Pravo varstva konkurence in varstvo človekovih pravic

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 2 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
35 25 65 5

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič, izr. prof. dr. Matej Avbelj

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predpostavlja se znanje civilnega prava na ravni prve stopnje študija.

Vsebina

 1. Načela varstva konkurence
 2. Definicija konkurence
 3. Monopol
 4. Oligopol
 5. Reelvantni trg
 6. Cenovna elastičnost
 7. Preprečevanje omejevanja konkurence

Temeljna literatura in viri

 • GRILC P. et al., Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2009 (izbrana poglavja).
 • REPAS, Martina, Konkurenčno pravo v teoriji in praksi : omejevalna ravnanja in nadzor koncentracij / Martina Repas. – Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2010
 • JONES, Alison, EU competition law : text, cases, and materials / Alison Jones, Solicitor, Professor of Law, King’s College London and Brenda Sufrin, Solicitor, Emeritus Professor of Law, University of Bristol. – 5th ed. – Oxford : Oxford university press, 2014

Cilji in kompetence

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja s področja prava varstva konkurence, ki jih bodo usposobila za delo v državnih organih, sodiščih, v odvetništvu in za zastopanje posameznikov pred sodišči. Hkrati pridobijo veščine in znanja opravljati dela v gospodarskih družbah in državnih organih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja prava varstva konkurence. Obvladati samostojno uporabo predpisov.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja »ex cathedra
 • Študij predvidene literature,
 • Samostojen študij predpisov in literature.

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 100%

Reference nosilca

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravo