Reševanje sporov v javnem sektorju in socialni dialog – 2017

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Program »Alternativno reševanje sporov« pravo prvi drugi

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge oblike študija Samost. delo   ECTS
40 160 8

Nosilec predmeta

izr.prof. dr. Slobodan Dujić

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

 • poznavanje kompleksnih pravnih pojmov oziroma konceptov (viri sporov v javnem sektorju, oblike internih, sodnih in izven-sodnih postopkov za reševanje sporov, itd.);
 • visoka stopnja splošne razgledanosti in sposobnosti razumevanja kompleksnih družbenih pojavov in konceptov;

Vsebina

UVOD

Izhodišča sobivanja in konflikta v človeški družbi: diferenciacija na podlagi delitve dela v t.i. pred-državnem (»naravnem«) stanju; diferenciacija organizacijskih vlog po prehodu v »državno stanje«; delitev dela in prehod s personalnih razmerij na organizacijske vloge; birokratska organizacija in neosebna (funkcionalna) razmerja v organizaciji; post-absolutistična država in razvoj ideje demokracije in človekovih pravic; prehod na sodobne uslužbenske sisteme; sistemi ureditve delovnih razmerij v javnem sektorju (primerjalni aspekti); socialno partnerstvo v javnem sektorju; potencialni viri konflikov v javnem sektorju; oblike in nivoji institucionalnega reševanja sporov v javnem sektorju (Slovenija in primerjalno).

USTAVNA IZHODIŠČA PRAVEGA UREJANJA RAZMERIJ MED DELAVCI IN DELODAJALCI V JAVNEM SEKTORJU

Ustavna izhodišča socialnega dialoga in socialne varnosti; ustavna izhodišča potencialnih konfliktov med delavci in delodajalci (na splošno in v javnem sektorju); neodtujljive ustavne pravice: pravica do socialne varnosti, pravica do združevanja, pravica do stavke, druge ustavne pravice.

ZAKONSKA UREDITEV RAZMERIJ MED DELAVCI IN DELODAJALCI V JAVNEM SEKTORJU

Zakonska izhodišča urejanja razmerij med javnimi uslužbenci in delodajalci; različni evropski modeli urejanja delovnih razmerij v javnem sektorju (primerjalni aspekt); Posebnosti pravnega položaja zaposlenih v javnem sektorju v nekaterih primerjalnih sistemih; komplementarnost in subsidiarnost med splošno delovno in uslužbensko zakonodajo v Sloveniji; resorni predpisi, ki urejajo posebnosti posameznih poklicnih skupin v javnem sektorju (npr. policija, vojska, carina, itd.); kolektivni in individualni delovni spori v javnem sektorju; zakonsko predvideni postopki reševanja sporov med javnimi uslužbenci in delodajalci (interni nivo, pritožbene komisije, sodni postopki, izhodišča za mediacijo in arbitražno reševanje sporov); razlika med institucionalnim reševanjem delovnih sporov v javnem in zasebnem sektorju; pravni postopek do dokončnosti odločitve o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev (interni nivo – postopek pri delodajalcu); Komisije za pritožbe; pravna sredstva po dokončnosti odločbe o pravicah oziroma obveznostih javnega uslužbenca – sodni postopki (varstvo pravic pred Delovnim in socialnim sodiščem in varstvo pravic pred Upravnim sodiščem – upravni spor); Potencialni viri konflikta med javnimi uslužbenci in delodajalci v javnem sekorju: plače, ocenjevanje in napredovanje, premeščanje in prerazporejanje, izobraževanje in usposabljanje, prenehanje delovnega razmerja; disciplinska in odškodninska odgovornost javnih uslužbencev; pravica do sindikalnega združevanja; Stavka in omejevanje stavke v javnem sektorju; posebnosti sodnih sporov zaposlenih v javnem sektorju; alternatvno reševanje sporov v javnem sektorju v Sloveniiji in primerjalno; mediacija; arbitraža; Razkorak med normativnimi možnostmi in prakso.

SOCIALNI DIALOG IN KOLEKTIVNO POGAJANJE V JAVNEM SEKTORJU

Izhodišča socialnega dialoga v javnem sektorju; pravica do sindikalnega združevanja v javnem sektorju; pravica do stavke in omejevanje te pravice v javnem sektorju; socialni partnerji in obseg urejanja s kolektivnimi pogajanji; posebnosti socialnega partnerstva v javnem sektorju: možnost suspenza kolektivnih pogodb in možnost enostranskih posegov s strani delodajalca (država kot zakonodajalec in delodajalec).

ARS: MEDIACIJA IN ARBITRAŽA ZA ZAPOSLENE V JAVNEM SEKTORJU

Izhodiščna razmišljanja o terminoloških vprašanjih: spori, konflikti, preventivnost, alternativnost, arbitraža, mediacija, pogajanja itd. (tudi v literaturi anglo-saške pravne tradicije: dispute prevention; alternative dispute resolution – settlement, arbitration, conflict resolution, court-administered arbitration, dispute settlement, mediation, negotiation, litigation versus arbitration); Pravni temelji za mediacijo in arbitražno reševanje sporov v javnem sektorju; osnovne rešitve (koncept) alternativnega reševanja sporov v javnem sektorju v Sloveniji; primerjalni modeli alternativnega reševanja sporov v javnem sektorju (druge države – npr. Avstrija, Nemčija, Francija, VB); prihodnost alternativnega reševanja sporov na splošno in v javnem sektorju: razmerje med relevantnostjo institucionalnega in alternativnega reševanja sporov.

ZAKLJUČEK PREDAVANJ

Ali so mediacija in arbitraža ter druge alternativne metode reševanja sporov sploh primerne metode za reševanje sporov v javnem sektorju? Če je odgovor pritrdilen, kakšne so sistemske omejitve uporabe teh metod:

 • v splošnem in posebnem procesnem upravnem pravu (analiza ZUP-a in drugih procesnih predpisov z vidika možnosti uporabe ARS);
 • v uslužbenskem pravu (analiza ZJU-ja in ZDR-ja z vidika možnosti uporabe ARS);
 • na nekaterih izbranih upravno-pravnih materialnih področjih (npr. gradbeno pravo, okoljsko pravo, itd.);

Temeljna literatura in viri

OBVEZNA LITERATURA:

–  Izr. prof. dr. Slobodan Dujić, prosojnice in drugi materiali s predavanj;
– Izr. prof. dr. Slobodan Dujić, Civil Service System of the Republic of Slovenia, International Symposium on the Development of Public Administration in South East (SE) Europe (2; 2008, Ljubljana), 2. mednardni simpozij o razvoju javne uprave v jugo-vzhodni Evropi, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 19-20. junij 2008, 19 str., ISBN 978-961-262-004-2;
– Izr. prof. dr. Polonca Kovač, Izzivi alternativnega reševanja sporov v upravnih razmerjih v Sloveniji in širše; Zbornik znanstvenih razprav, Letnik LXXVI, 2016;
– Sourdin, T.; Alternative Dispute Resolution, Lawbook Company, 2002; 295 pages, ISBN 0 455 21820 X;
– Prof. dr. Rado Bohinc, Delovna in uslužbenska razmerja, GV Založba, Ljubljana, 2004;
– Betteto Nina, Predlog bele knjige o mediaciji, Društvo mediatorjev Slovenije, Ljubljana 2009; http://www.pogajanja.si/upload/d170608121611bk_w]doc.doc in Mediacija v teoriji in praksi;
– Priv. Doz. Dr. Alexander Balthasar, Alternative Dispute Resolution in Administrative Law – a major step forward to enhance citizens’ satisfaction or rather a Trojan Horse for the rule of law? Institute for State Organization and Administrative Reform;
– The Honorable Justice Garde AO RFD; Alternative Dispute Resolution – Can it work for Administrative Law? The Australian Institute of Administrative Law: http://www.austlii.edu.au/au/journals/VicJSchol/2014/2.pdf;
Brian J. Preston, The Use of Alternative Dispute Resolution in Administrative Disputeshttp://www.lec.justice.nsw.gov.au/Documents/preston_use%20of%20alternative%20dispute%20resolution%20in%20administrative%20disputes.pdf;

PRIPOROČENA LITERATURA:

– Bartel, Barry; Med-arb as a distinct method of dispute resolution: History, analysis, and potential, Willamette Law Review, 1991;
– Bergant Rakočević, Vesna; Mediacija kot univerzalno zdravilo sodstva?, Pravna praksa, GV Založba, 31-32/2009, str: 6 – 7;
– Berdajs, Ana; Arbitraža kot orožje v rokah močnejše strani, Pravna praksa, št. 28/39, 2009, str. 8-10;
– Betetto Nina, Najpogostejše zmote o sodišču pridruženi mediaciji, Pravna praksa, št. 34/2009;
– Betteto Nina, Pravdnemu postopku pridružena mediacija, Podjetje in delo 6-7/2001, stran 1264;
– Bohinc, Rado; Delovna in uslužbenska razmerja, GV Založba, Ljubljana, 2004;
– Cerar Miro, Konfliktne in spravne razsežnosti pravne kulture, Podjetje in delo, GV Založba, 7/2009, str. 1598;
– izr. prof. dr. Slobodan Dujić, Pravni položaj javnih službenika u Republici Sloveniji, Moderna uprava, Republika Srpska, 2009, št. 2, april 2009, ISSN 1840-2283, http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fadu.vladars.net%2F%3Fid%3D101&ei=fd0-Us_qGs-KswaTh4GYDg&usg=AFQjCNHkAWHh5JJ6xdL3P8soaleRzQybwA&bvm=bv.52434380,d.Yms;
– izr. prof. dr. Slobodan Dujić, prof. dr. Milan Marković, Službenički sistem Republike Slovenije i Republike Crne Gore, mednarodni simpozij »XX jubilejno srečanje Kopaoniške šole naravnega prava – Pravo in svoboda«, Srbija, Kopaonik 2007 (objavljeno tudi v pravni reviji »Pravni život«, št. 12/2007, str. 741-777);
– Edwards, Harry T., Alternative Dispute Resolution: Panacea or Anathema ?, Harvard Law Review, No. 668 (1985-1986)
– Erzar Žepič Alenka, Arbitraža in druge oblike alternativnega reševanja sporov, Zbornik Odvetniške zbornice Slovenije, leto 5, št. 3, 2003, str. 26-28.
– Flake, Richard; The med/arb  process: a view from the neutrals perspective, THE Newsletter of Dispute Resolution Law and Practice, Huston, 1998;
– Galič Aleš, Sodiščem pridružene oblike alternativnega reševanja sporov v ZDA, Odvetnik 8/10, 2000, str. 8;
– Gottwald, Walther; Alternative Streitbeilegung in Deutschland, Luneburg, 2004;
– Hilg, Guenther, Beamtenrecht, Jehle Verlag, Muenchen, 1990;
– Iršič Marko, Umetnost obvladovanja konfliktov, Rakmo, Ljubljana, 2004, str. 103;
– Ilešič, Arbitražno reševanje sporov, Visoka pravna šola, Maribor, 1993, str. 5;
– Jelen -Kosi, Osupljivo dobri rezultati ARS na Okrožnem sodišču v Ljubljani, Pravna praksa št. 3/2003, str. I-VIII;
– Jovin Hrastnik, Bojana; Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, Predlog bele knjige o mediaciji, Ljubljana, 2008;
– Kocmur, Marga; Konflikti in funkcionalno razreševanje konfliktov: pogajanja in posredovanja, revija Anthropos, 1992, letnik 24, št. III-IV, str. 119;
– Komar-Jadek, Alternativno reševanje sporov, Bančni vestnik, Ljubljana, str. 69;
– Kukec, Bojan; Mediacija v naši sodni praksi, Podjetje in delo, GV Založba, 2005, str. 15;
– Mnookin, Robert, Alternative Dispute Resolution (1998), Harvard Law School John M. Olin Center for Law, Economics and Business Discussion Paper Series, Paper 232, http://lrs.nelico.org/harvard_olin/232;
– Novak, Janez; Delovni spori. Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2004;
– Novak, Janez; Kolektivne pogodbe in kolektivni delovni spori, Pravosodni bilten, letnik 30, št. 3, 2009, str. 5-71;
– Novak, Janez; Mediacije pred delovnimi sodišči, Pravna praksa, GV Založba, 13/2011, priloga str. VI.;
– Ozimek, Bojana; Harvard pravila in faze postopka mediacije, Društvo mediatorjev Slovenije – izobraževanje za mediatorje, Ljubljana, 2008;
– Pel, Machteld, Napotitev na mediacijo: kako do učinkovitega predloga za mediacijo, GV Založba, 2010;
– Posner, Richard A., The Summary Jury Trail and Other Methods of Alternative Dispute Resolution: Some Cautinary Observations; The University of Chicago Law Review, Vol. 53., No.2 (Spring 1986), pp. 366-393;
– Puharič, Krešo; Alternativne oblike reševanje sporov, Podjetje in delo, št. 6, stran 1410, 2000;
– Puharič, Krešimir; Arbitraža in mediacija v praksi Stalne arbitraže pri GZS: Reševanje sporov tujih investicij, Podjetje in delo, št. 6/7, 2005, str. 1567-1578;
– Puharič Krešo, Institucionalna arbitraža v Sloveniji, Zbornik društva za mednarodno gospodarsko pravo, Ljubljana, 2004, št. 1, str. 5;
– Ristin, Gordana; Sodniki mediatorji spreminjajo predstavo ljudi o pravniškem poklicu, Pravna praksa, GV Založba, 13/2011, str. 22;
– Sekirnik Tanja, Bo mediacija tudi v Sloveniji zaživela in kaj vpliva na njeno uspešnost, Pravna praksa, št.17/2008, str. 17;
– Skubic Nataša, Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah, Pravna praksa, 7/8-2009, str. 40;
– Šporar, Primož; Metode mirnega reševanja sporov, Pravna praksa, št. 4/2000, Priloga, str.XII;
– Tomažin, Irena; Pet razlogov za nesodno reševanje delovnopravnih sporov v okviru posebnega centra, Pravna praksa, št. 21, 2011, str. 21;
– Trajković M., Međunarodno arbitražno pravo, Pravni fakultet Univrziteta u Beogradu, Udruženje pravnika Jugoslavije, Beograd, 2000, str. 37;
– Tratar, Boštjan, Evelin, Pristavec; Alternativno reševanje sporov, Podjetje in delo, št. 6-7/2001, str. 1250- 1263;
– Tratar, Boštjan, Evelin, Pristavec; Alternativne oblike reševanja sporov v luči razbremenjevanja sodstva, Podjetje in delo, št. 6/2001, str. 1250;
– Trpin, Gorazd; Sistem javnih uslužbencev in institucij za razvoj javne uprave, Javna uprava. Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 1996;
– Ude Lojze, Arbitražno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2004, str. 24;
– Udovič, F.; Mediacija v primerjavi s sorodnimi prijemi, Socialno delo št. 1/1999, str. 41-47;
– Vodovnik, Zvone; Poglavja iz delovnega in socialnega prava, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2003;
– Vodovnik, Zvone; Globalizacija in razvoj delovnega prava: vloga države v razmerjih socialnega partnerstva, 4. dnevi delovnega prava in socialne varnosti, Portorož, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti. Ljubljana, 2005;
– prof. dr. Zvone Vodovnik, Pravni temelji delovnih in socialnih razmerij, IUS Software, GV založba, Ljubljana, 2014; ISBN 978-961-247-290-0;
– ZalarAleš, Pravda in mediacija, Pravna Praksa, št. 38-39, str. 10;
– Zalar Aleš, Temeljna načela alternativnega reševanja sodnih sporov, Podjetje in delo, št. 6-7/2001, str. 1228;
– Zalar Aleš, Alternativno primarno reševanje sporov, Podjetje in delo, št. 6-7, Ljubljana, 2007, str. 1291;
– Zupančič, Poravnave mednarodnih sporov, Pravna Praksa, GV Založba, str. 27.

Ostale publikacije:
– Preparing Public Administrations for the European Administrative Space, Sigma Papers No. 23, SIGMA, OECD, Paris 1998;
-The status of public officials in Europe, Council of Europe, 2000;

Pravni viri:
– Ustava Republike Slovenije; Ul. RS, št. 33/1991-I (in spremembe oz. dopolnitve);
– Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB2, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/2006)
– Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list Republike Slovenije, št. 42/2002, 79/2006, 46/2007, 103/2007, 45/2008 in 83/2009);
– Zakon o arbitraži, Uradni list RS, št. 45/2008;
– Zakon o kolektivnih pogodbah, Uradni list RS, št. 43/2006, 45/2008-ZArbit; 18. člen;
– Zakon o pacientovih pravicah, Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11.2.2008; 71. in 72. člen;
– Zakon o gospodarski zbornici Slovenije , Uradni list RS 14/90 in 19/2000;
– Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, Uradni list RS 56/2008;
– Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, Uradni list EU št. L 136, 24.5.2008, str. 3-8;
– Zakon o notariatu (ZN), uradno prečiščeno besedilo, ZN-UPB3, Uradni list RS, 2/2007;
– Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, Uradni list RS 97/2009;
– Zakon o stavki, Uradni list SFRJ, št. 23/1991;
– Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave, Uradni list RS, št. 36/09, in 21/13 – ZDR-1;
– Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč, Uradni list RS 22/2010;
– Pravilnik o mediaciji v zdravstvu, Uradni list RS, št. 77/2008;
– Pravilnik o arbitražnem postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije, Uradni list RS št. 66/2003;
– Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list Republike Slovenije, št.  57/2008);
– Recommendation Rec(2001)9 on alternatives to litigation between administrative authorities and private parties;  Guidelines for a better implementation of the existing recommendation on alternatives to litigation between administrative authorities and private parties; Council of Europe;

Spletni viri:

– ADR in Germany: http://www.mediationworld.net/germany/articles/full/77.html;

– The Difference Between Arbitration & Med-Arb: http://www.ehow.com/info_8487186_difference-between-arbitration-medarb.html;

– Alternativne rešitve sporov Anglija&Wales: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_eng_sl.htm#105;

http://www.crdsc-sdrcc.ca/eng/dispute-resolution-med-arb.jsp;

http://www.slo-med.si;

http://www.medios.si;

http://www.mp.gov.si;

http://www.sloarbitration.org/uvod/arbitraza.html;

http://www.resolutionremedies.com/adr_process/med-arb.asp.

Cilji in kompetence

Predmet obravnava razmerja med javnimi uslužbenci in delodajalci z aspekta potencialnega konflikta in načinov reševanja konfliktov, pa tudi razmerja med organi in strankami v upravnih postopkih; V ospredju je obdelava ustavnih, zakonskih in drugih formalnih vidikov reševanja sporov v javnem sektorju (predvsem glede na določbe Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ZUP-a, pa tudi splošne delovno-pravne in nekatere izbrane upravne zakonodaje). Cilj predmeta je torej obdelava slovenskega sistema upravnega prava in javnih uslužbencev z vidika sodnega in alternativnega reševanja sporov, pa tudi obdelava nekaterih najzanimivejših primerjalnih modelov s tega področja;

Po opravljenem izpitu bodo študentje sposobni razumeti potencialne vire delovnih sporov v javnem sektorju, kakor tudi načine in modalitete reševanja teh sporov.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo pridobili:

 • celovito, kritično mišljenje, sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev s področja upravnega prava in uslužbenskih sistemov, javne uprave ter drugih družbenih ved (interdisciplinarnost);
 • sposobnost kreativne uporabe znanja v pravnem in poslovnem okolju;
 • poznavanje in razumevanje zgodovine razvoja upravnih sistemov ter procesov modernizacije teh sistemov in načinov reševanja sporov;
 • sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov s področja upravnega prava in prava javnih uslužbencev;
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst sistema javne uprave ter uslužbenskih sistemov.

Študentje bodo razvili nekatera predmetno specifična znanja in razumevanja:

 • razumevanje upravnega prava in uslužbenskega sistema in glavnih problemov ter virov sporov in reševanja sporov na teh področjih (interni mehanizmi, posebni organi, sodišča, mediacija in arbitraža);
 • sposobnost reševanja kompleksnih strokovnih problemov s področja upravnih in uslužbenskih sistemov (s poudarkom na alternativnem reševanju sporov);
 • razumevanje slovenskega in primerjalnih uslužbenskih sistemov kakor tudi najnovejših procesov na področju sodnega in alterantivnih reševanj sporov v javnem sektorju (de lege lata in de lege refernda).

