Pravo vrednostnih papirjev

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 1 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
35 25  65 5

Nosilec predmeta

Doc. dr. Aljoša Dežman

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Predpostavlja se znanje civilnega prava na ravni prve stopnje študija.

Vsebina

 1. Cesija in asignacija
 2. Inkorporacija pravice v papir
 3. Prenosniška klavzula
 4. Ugovori prejemnika papirja
 5. Posamezne vrste vr. papirjev
 6. Dematerializacija vr. papirjev

Temeljna literatura in viri

 • Šime Ivanjko/Marijan Kocbek/Saša Prelič, korporacijsko pravo, 2. predelana in dopolnjena izdaja, GV založba, Ljubljana 2009 – izbrana poglavja;
 • Miha Juhart/Peter Grilc, Pravo vrednostnih papirjev, GV založba, Ljubljana 1997 – izbrana poglavja;
 • Aljoša Dežman, Temeljno o užitniških pravicah, podjetje in delo št. 3-4/2005.

Cilji in kompetence

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja s področja prava vrednostnih papirjev, ki jih bodo usposobila za zahtevnejša dela v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu in za zastopanje posameznikov pred sodišči. Hkrati pridobijo veščine in znanja opravljati dela v gospodarskih družbah in državnih organih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja prava vrednostnih papirjev. Obvladati samostojno uporabo pravnih predpisov.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja »ex cathedra
 • Študij predvidene literature,
 • Samostojen študij predpisov in literature.

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 100%

Reference nosilca

 • docent Pravne fakultete v Mariboru in Pravne fakultete v Ljubljani
 • Državni pravniški izpit
 • Predsednik državne izpitne komisije za upravitelja v insolvenčnih postopkih

Izbrane objave:

 • DEŽMAN, Aljoša. The short overview of contractual liability for assistants and substitutes in Roman law and in German BGB. Prav. život (Serbia), 2008, year 57, nr. 11, p. 485-505.
 • DEŽMAN, Aljoša. The Roman law origins of contractual liability for performance assistants and substitutes in German law of obligations. Slov. law rev. (Slovenia), 2010, vol. 7, no. 1/2, p. 131-147.
 • DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor. Nachlassinsolvenz in Slowenien. Zeitschrift für Europarecht Internationales Privatrecht & Rechtsvergleichung. (Austria), 2011, year 52, nr. 1, p. 40-45
 • DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor, Privatinsolvenz nach slowenischem Recht, Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas (Germany), year 20, nr. 11 (2011), p. 328-331
 • DEŽMAN, Aljoša. Normative regulation of bankruptcy of legacy in Slovenian law. Slov. law rev. (Slovenia), Dec. 2008, vol. 5, no. 1/2, p. 161-169.
 • DEŽMAN, Aljoša. Legislation regarding contractual liability to reparation on Slovenian soil in the 20th century. In: Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa, Faculty of law, University of Vienna (Austria) 2008, p. 35-36.
 • DEŽMAN, Aljoša/BABUDER HUMMEL, Kristina. Schutz der Minderheitsaktionäre in Slowenien. In: BACHNER, Thomas (red.), DORALT, Peter (red.), WINNER, Martin (ured.). Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. Wien: Nomos; Facultas.WUW (Austria), 2010, str. 683-749.
 • PRELIČ, Saša, KOBAL, Aleš, DEŽMAN, Aljoša. Slovenia. v CAMPBELL, Dennis (ur.). International tax and investment service. Croydon (United Kingdom), Bloomsbury Professional, 2011,
 • DEŽMAN, Aljoša. Die Rechtsnatur der societas publicanorum im Hinblick auf den Schutz der Bürger: Referat on the international seminar “Vertragsrecht und IUS GENTIUM”, Motovun, 27.5. – 29.5.2006 (Croatia), 2006.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravo