Telekomunikacijska infrastruktura

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin I  2  2

Vrsta predmeta

Obvezen

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 35  30  6

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Bojan Cestnik

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Osnovno poznavanje računalništva in informatike

Vsebina

 • Uvod v področje telekomunikacijskih in informacijskih tehnologij (IKT) in sistemov
 • Telekomunikacijska in računalniška omrežja
 • Načrtovanje in razvoj informacijsko komunikacijskih sistemov
 • Geografski informacijski sistemi
 • Računalniška in informacijska varnost

Temeljni literatura in viri:

OBVEZNA:

 • Khader, M., Barnes W. E., Telecommunication Systems and Technology, Prentice Hall, New Jersey, 2000.
 • Whitten, J.L., Bentley, L.D.: System analysis and design methods, Irwin/McGraw-Hill, 2005.
 • McConnell, S.: Code Complete, A Practical Handbook of Software Construction, Microsoft Press, 2004

PRIPOROČENA:

 • McConnell, S.: Rapid development, Taming Wild Software Schedules, Microsoft Press, 1996.
 • Kroll, P., Kruchten, P.: The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner’s Guide to Rational Unified Process, Addison Wesley, 2003.
 • Linthicum, D.S.: Next Generation Application Integration: From Simple Information to Web Services, Addison Wesley, Boston 2004
 • Booch , G., Jacobson, I., Rumbaugh. J., The Unified Modeling Language User Guide, Addison Wesley, 1998.

Cilji in kompetence:

 • Predstaviti temeljne koncepte telekomunikacij, mrežnih tehnologij ter računalniško informacijskih tehnologij
 • Predstaviti zgradbo in delovanje računalnika ter računalniških omrežij
 • Seznaniti z orodji za analizo in načrtovanje IKT sistemov
 • Usposobiti slušatelje za učinkovito uporabo IKT sistemov

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Poglobljeno znanje temeljnih IKT konceptov
 • Poznavanje zgradbe in delovanja računalnika in računalniških omrežij
 • Poznavanje osnovnih konceptov analize in načrtovanja IKT sistemov
 • Poznavanje področja informacijske varnosti

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja in odgovori, primeri reševanja problemov)
 • Individualno in skupinsko raziskovalno, projektni in seminarsko delo
 • Individualne in skupinske konzultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj)
 • Sodelovanje na daljavo z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit (50%), projekt (50%)

Reference nosilca:

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Outlier detection in cross-context link discovery for creative literature mining. Comput. j., 2012, vol. 55, no. 1, str. 47-61, doi: 10.1093/comjnl/bxq074. [COBISS.SI-ID 1621243]

2. MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. Developing a deeper understanding of autism : connecting knowledge through literature mining. autism res. treat., 2011, vol. 2011, 8 str. [COBISS.SI-ID 1916411]

3. PUR, Aleksander, BOHANEC, Marko, LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan. Primary health-care network monitoring : a hierarchical resource allocation modeling approach. Int. j. health plann. manage., 2010, vol. 25, no. 2, str. 119-135. [COBISS.SI-ID 23721255]

4. PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta. Literature mining method RaJoLink for uncovering relations between biomedical concepts. Journal of biomedical informatics, apr. 2009, vol. 42, no. 2, str. 219-227, ilustr., doi: 10.1016/j.jbi.2008.08.004. [COBISS.SI-ID 929787]

5. CESTNIK, Bojan, KERN, Alenka, MODRIJAN, Helena. Semi-automatic ontology construction for improving comprehension of legal documents. Lect. notes comput. sci., 2008, lNCS 5184, str. 328-339. [COBISS.SI-ID 23096103],  tipologija 1.08 -> 1.01

6. PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan. Discovering hidden knowledge from biomedical literature. Informatica (Ljublj.), 2007, vol. 31, no. 1, str. 15-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 634875]

7. LAVRAČ, Nada, BOHANEC, Marko, PUR, Aleksander, CESTNIK, Bojan, DEBELJAK, Marko, KOBLER, Andrej. Data mining and visualization for decision support and modeling of public health-care resources. Journal of biomedical informatics, 2007, vol.40, no. 4, str. 438-447. [COBISS.SI-ID 20957479]

8. PUR, Aleksander, BOHANEC, Marko, LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan, DEBELJAK, Marko, GRADIŠEK, Anton. Monitoring human resources of a public health-care system through intelligent data analysis and visualizatin. Lect. notes comput. sci., 2007, vol. 4594, str. 175-179. [COBISS.SI-ID 20900391], tipologija 1.08 -> 1.01

9. URBANČIČ, Tanja, PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta. Literature mining : towards better understanding of autism. Lect. notes comput. sci., 2007, vol. 4594, str. 217-226, ilustr. [COBISS.SI-ID 685051], tipologija 1.08 -> 1.01

10. CESTNIK, Bojan, PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta. Structuring domain knowledge by semi-automatic ontology construction. Organizacija (Kranj), 2007, letn. 40, št. 6, str. 233-238. [COBISS.SI-ID 824571]

11. PUR, Aleksander, BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, DEBELJAK, Marko, KOPAČ, Tadeja. Data mining for decision support : an application in public health care. Lect. notes comput. sci., 2005, vol. 3533, str. 459-469. [COBISS.SI-ID 19103271], tipologija 1.08 -> 1.01

12. LAVRAČ, Nada, BOHANEC, Marko, PUR, Aleksander, CESTNIK, Bojan, JERMOL, Mitja, URBANČIČ, Tanja, DEBELJAK, Marko, KAVŠEK, Branko, KOPAČ, Tadeja. Resource modeling and analysis of regional public health care data by means of knowledge technologies. Lect. notes comput. sci., 2005, vol. 3581, str. 414-418. [COBISS.SI-ID 19201831], tipologija 1.08 -> 1.01

13. ROCHA, Artur, CESTNIK, Bojan, OLIVEIRA, Marco A. Interopeable geographic information services to support crisis management. Lect. notes comput. sci., 2005, lNCS 3833, str. 246-255. [COBISS.SI-ID 23100455], tipologija 1.08 -> 1.01

14. LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan, GAMBERGER, Dragan, FLACH, Peter A. Decision support through subgroup discovery : three case studies and the lessons learned. Mach. learn.. [Print ed.], 2004, vol. 57, str. 115-143. [COBISS.SI-ID 18515239]

15. BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, RAJKOVIČ, Vladislav. Quasitative multi-attribute modeling and its application housting. Revue des systèmes de décision, 2001, vol. 10, str. 175-193. [COBISS.SI-ID 16555559]

16. BRATKO, Ivan, CESTNIK, Bojan, KONONENKO, Igor. Attribute-based learning. AI commun., 1996, vol. 9, str. 27-32. [COBISS.SI-ID 12249639]

17. ŽUŽEK, Mateja, FRIEDRICH, Jožica, CESTNIK, Bojan, KARALIČ, Arem, CIMERMAN, Aleksa. Optimization of fermentation medium by a modified method of genetic algorithms. Biotechnol. tech., 1996, vol. 10, no. 12, str. 991-996. [COBISS.SI-ID 775450]

18. CESTNIK, Bojan, SUŠNIK, Janko, BIZJAK, Breda. Computerised estimation of the compatibility of stresses and strains at work = Ocenjevanje dela zmožosti s pomočjo računalnika. Informatica medica slovenica, 1996, letn. 3, št. 1,2,3, str. 101-108. [COBISS.SI-ID 7897049]

19. ŽUŽEK, Alenka, NOVAK, Franc, BIASIZZO, Anton, SAVNIK, Iztok, CESTNIK, Bojan. Sequential diagnosis tool sistem maintenance and repair. Elektrotehniški vestnik. [Slovenska tiskana izd.], 1995, 62, št. 3/4, str. [224]-[231]. [COBISS.SI-ID 74430464]

