Temeljno o mediaciji in mirnem reševanju sporov

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede 1 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

doc. dr. Tanja Pia Metelko

Predavanja

dr. Tanja Pia METELKO, Gordana Ristin

Vaje

dr. Tanja Pia METELKO, Gordana Ristin

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v prvi letnik.

Vsebina

 • Temeljno o mediaciji – opredelitev in načela mediacije
 • Mediacija v primerjavi s sorodnimi postopki
 • Akti EU o mediaciji – direktive, uredbe, priporočila
 • Nacionalni zakonski in podzakonski akti o mediaciji
 • Temeljni pristopi v mediaciji in vrste mediacije
 • Sodišču pridružena mediacija in izvensodna mediacija
 • Vloga mediatorja in vloga udeležencev
 • Mediacijski proces in faze mediacije – temeljno
 • Temeljno o konfliktu
 • Čustva v mediaciji
 • Razvoj osebnosti
 • Posebnosti mediacije v nekaterih vrstah sporov:
 • Mediacija v delovnih sporih
 • Mediacija v družinskih sporih
 • Mediacija v odškodninskih in zavarovalnih sporih
 • Mediacija v gospodarskih sporih

Temeljna literatura in viri

Cilji in kompetence

Pri predmetu se zasledujejo naslednji cilji:

 • razumevanje teoretičnega koncepta mediacije kot metode upravljanja konfliktov in razreševanja sporov med uporabniki
 • prepoznavanje uporabnosti različnih zvrsti mediacije na posameznih področjih
 • poznavanje in razumevanje predpisov EU s področja mediacije
 • poznavanje in razumevanje temeljnih nacionalnihzakonskih aktov s področja mediacije
 • temeljno poznavanje razvoja osebnosti
 • temeljno poznavanje in osnovno uporabljanje mediacijskega procesa
 • prepoznavanje in posledično razvijanje novih veščin konstruktivnega in dogovornega reševanja konfliktov in sporov v lastnem življenju

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • študent-ka pridobi osnovno znanje o konceptu, teoretičnih izhodiščih in temeljnih načelih mediacije
 • spozna, na katerih področjih se mediacija lahko uporablja, in je sposoben prepoznati konkretne primere, kjer se lahko uporablja postopek mediacije
 • spozna in razume proces mediacije
 • študent-ka zna uporabiti pridobljena znanja in spretnosti pri neposrednem delu z uporabniki
 • študent-ka osvoji vodenje mediacij v enostavnih zadevah, t.j. v situacijah, kjer prepozna enostavnejše konflikte in lažje spore
 • obvlada veščino ohranjanja profesionalne in osebne avtonomije v medsebojnih odnosih
 • pozna in razume temeljne akte o mediaciji na področju EU
 • pozna, razume in zna uporabljati nacionalne zakonske akte s področja mediacije.

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • frontalna oblika poučevanja
 • delo v manjših skupinah
 • samostojno delo študentov

Učne metode:

 • razlaga
 • razgovor, diskusija, debata
 • delo z besedilom in viri
 • proučevanje primera

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 70%
Seminarska naloga 30%

Reference nosilca:

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/temel