Reševanje mednarodnih sporov – 2017

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede Prvi/drugi Prvi/drugi

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija Samost. delo

Individ. work

  ECTS
25         125   6

Nosilec predmeta

prof. dr. Oliver Ruppel

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi ali drugi letnik.

Vsebina

Predstaviti bistvo mednarodnih sporov in njihov nastanek ter vzroki zanje; sredstva in načine za njihovo razreševanje – od pogajanj do mednarodne sodne poti.

Razreševanje mednarodnih sporov bo konkretizirano na primerih vrste spornih vprašanj Slovenije s sosedi (mejna problematika, manjšinski spori, trgovinski spori idr) in sporov, ki so se razrešili bodisi preko mednarodnih sodišč, arbitraž, posredovanja, mediacij.

V okviru predmeta bodo z aktivno udeležbo študentov obravnavani naslednji spori Slovenije z drugimi državami:

 • i. Tržaški spor (1947-1954) – mejni spor z Italijo; dokončna rešitev spora z Osimsko pogodbo;
 • Spor z Italijo o odškodnini za premoženje optantov rešen s t.i. Španskim kompromisom;
 • Reševanje mejnega vprašanja s Hrvaško
  • bilateralna pogajanja
  • Sporazum Drnovšek-Račan
  • Mednarodna arbitraže

Seznaniti se z vprašanji na področju mednarodne mediacije: od političnih, gospodarskih, tradicionalnih nasprotij, ki izvirajo iz zgodovine itd. Ker so to spori med suverenimi subjekti (državami), nad katerimi ni obvezujoče sodne oblasti, je njihovo razreševanje specifično, različno od razreševanja sporov v državi

Temeljna literatura in viri

Obvezna literatura:

 • Petrič, Zunanja politika – Osnove teorije in praksa, Ljubljana 2010, str. 307-443.
 • Türk, Temelji mednarodnega prava, Ljubljana 2008, str. 476 id.
 • G. Merrills, International Dispute Settlement, Cambridge Univ. Press, 2011.
 • Pogačnik, Diplomatska sredstva mirnega reševanja mednarodnih sporov. V: Pravnik. – ISSN 0032-6976. – Letn. 55, št. 9-10 (2000), str. 663-675.
 • Isti: Temeljne značilnosti meddržavne arbitraže, oboje v: M. Pogačnik in E. Petrič, Izbrane teme mednarodnega prava, Nova Gorica 2010.
 • Sporazum Drnovšek-Račan.
 • Arbitražni sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
 • Zakon o zunanjih zadevah RS.
 • Pariška mirovna pogodba iz l. 1947.
 • Memorandum o soglasju iz l. 1954.

Priporočena literatura:

 • Brownly, Principles of Public International Law, 7. izdaja, Oxford 2008, str. 701-729.
 • Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States, New York : UN, 1992.
 • Dj. Degan, Medjunarodno pravo, Rijeka 2002, str. 729 id.
 • Ikle, How Nations Negotiate, New York 1964.
 • Pogačnik, Arbitraža kot sredstvo mirnega reševanja mednarodnih sporov. V: Pravnik. – ISSN 0032-6976. – Letn. 50, št. 4/5 (1995), str. 239-249.

Cilji in kompetence

Študentje se bodo:

 • seznanili z bistvom in specifiko mednarodnih sporov in njihovega razreševanja
 • seznanili s položajem Slovenije v sistemih mirnega reševanja mednarodnih sporov s poudarkom na konkretnih sporih Slovenije z drugimi državami.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo:

razumeli problematiko razreševanja mednarodnih sporov in pridobili sposobnost sodelovanja pri njihovem razreševanju

kritično ovrednotili pomen mednarodnih konfliktov

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • frontalna oblika poučevanja
 • delo v manjših skupinah
 • samostojno delo študentov

Učne metode:

 • razlaga
 • razgovor, diskusija, debata
 • delo z besedilom in viri
 • IKT
 • proučevanje primera

Načini ocenjevanja

Pisni izpit 80 %

Zagovor izpita 20 %

Reference nosilca

Prof. Dr. Oliver C. Ruppel is a full Professor of Law at the University of Stellenbosch (South Africa) and the Director of the Development and Rule of Law Programme (DROP), likewise at the University of Stellenbosch. He also lectures as a Professor Extraordinaire at various institutions in Africa and around the world.

He graduated in law after studies of law, political sciences, philosophy and languages at the Universities of Lausanne and Munich, before being trained as legal practitioner. He obtained his LLM in public law from the University of Stellenbosch and his doctorate from the University of Bratislava. He also holds the academic degree Master of Mediation from the University of Hagen; a postgraduate diploma in international human rights law from the Finnish Åbo Academi University; and a postgraduate diploma from the Munich School of Philosophy S.J., where he also taught as a lecturer at a later stage in his career.

Before transferring to the University of Stellenbosch in 2010, he taught at the University of Namibia where he also established one of the worldwide 14 Chairs in the Academic Programme of the World Trade Organisation (WTO). Prior to this he served as Director of the Human Rights and Documentation Centre in Windhoek, a national institute established by statute under the Namibian Ministry of Justice.

Ruppel is an International Arbitrator (FA Arb) with the Association of Arbitrators of Southern Africa and the Swiss Chamber for Commercial Mediation (SCCM). He is a Member of various legal associations such as the Society of International Economic Law (SIEL), the International Conservations Union (IUCN) World Commission (WCEL), the Swiss and the South African Branches of the Association for International Law. He is a Member of the Board of the African Law Association (Gesellschaft für Afrikanisches Recht); a Council Member of the Centre for International Studies at the European Law Faculty, Ljubljana; and a Member of the International Consortium for Geopolitical Studies of the Sahel, Cornell.

Ruppel serves as Coordinating Lead Author (CLA) for the Chapter on Africa in the 5th Assessment of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Working Group II. Moreover, he is a Member of the Editorial Board of the Journal of African Foreign Affairs (JoAFA); a Member of the Editorial Board of the NIELS Journal of Environmental Law at the Nigerian Institute of Advanced Legal Studies; a Member of the Editorial Board of the Legal Perspectives on Global Challenges Series in The Hague; and a Member of the Editorial Board of the Publication Series Law and Constitution in Africa, NOMOS Publishers (Germany).

As the author of 17 books, more than 70 articles in international journals and other academic writings his professional focus lies on public international law and diplomacy, with a particular focus on world trade law, regional integration policy, climate change and investment, alternative dispute resolution, sustainable development and the rule of law.

Latest publications: OC Ruppel / B Althusmann (2015) Perspectives on Energy Security and Renewable Energies in Sub-Sahara Africa – Practical Opportunities and Regulatory Challenges. Windhoek: MacMillan Publishers; C Elkemann / OC Ruppel (2015) Chinese Foreign Direct Investment into Africa in the context of BRICS and Sino-African Bilateral Investment Treaties”, Richmond Journal of Global Law and Business.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/resev