20. DŽEROSKI, Sašo, CESTNIK, Bojan, PETROVSKI, I. Using the m-estimate in rule induction. CIT. J. Comput. Inf. Technol., 1993, vol. 1, str. 37-46. [COBISS.SI-ID 5897255]

21. OLAVE, M., LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan. Application of expert systems to management control systems in public enterprises of developing countries. OMEGA, int. j. manag. sci.. [Print ed.], 1988, vol. 16, str. 353-362. [COBISS.SI-ID 7793703]

1.04 Strokovni članek

22. PUR, Aleksander, PRIBAKOVIĆ BRINOVEC, Radivoje, LAVRAČ, Nada, DEBELJAK, Marko, BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja, ALBREHT, Tit, KOPAČ, Tadeja, KOBLER, Andrej, KLEMENC, Jernej, LUKŠIČ, Primož. Sodobne metode analiziranja in vrednotenja primarne in sekundarne ravni zdravstvenega varstva. Bilt.-ekon. organ. inform. zdrav., 2006, letn. 22, št. 1, str. 4-17. [COBISS.SI-ID 19781415]

23. SUŠNIK, Janko, BIZJAK, Breda, CESTNIK, Bojan. Computerized estimation of compatibility of stressors at work and worker’s health characteristics. Arh. hig. rada toksikol., 1996, vol. 47, str. 271-279. [COBISS.SI-ID 12216103]

24. URBANČIČ, Staš, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja, ŠUŠTERŠIČ, Jakob. Nov pristop v tehnologiji betona : uporaba avtomatskega učenja iz primerov. Gradb. vestn., 1991, let. 40, št. 9/12, str. 281-285. [COBISS.SI-ID 32414208]

1.05 Poljudni članek

25. URBANČIČ, Tanja, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan. Program za znanstveno sinergijo. Primorske novice. [Tiskana izd.], 24. dec. 2008, leto 62, št. 298, str. 36, ilustr. [COBISS.SI-ID 13673522]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

26. CESTNIK, Bojan. Text mining for uncovering new relations in literature = Uporaba orodij za rudarjenje v besedilih pri odkrivanju novih povezav v literaturi. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), FERJAN, Marko (ur.), KERN, Tomaž (ur.), PAAPE, Björn (ur.). Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik vabljenih predavanj in povzetkov referatov : conference proceedings of invited lectures and abstracts. Kranj: Moderna organizacija, 2009, str. 19-29. [COBISS.SI-ID 23085607]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

27. CESTNIK, Bojan, KERN, Alenka. Social computing potential for citizen engagement in public sector services. V: PARYCEK, Peter (ur.), EDELMANN, Noella (ur.). CeDEM12 : proceedings of the International Conference for E-democracy and Open Government, 3-4 May 2012, Krems, Austria. Krems: Donau-Universität, 2012, str. 303-307. [COBISS.SI-ID 25835047]

28. JURŠIČ, Matjaž, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja, LAVRAČ, Nada. Cross-domain literature mining : Finding bridging concepts with CrossBee. V: MAHER, Mary Lou (ur.). Proceedings of the Third International Conference on Computational Creativity, ICCC 2012, May 30 – June 1, 2012, Dublin, Ireland. Dublin: University College, 2012, str. 33-40. [COBISS.SI-ID 25938983]

29. SLUBAN, Borut, JURŠIČ, Matjaž, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada. Evaluating outliers for cross-context link discovery. V: PELEG, Mor (ur.), LAVRAČ, Nada (ur.), COMBI, Carlo (ur.). 13th Conference on Artificial Intelligence in Medicine, AIME 2011, Bled, Slovenia, July 2-6, 2011. Artificial intelligence in medicine : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 6747). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2011, str. 343-347. [COBISS.SI-ID 24873255]

