Pravo intelektualne lastnine

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 1 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
35 25  65 5

Nosilec predmeta

Prof. Dr. Krešo Puharič

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Predpostavlja se znanje predmetov civilnega prava na ravni prve stopnje študija.

Vsebina

  1. Zakon o industrijski lastnini
  2. Vrste pravic industrijske lastnine
  3. Pravna narava pravic industrijske lastnine
  4. Varstvo pravic industrijske lastnine

Temeljna literatura in viri

  • Robert Merges, Peter Menell, Mark Lemley: Intellectual Property in New Technological Age, Aspen Publishing, 2012.
  • Gill : The Law of Arbitration, Sweet &Maxwell, 2001.

Cilji in kompetence

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja s področja prava industrijske lastnine, ki jih bodo usposobila za zahtevnejša dela v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu in za zastopanje posameznikov pred sodišči. Hkrati pridobijo zahtevnejše veščine in znanja opravljati dela v gospodarskih družbah in državnih organih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja prava industrijske lastnine

Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja »ex cathedra
  • Študij predvidene literature,
  • Individualno raziskovalno delo,
  • Samostojen študij predpisov in literature.

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 100%

Reference nosilca

Krešimir Puharič je bil rojen v Ljubljani. Po diplomi na Pravni fakulteti  Ljubljani je na tej fakulteti tudi magistriral in doktoriral. Od leta 1973 naprej je bil zaposlen kot visokošolski sodelavec in učitelj. Leta 1985 je bil izvoljen za rednega profesorja za Gospodarsko pravo, Mednarodno gospodarsko pravo, Pogodbeno  pravo in Pravo industrijske lastnine.

2. decembra 2010 pa ga je Univerza v Ljubljani imenovala za zaslužnega profesorja.

Na Gospodarski zbornici Slovenije je predsednik Stalne arbitraže od leta 1992 naprej. Kot arbiter je uvrščen na liste številnih tujih institucionalnih arbitraž, npr. Avstrije, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Srbije, Latvije, Kazahstana, Slovaške, itn. Je tudi član Avstrijskega in Švicarskega arbitražnega združenja ter Svetovnega združenja profesorjev intelektualne lastnine.

Od leta 2007 naprej je tudi predsednik razsodišča za domenske spore pri ARNES-u . Bil je tudi predsednik, podpredsednik in član v več nadzornih svetih večjih slovenskih delniških družb.

V več kot 370 strokovnih člankih in razpravah objavljenih doma in zunaj naših meja je obravnaval predvsem problematiko industrijske lastnine, prava gospodarskih družb, vrednostnih papirjev in arbitražnega prava.

Od leta 2003 naprej je imel več vabljenih predavanj v tujini, npr. Beograd, Bukarešta, Dunaj, Istanbul, London, Sofija, Temišvar in Zagreb,itn.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravo