8.1.2014 (http://www.concordia.si/mediji.html)
 2. Metelko, T.P., Homan, B. (2013). Oddaja o mediaciji in Mediacijskem središču Kranj. Radio Kranj. (radijska oddaja) 22.10.2013 (http://www.concordia.si/mediji.html)
 3. Metelko, T.P., Homan, B. (2013). Oddaja o Mediacijskem središču Kranj – 1. del. Radio Gorenc (radijska oddaja). 15.10.2013 (http://www.concordia.si/mediji.html)
 4. Lencl, J., Metelko Lisec, T., Penko Natlačen, M. (2012). Mediacija – znova obujena kultura dialoga. Bonbon. Ljubljana. (Tiskana izd.), 20. marec 2012
 5. Metelko lisec, T. (2011). Vsak spor lahko rešujemo z mediacijo, niso pa vsi pripravljeni na to. Dnevnik. Ljubljana. (Tiskana izd.), 3. oktober 2011
 6. Metelko Lisec, T. (2011). V Sloveniji narašča število družinskih mediacij. Planet Siol.net. (E objava), 28. marec 2011
 7. Homan, B., Kolander, T., Metelko Lisec, T., Podržaj, V., Ristin, G. (2010). Sodišče reši pravne probleme, mediacija pa življenjske. Gorenjski glas. Kranj. (Tiskana izd.), 13. september 2010
 8. Metelko Lisec, T. (2009). Tednik. RTV Slovenija. Ljubljana. (TV objava), 28. maj 2009
 9. Metelko Lisec T. (2009). Ko se v spor vključi tretja oseba. Zadovoljna.si. Ljubljana. (E objava), 22. maj 2009
 10. Metelko Lisec, T. (2009). Prihodnost je v mediaciji. Didakta, letnik XVIII/XIX, s 6-9. Ljubljana. (Tiskana izd.), februar 2009
 11. Metelko Lisec, T. (2009). Mediacija – kakšna lepa priložnost, da odločaš o sebi. Nika. Ljubljana. (Tiskana izd.), 11. marec 2009
 12. Metelko Lisec, T. (2008). Razveza je konec zakona, ne pa družine. Nika, s. 22-24. Ljubljana. (Tiskana izd.), 4. junij 2008
 13. Metelko Lisec, T. (2008). Mediacija v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Didakta, s. 8-16. Ljubljana. (Tiskana izd.), marec 2008
 14. Metelko Lisec, T. (2008). Mediacija nas uči drugačnih odnosov. Nika, str.11. Ljubljana. (Tiskana izd.), 16. januar 2011
 15. Metelko Lisec, T. (2007). Včasih bolj zaleže opravičilo kot kazen v zavodu. Delo, Sobotna priloga, str. 21. Ljubljana. (Tiskana izd.), 8. december 2007
 16. Metelko Lisec, T. (2007). Tednik. RTV Slovenija. Ljubljana. (TV objava), 28. maj 2007
 17. Metelko Lisec, T. (2007). Gymnasium. Radio Slovenija. Ljubljana. (Radijska oddaja), 4. junij 2007
 18. Metelko Lisec, T. (2007). Mediacija kot nova kultura odnosov. Dnevnik., s.12. Ljubljana. (Tiskana izd.), 18. junij 2007
 19. Metelko Lisec, T. (2007). Za kakovost odnosov. Demokracija, št. 23. Ljubljana. (Tiskana izd.), 7. junij 2007
 20. Metelko Lisec, T. (2007). Ko nihče nima prav. Naša žena, s. 18-19. Ljubljana. (Tiskana izd.), maj 2007
 21. Metelko Lisec, T. (2007). Tudi slabi učenci so lahko dobri mediatorji. Delo, str. 12. Ljubljana. (Tiskana izd.), 16. april 2007
 22. Metelko Lisec, T. (2007) Vrstniška mediacija. Nika, s. 13-15. Ljubljana. (Tiskana izd.), april 2007

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/temel