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike: 

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah
 • Samostojno delo študentov

Učne metode:

 • razlaga
 • razgovor, diskusija, debata
 • delo z besedilom in viri
 • IKT
 • proučevanje primera

Načini ocenjevanja

Pisni izpit 80 %

Seminarska naloga 20 %

Reference nosilca

 1. DUJIĆ, Slobodan, »Civil Service System of the Republic of Slovenia«, International Symposium on the Development of Public Administration in South East (SE) Europe (2; 2008, Ljubljana) – začasna publikacija – zbornik – na CD-ROMU z mednarodnega simpozija ¨2. mednardni simpozij o razvoju javne uprave v jugo-vzhodni Evropi¨, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 19-20. junij 2008, 19 str., NUK, CIP 35(497)(086.034.4)(063)(082), ISBN 978-961-262-004-2(publikacija je v pripravi);
 2. DUJIĆ, Slobodan, MARKOVIĆ, Milan, Javne (regulatorne) agencije, Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, Jubilej – stogodišnjica izlaženja revije, vodilni avtor: delež 80 %, Beograd, 2006, Leto 93, knjiga št. 68 (120), št. 3-4 (2006), str. 1555-1580, ISSN 0004-1270, COBISS.SR-ID: 512576700;
 3. DUJIĆ, Slobodan, Pravni položaj javnih službenika u Republici Sloveniji, samostojni strokovni prispevek v publikaciji »Moderna uprava«, Časopisu za upravno-pravno teorijo in prakso; Republika Srpska, Godina 2009, Br. 2, april 2009; Agencija za državnu upravu Republike Srpske; str. 21-41; ISSN 1840-2283;
 4. DUJIĆ, Slobodan, System služby cywilnej w Republice Slowenii, samostojni strokovni prispevek v publikaciji »Prawne i aksjologiczne aspekty služby publicznej«, Zbornik; Lublin . Warszawa 2010, založba Idealit, recezenti Dr. hab. Artur Kus, prof. nadzw. KUL and Dr. hab. Bogumil Szmulik, prof. nadzw. UKSW, str. 363-387; ISBN 987-83-62475-00-1;
 5. DUJIĆ, Slobodan, et. al., Zakon o državnim službenicima i namještenicima i Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika, monografska publikacija, Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove Republike Crne Gore, Podgorica – novembar 2005, 235 strani, edini avtor tekstualnega uvoda, nasproti natisnjen prevod v angleščino – 250 strani,  21 cm, urednik Slobodan Dujić, naklada 500 izvodov, CIP katalogizacja – Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje,35.087.41(497.16)(094.5), ISBN 86-907243-2-X, COBISS.CG-ID: 9789968;
 6. DUJIĆ, Slobodan: od leta 2005 profesor na Fakulteti za državne in evropske študije, Kranj, predmet »Pravo javnih uslužbencev«;
 7. DUJIĆ, Slobodan, MARKOVIĆ, Milan, »Službenički sistem Republike Slovenije i Republike Crne Gore«, mednarodni simpozij ¨XX. jubilejni susret Kopaoničke škole prirodnog prava – Pravo i sloboda¨, vodilni avtor: delež: 80 %), Srbija, Kopaonik, 2007, objavljeno v pravni reviji ‘Pravni život’, št. 12/2007, str. 741-777;
 8. DUJIĆ, Slobodan: od leta 2005 profesor na Fakulteti za državne in evropske študije, Kranj, predmet »Pravo javnih uslužbencev«;
 9. DUJIĆ, Slobodan: od leta 2006 gostujoči profesor na Evropski pravni fakulteti, Nova Gorica, podiplomski predmet »Uslužbensko pravo«;
 10. DUJIĆ, Slobodan: od leta 2009 gostujoči profesor na Pravni fakulteti Univerze iz Graza (Avstrija), predmet »Comparative Administrative Law« (Primerjalno upravno pravo).

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/resev