30. CESTNIK, Bojan, KERN, Alenka. Business process outsourcing in public sector. V: PARYCEK, Peter (ur.), KRIPP, Manuel J. (ur.), EDELMANN, Noella (ur.). CeDEM11 : proceedings of the International Conference for E-democracy and Open Government, 5-6 May 2011, Danube University Krems, Austria. Krems: Donau-Universität, 2011, str. 95-105. [COBISS.SI-ID 25834535]

31. BRAČIČ LOTRIČ, Maja, CESTNIK, Bojan. Literature mining of blood flow regulatory mechanisms for finding cross context relations. V: RACHEV, Boris (ur.), SMRIKAROV, Angel (ur.). Computer systems and technology : 12th International Conference, CompSysTech’11, June 16-17, 2011, Vienna, Austria : proceedings, (ACM international conference proceedings series, vol. 578). New York: ACM: = Association for Computing Machinery, 2011, str. 353-358. [COBISS.SI-ID 25028391]

32. KOŠTI, Stojan, CESTNIK, Bojan. Using business analysis to select appropriate e-learning system. V: SMRIKAROV, Angel (ur.). e-Learning’11 : proceedigs of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, 25-26 August 2011, Bucharest, Romania. Bucharest: ASE Publishing House, 2011, str. 165-176. [COBISS.SI-ID 25027879]

33. CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja, PETRIČ, Ingrid. Ontological representations for supporting learning in business communities. V: SMRIKAROV, Angel (ur.). e-Learning’11 : proceedigs of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, 25-26 August 2011, Bucharest, Romania. Bucharest: ASE Publishing House, 2011, str. 260-265. [COBISS.SI-ID 25028135]

34. ŽNIDARŠIČ, Martin, BOHANEC, Marko, LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan. The healthreats project internal evaluation. V: Helth threats in the European Union : Brescia, 24th September 2010. [S. l.: s. n.], 2010, str. 83-91. [COBISS.SI-ID 24022311]

35. JURŠIČ, Matjaž, MOZETIČ, Igor, GRČAR, Miha, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada. Identification of concepts bridging diverse biomedical domains. V: ABEEL, Thomas (ur.), VAN LANDEGHEM, Sofie (ur.). Workshop on Advances in Bio Text Mining, 10-11 May 2010, Ghent, Belgium, (BMC bioinformatics, vol. 11, suppl. 11, 2010). London: BioMed Central, 2010, 2010, vol. 11, suppl. 5, str. P4-1-P4-2. [COBISS.SI-ID 24005415]

36. CESTNIK, Bojan, KERN, Alenka. Managing changes in public sector. V: 7th International Eastern European eGov Days, 22-24 April 2009, Prague, . Conference proceedings. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009, str. 255-262. [COBISS.SI-ID 23097127]

37. CESTNIK, Bojan, KERN, Alenka, MODRIJAN, Helena. The role of ontologies in integrating e-government applications. V: SCHOLL, H. Jochen (ur.). Electronic Government : proceedings of Ongoing Research, General Development Issues and Projects of EGOV 09, 8th International Conference, Linz, Austria, August 31 – September 3, 2009, (Schriftenreihe, 30). Linz: Trauner, 2009, str. 281-288. [COBISS.SI-ID 23095847]

38. URBANČIČ, Tanja, PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan. RaJoLink : a method for finding seeds of future discoveries in nowadays literature. V: RAUCH, Jan (ur.). Foundations of intelligent systems : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 5722). Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2009, str. 129-138. [COBISS.SI-ID 1225979]

39. MODRIJAN, Helena, CESTNIK, Bojan. Upravljanje s spremembami pri informacijski podpori za dodelitev subvencij za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja = Change management in supporting housing subventions. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), FERJAN, Marko (ur.), KERN, Tomaž (ur.), PAAPE, Björn (ur.). Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik 28. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : proceedings of the 28th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2009, str. 1041-1048. [COBISS.SI-ID 23085351]

40. PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Creative knowledge discovery by literature outlier detection. V: NÜERNBERGER, Andreas (ur.). Workshop on Explorative Analytics of Information Networks at ECML PKDD 2009, September 11, 2009, Bled, Slovenia. [S. l.: s. n.], 2009, str. 108-118. [COBISS.SI-ID 1231867]

41. ŽNIDARŠIČ, Martin, BOHANEC, Marko, LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan. Project self-evaluation methodology : the healthreats project case study. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), FOMICHOVA, Olga S. (ur.), FOMICHOV, Vladimir (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.). Zbornik 12. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2009, 12.-16. oktober 2009 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2009, str. 85-88. [COBISS.SI-ID 23008295]

42. KERN, Alenka, CESTNIK, Bojan. Housing subventions in Slovenia : experience from the second year. V: 6th International Eastern European eGov Days, Prague, 23th -25th April 2008, and Austrian e-Government-Konferenz 2008, Mautern, 27-th-29th May, 2008. Best practice and innovation. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2008, 8 str. [COBISS.SI-ID 23097383]

43. CESTNIK, Bojan, MODRIJAN, Helena. Informacijska podpora izvajanju izbora kupcev stanovanj. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), JEREB, Eva (ur.), KERN, Tomaž (ur.), KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), PAGON, Milan (ur.), VUKOVIČ, Goran (ur.). 27. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008. Znanje za trajnostni razvoj : zbornik 27. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008 : proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 19th-21th, 2008. Kranj: Moderna organizacija, 2008, str. 426-433. [COBISS.SI-ID 23085095]

44. PUR, Aleksander, BOHANEC, Marko, LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan. Data presentation methods for monitoring a public health-care system. V: JARM, Tomaž (ur.), KRAMAR, Peter (ur.), ŽUPANIČ, Anže (ur.). 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Enginering and Computing 2007, 26-30 June, 2007, Ljubljana, Slovenia, (IFMBE proceedings, vol. 16). New York: Springer: International Federation for Medical and Biological Engineering, 2007, str. 708-711. [COBISS.SI-ID 20942631]

45. KERN, Alenka, CESTNIK, Bojan. Decision-support for housing subventions to young families in Slovenia. V: 5th International Eastern European eGov Days and 6th eGov Days, Prague, 11th-13th April, 2007. Best practice and innovation. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2008, 4 str. [COBISS.SI-ID 23097639]

46. CESTNIK, Bojan, KERN, Alenka. IT for supporting the Slovenian national housing saving schema : example in G2B interoperability. V: 5th International Eastern European eGov Days and 6th eGov Days, Prague, 11th-13th April, 2007. Best practice and innovation. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2008, 5 str. [COBISS.SI-ID 23097895]

47. PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan. Literature mining : potential for gaining hidden knowledge from biomedical articles. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), MUSEK, Janek (ur.), OSREDKAR, Mari Jože (ur.), KONONENKO, Igor (ur.), NOVAK ŠKARJA, Barbara (ur.). Zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, 9. do 14. oktober 2006, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”, 2006, str. 52-55. [COBISS.SI-ID 567803]

48. PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan. Comparison of ontologies built on titles, abstracts and entire texts of articles. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), MUSEK, Janek (ur.), OSREDKAR, Mari Jože (ur.), KONONENKO, Igor (ur.), NOVAK ŠKARJA, Barbara (ur.). Zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, 9. do 14. oktober 2006, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”, 2006, str. 227-230. [COBISS.SI-ID 568059]

49. CESTNIK, Bojan, ROCHA, Artur. Information fusion using spatial datasources to support collaboration crisis management. V: 7th Annual Internatinal Conference, 22nd-23rd November 2004, Prague, Czech Republic. Present and future of crisis managememnt 2004. Prague: T-SOFT, 2009, str. 6-1-6-7. [COBISS.SI-ID 23086375]

50. BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, GROBELNIK, Marko, MLADENIĆ, Dunja, ALVES, Mário, JORGE, Alípio, MOYLE, Steve. Describing decision support, data mining, and text/web mining studies in SolEuNet. V: BOHANEC, Marko (ur.), KAVŠEK, Branko (ur.), LAVRAČ, Nada (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.). ECML/PKDD-2002 Workshop [Proceedings] : IDDM-2002. Helsinki: Helsinki University, 2002, str. 19-24. [COBISS.SI-ID 16922919]

51. CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, ŽELEZNÝ, Filip, GAMBERGER, Dragan, TODOROVSKI, Ljupčo, KLINE, Miro. Data mining for decision support in marketing : a case study in targeting a marketing campaign. V: BOHANEC, Marko (ur.), KAVŠEK, Branko (ur.), LAVRAČ, Nada (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.). ECML/PKDD-2002 Workshop [Proceedings] : IDDM-2002. Helsinki: Helsinki University, 2002, str. 25-34. [COBISS.SI-ID 16925735]

52. TODOROVSKI, Ljupčo, CESTNIK, Bojan, KLINE, Miro, LAVRAČ, Nada, DŽEROSKI, Sašo. Qualitative clustering of short time-series : a case study of firms reputation data. V: BOHANEC, Marko (ur.), KAVŠEK, Branko (ur.), LAVRAČ, Nada (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.). ECML/PKDD-2002 Workshop [Proceedings] : IDDM-2002. Helsinki: Helsinki University, 2002, str. 141-149. [COBISS.SI-ID 16925479]

53. BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, GROBELNIK, Marko, MLADENIĆ, Dunja. Describing decision support, data mining, and text/web mining studies in SolEuNet. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), MLADENIČ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.). Zbornik A 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS’2002, 14. do 18. oktober 2002. Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”, 2002, str. 104-107. [COBISS.SI-ID 17078567]

54. TODOROVSKI, Ljupčo, CESTNIK, Bojan, KLINE, Miro, LAVRAČ, Nada, DŽEROSKI, Sašo. Qualitative clustering of short time series : a case study of firms reputation data. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), MLADENIČ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.). Zbornik A 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS’2002, 14. do 18. oktober 2002. Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”, 2002, str. 143-146. [COBISS.SI-ID 17113639]

55. CESTNIK, Bojan, BOHANEC, Marko. Decision support system for housing loan allocation. V: BAVEC, Cene (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), BOHANEC, Marko (ur.), DOMANJKO, Tomaž (ur.), DRAGAN, Srečo (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), ROZMAN, Ivan (ur.), SOLINA, Franc (ur.), ŠKRJANC, Maja (ur.), TRČEK, Denis (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Informacijska družba IS ’01 : zbornik A 4. mednarodne multi-konference, 22. do 26. oktober 2001, Ljubljana, Slovenija : proceedings A of the 4th International Multi-conference, 22-26th October 2001, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2001, str. 95-98. [COBISS.SI-ID 16248615]

56. CESTNIK, Bojan, BOHANEC, Marko. Decision support in housing loan allocation : a case study. V: GIRAUD-CARRIER, C. (ur.), LAVRAČ, Nada (ur.), MOYLE, Steve (ur.), KAVŠEK, Branko (ur.). ECML/PKDD01 Workshop, Freiburg, 3rd September, 2001. Integrating aspects of data mining, decision support and meta-learning (IDDM-2001) : position, developments and future directions. [S.l.: s.n.], 2001, str. 21-30. [COBISS.SI-ID 16152103]

57. BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, RAJKOVIČ, Vladislav. Evaluation models for housing loan allocation in the context of floats. V: BERKELEY, Dina (ur.), WIDEMEYER, George R. (ur.), BREZILLON, Patrick (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Context sensitive decision support systems. 1st ed. London [etc.]: Chapman & Hall, 1998, str. 174-189. [COBISS.SI-ID 13362471]

58. BOHANEC, Marko, ZUPAN, Blaž, BRATKO, Ivan, CESTNIK, Bojan. A function-decomposition method for development of hierarchical multi-attribute decision models. V: Proceedings of the Fourth Conference of the International Society for Decision Support Systems : Lausanne, Switzerland July 21-22, 1997. Lausanne: Universite de Lausanne, cop. 1997, str. 503-514. [COBISS.SI-ID 12562727]

59. ZUPAN, Blaž, BOHANEC, Marko, BRATKO, Ivan, CESTNIK, Bojan. A dataset decomposition approach to data mining and machine discovery. V: HECKERMAN, David (ur.). Proceedings of the Third International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, [Newport Beach, California, August 14-17, 1997]. Menlo Park: AAAI Press, 1997, str. 299-302. [COBISS.SI-ID 12793383]

60. CESTNIK, Bojan, SUŠNIK, Janko, BIZJAK, Breda. Rule base analysis : a case study in occupational medicine. V: KONONENKO, Igor (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Računalniška analiza medicinskih podatkov : zbornik [delavnice], 12. november 1997, Bled, Slovenija. Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”, 1997, str. 46-55. [COBISS.SI-ID 9871065]

61. ŽUŽEK, Mateja, FRIEDRICH, Jožica, CESTNIK, Bojan, KARALIĆ, Aram, CIMERMAN, Aleksa. Medium optimization by genetic algorithm and inductive learning. V: 7th European Congress on Biotechnology, Nice, February 19-23, 1995. Abstract book. Vol. 3 : ECB 7. Nice: [s.n.], 1995, str. 84 (MEP 207). [COBISS.SI-ID 892698]

62. CESTNIK, Bojan, SUŠNIK, Janko, BIZJAK, Breda. Computerised estimation of the compatibility of stresses and strains at work. V: LAVRAČ, Nada (ur.). CADAM-95 Workshop, Bled. Računalniška analiza medicinskih podatkov : zbornik [delavnice], 27. – 28. november 1995, Bled, Slovenija. Ljubljana; Institut “Jožef Stefan”: = IJS Scientific Publishing, 1995, str. 98-110. [COBISS.SI-ID 74615040]

63. ŽUŽEK, Mateja, FRIEDRICH, Jožica, CESTNIK, Bojan, KARALIČ, Aram, CIMERMAN, Aleksa. Optimizacija biotehnološkega procesa z genetskimi algoritmi in induktivnim učenjem. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). 1. slovenski kemijski dnevi, Maribor, 27. in 28. septembra 1995. Zbornik referatov s posvetovanja. Maribor: Slovensko kemijsko društvo, 1995, str. 101-106. [COBISS.SI-ID 878618]

64. RAJKOVIČ, Vladislav, BECELE, Mira, BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, FAJDIGA, Nevenka, KUTIN, Breda. Sistem oblikovanja prioritet upravičencev za dodelitev posojil, ki temelji na povezovanju baze podatkov in baze znanja. V: 6. posvetovanje Sekcije za raziskovanje informacijskih sistemov, Grimšče-Bled, 18.-20. februar 1993 : [zbornik referatov]. Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije, 1993, 1993, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 5736231]

65. GAMS, Matjaž, BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan. Is multiple knowledge beneficial?. V: TRAPPL, Robert (ur.). Cybernetics and systems research ’92 : proceedings of the Eleventh European Meeting on Cybernetics and Systems Research …, held at the University of Vienna, Austria, 21-24 April 1992. Vol. 1. Singapore [etc.]: World Scientific, 1992, str. 49-57. [COBISS.SI-ID 5458727]

66. LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan, DŽEROSKI, Sašo. Use of heuristics in empirical inductive logic programming. V: International workshop on Inductive Logic Programming, (ILP92), June 6-7, 1992, Tokyo, Japan. Proceedings. [s. l.]: [s. n.], 1992. [COBISS.SI-ID 5494823]

67. LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan, DŽEROSKI, Sašo. Use of heuristics in empirical inductive logic programming. V: International workshop on Inductive Logic Programming, (ILP92), June 6-7, 1992, Tokyo, Japan. Proceedings. [s. l.]: [s. n.], 1992, [17] str. [COBISS.SI-ID 2723094]

68. URBANČIČ, Staš, CESTNIK, Bojan, ŠUŠTERŠIČ, Jakob, URBANČIČ, Tanja. Avtomatska sinteza pravil za napredovanje konsistence betona. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 6. seminarja, Ljubljana, april 1992. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1992, str. 81-88, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 17035781]

69. CESTNIK, Bojan, BRATKO, Ivan. On estimating probabilities in tree pruning. V: KODRATOFF, Yves. Machine learning – EWSL-91 : European working session on learning, Porto, Portugal, March 6-8, 1991 : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 482). Berlin [etc.]: Springer-Verlag, 1991, str. 138-150. [COBISS.SI-ID 5257511]

70. CLARK, P., CESTNIK, Bojan, SAMMUT, Claude, STENDER, J. Applications of machine learning : Notes from the panel members. V: KODRATOFF, Yves. Machine learning – EWSL-91 : European working session on learning, Porto, Portugal, March 6-8, 1991 : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 482). Berlin [etc.]: Springer-Verlag, 1991, 1991, str. 457-462. [COBISS.SI-ID 5257767]

71. CESTNIK, Bojan. Estimating probabilities. V: CARLUCCI AIELLO, Luigia (ur.). ECAI 90. London: Pitman, 1990, 1990, str. 147-149. [COBISS.SI-ID 11586343]

72. CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada. Uporaba avtomatskega učenja pri izgradnji ekspertnega sistema za upravljanje. V: Zbornik radova XXXII Jugoslovenske konferencije o elektronici, telekomunikacijama, automatizaciji i nuklernoj tehnici, Sarajevo, 6.-10.06.1988. Beograd: Jugoslovenski savez za ETAN, 1988. [COBISS.SI-ID 7794983]

73. CESTNIK, Bojan. Uporaba metod umetne inteligence pri računalniško podprtem načrtovanju procesov. V: MELČIĆ, M. (ur.). Kompjuter na sveučilištu : zbornik radova sa 7. međunarodnog simpozija Kompjuter na sveučilištu, održanog u Cavtatu (27.- 29. svibnja 1985.) : proceedings of the 7th International symposium Computer at the university, held in Cavtat (27 – 29 May, 1985). Zagreb: Sveučilišni računski centar, [1985], str. 8R01 1-6. [COBISS.SI-ID 11204903]

74. CESTNIK, Bojan, KONONENKO, Igor, BRATKO, Ivan. ASSISTANT 86 : a knowledge-elicitation tool for sophisticated users. V: BRATKO, Ivan (ur.), LAVRAČ, Nada (ur.). Progress in machine learning : proceedings of EWSL 87. Wilmslow: Sigma Press, cop. 1987, str. 31-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 7718484]

75. CESTNIK, Bojan, GAMS, Matjaž, BAREŠIĆ, B. ASISTENT 86 : Sistem za automatsku izgradnju baza znanja. Jednostavan prikaz mogučnosti. V: ČERIĆ, Vlatko (ur.), MILDNER, Vesna (ur.). Zbornik radova 9. međunarodnog simpozija Kompjuter na sveučilištu, održanog u Cavtatu, 18.-22. svibnja [maja] l987. godine. Zagreb: Sveučilišni računski centar, SRCE, 1987, str. A.04 1-12. [COBISS.SI-ID 11205159]

76. GAMS, Matjaž, CESTNIK, Bojan, SLUGA, Alojzij, BUTALA, Peter. OPEX – an expert system for CAPP. V: Sixth International Workshop Expert Systems and their Applications : Palace of the Popes, Avignon, France, April 28, 29 and 30, 1986. Paris: Agence de l’Informatique, 1988, str. 1251-1261. [COBISS.SI-ID 749924]

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/telek