Primerjalno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 2 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
35 25 65 5

Nosilec predmeta

Izr. prof. dr. Marko Novak

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Predpostavlja se poznavanje splošnih pravnih institutov na ravni prve stopnje študija

Vsebina

 1. Splošno o primerjalnem pravu kot posebni pravni vedi
 2. Rimsko-germanska pravna družina
 3. Anglo-ameriška pravna družina common law
 4. Pravni sistemi daljnega Vzhoda, islamskih držav in Afrike
 5. Primerjava med posameznimi instituti iz teh pravnih družin

Temeljna literatura in viri

 • R. David, G. Grasmann, Uvod v velike pravne sisteme, prva in druga knjiga, Cankarjeva založba, Ljubljana (1998-1999)
 • K. Zweigert, H. Koetz, An Introduction to Comparative Law, Clarendon Press, Oxford (1998)
 • A. Watson, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, University of Georgia  Press (1993)
 • Esin Örücü and David Nelken, Comparative Law: A Handbook, Hart Publishing (2007)
 • M. Reimann, R. Zimmermann, The Oxford Handook of Comparative Law, Oxford Univeristy Press (2008)
 • M. Bussani, U. Mattei, The Cambridge Companion to Comparative Law, Cambridge University Press (2012)

Cilji in kompetence

Študentje naj bi pri tem predmetu pridobijo znanja s področja primerjalnega prava, ki jih bodo usposobila za razumevanje različnega oz. podobnega razvoja prava, ter njegove različne oz pogodbe uporabe po svetu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Osvojitev razumevanja relevantnih institutov s področja primerjalnega prava. Razumeti pravni razvoj v različnih pravnih družinah kot tudi delovanje njihovih podobnih ali različnih pravnih institutov v sodobnem svetu.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja »ex cathedra« in tudi z udeležbo študentov.
 • Samostojen študij predvidene literature ter pravnih aktov iz različnih pravnih sistemov.

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 100%

Reference nosilca

 • Predavanje predmetov Pravoznanstvo, Pravna zgodovina ter Filozofija in teorija prava, ki so povezani s Primerjalnim pravom.
 • Objavljanje člankov v priznanih tujih revijah.
 • Pogosta udeležba na tujih znanstvenih konferencah.
 • Raziskovalno delo na področju primerjalnega prava.
 • The teaching of the following courses: Jurisprudence, Legal History, Philosophy and Theory of Law, which are related to comparative law.
 • The publication of articles in recognized foreign legal journals.
 • A frequent attendance at international scientific conferences.
 • The research work associated with the field of comparative law.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/prime