Pravo trga finančnih inštrumentov

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 2 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
35 25 65 5

Nosilec predmeta

Doc. dr. Boštjan Aver

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Predpostavlja se znanje obligacijskega in korporacijskega prava na ravni prve stopnje študija.

Vsebina

 1. Finančni instrumenti
 2. Storitve v zvezi s finančnimi instrumenti
 3. Organizirani trg
 4. Javna ponudba in prospekt
 5. Obveznost razkrivanja informacij
 6. Nadzor
 7. Borzno posredovanje

Temeljna literatura in viri

 • Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI; Ur. list RS, št. 67/2007);
 • M. Kocbek, N. Plavšak, D. Pšeničnik, Zakon o prevzemih (ZPre-1) z uvodnimi pojasnili, Gospodarski vestnik, Ljubljana 2006
 • Miha Juhart/Peter Grilc, Pravo vrednostnih papirjev, GV založba, Ljubljana 1997 – izbrana poglavja

Cilji in kompetence

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja s področja prava trga finančnih instrumentov, ki jih bodo usposobila za delo v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu in za zastopanje posameznikov pred sodišči. Hkrati pridobijo veščine in znanja opravljati dela v gospodarskih družbah in državnih organih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja prava finančnih instrumentov.
Obvladati samostojno uporabo predpisov.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja »ex cathedra
 • Študij predvidene literature,
 • Samostojen študij predpisov in literature.

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 100%

Reference nosilca

Doc. dr. Boštjan Aver je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer poslovodenje in organizacija. Od septembra 2007 do oktobra 2009 je bil predsednik uprave Vzajemne, d.v.z. in pred tem več let direktor sektorja za finance, računovodstvo in kontroling v Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d.v.z.

Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov in prispevkov predvsem s področja financ, računovodstva, kontrolinga in projektnega managementa. S svojim prispevkom je sodeloval tudi na določenih konferencah na slovenski in mednarodni ravni. Je član uredniškega odbora revije Bančni vestnik.

Reference s področja »pravo trgov finančnih inštrumentov«:

 • Zaposlitev v Banki Koper l. 2000 – januarja 2004 (tudi kot vodja kontrolinga, vodja enote za planiranje in nadzor, zastopnik Odprtega vzajemnega pokojninskega sklada Banke Koper…): ukvarjal sem se z računovodstvom banke, Slovenskimi računovodskimi standardi, kontrolingom prihodkov in stroškov banke, poznati sem moral ZGD, SRS in drugo zakonodajo s področja finančnih instrumentov, ATVP (pridobitev dovoljenja za ustanovitev sklada banke…) itd.
 • Zaposlitev v VZAJEMNI zdravstveni zavarovalnici d.v.z. (od januarja 2004 – septembra 2007 večinoma kot direktor Sektorja za finance, računovodstvo in kontroling); (od septembra 2007 – oktobra 2009 kot predsednik uprave Vzajemne odgovoren predvsem za finance, računovodstvo, kontroling itd.): za opravljanje skoraj 6 let vodilnih funkcij s področja financ, računovodstva in kontrolinga, sem moral poznati zakonodajo s področja revidiranja, priprave letnih izkazov zavarovalnice, MSRP in SRS 2006, ZGD, kontne okvire zavarovalnice in drugih družb, ki so bile kot odvisne družbe Vzajemne – priprava konsolidiranih izkazov poslovanja…).
 • Predsednik nadzornega sveta KAD-a ter član nadzornega sveta in revizijske komisije Juteks d.d. ter član nadzornega sveta CDE d.d. – tudi imam aktiven Certifikat Združenja nadzornikov Slovenije (pridobitev izkušenj z razno zakonodajo s področja gospodarskih družb – korporacijsko pravo in obligacijsko pravo, glede revidiranja in glede priprave letnih poročil in konsolidiranih letnih poročil, glede finančnih instrumentov v katere so nalagale sredstva prej omenjene družbe, glede borze oz. organiziranega trga vrednostnih papirjev – primarne in sekundarne izdaje VP, glede sestavin prospektov za izdajo VP, glede razkrivanja informacij teh družb preko Seoneta itd….).

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravo