Pravo družb EU

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 1 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
35 25 65 5

Nosilec predmeta

Prof. dr. Verica Trstenjak

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Predpostavlja se znanje civilnega prava na ravni prve stopnje študija.

Vsebina

 1. Pravna ureditev prava družb v EU;
 2. Svoboda ustanavljanja (49.- 55. člen PDEU);
 3. Mobilnost gospodarskih družb v EU;
 4. Evropska delniška družba;
 5. Evropski model družbe z omejeno odgovornostjo;
 6. Druge pravne oblike na ravni EU (npr. evropsko gospodarsko interesno združenje, evropska zadruga)
 7. Sodna praksa sodišča EU glede prava družb;
 8. Pravo družb in davčna vprašanja;

Temeljna literatura in viri

 • Trstenjak, V. / Brkan M.: Pravo EU : ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU, GV založba, Ljubljana 2012
 • Evropsko pravo gospodarskih družb: predpisi ES/EU, uvodna pojasnila Trstenjak, V. in Kocbek, M.:, GV založba, Ljubljana 2004
 • Trstenjak, V.: Fundatio Europaea – FE, Pravna praksa 28/2012, str. 9-11
 • Aktualna sodna praksa Sodisca EU.

Cilji in kompetence

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja s področja prava družb EU, ki jih bodo usposobila za delo v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu, za zastopanje posameznikov pred sodišči ter v evropskih institucijah. Hkrati pridobijo veščine in znanja opravljati dela v gospodarskih družbah in državnih organih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja prava družb EU. Obvladati samostojno uporabo predpisov.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja »ex cathedra
 • Študij predvidene literature,
 • Samostojen študij predpisov in literature.

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 100%

Reference nosilca

 • Trstenjak, V. / Brkan M.: Pravo EU : ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU, GV založba, Ljubljana 2012;
 • Evropsko pravo gospodarskih družb: predpisi ES/EU, uvodna pojasnila Trstenjak, V. in Kocbek, M., GV založba, Ljubljana 2004;
 • Trstenjak, V. / Beysen, E: European consumer protection law: curia semer dabit remedium?, Common market law review, 2011, Vol. 48, No. 1, str. 95–124;

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravo