Pravni posli gospodarskega prava

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 1 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
35   25      65 5

Nosilec predmeta

Doc. dr. Aljoša Dežman

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Predpostavlja se znanje obligacijskega prava na ravni prve stopnje študija.

Vsebina

 1. dualizem obligacijskega prava
 2. načela in temeljna pravila gospodarskih pravnih poslov
 3. menica
 4. dokumentarni akreditiv
 5. bančna garancija
 6. gradbena pogodba
 7. agencijska pogodba
 8. distribucijska pogodba
 9. posredniška pogodba
 10. leasing razmerje
 11. skladiščna pogodba
 12. prevozna pogodba
 13. zavarovalna pogodba

Temeljna literatura in viri

 • Vesna Kranjc, Gospodarsko pogodbeno pravo, GV založba, Ljubljana 2006;
 • Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili, ena izmed izdaj

Cilji in kompetence

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja s področja poslovnega gospodarskega prava, ki jih bodo usposobila za zahtevnejša dela v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu in za zastopanje posameznikov pred sodišči. Hkrati pridobijo zahtevnejše veščine in znanja opravljati dela v gospodarskih družbah in državnih organih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja gospodarskega pogodbenega prava. Obvladati samostojno uporabo predpisov.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja »ex cathedra
 • Študij predvidene literature,
 • Samostojen študij predpisov in literature.

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 100%

Reference nosilca

 • docent Pravne fakultete v Mariboru in Pravne fakultete v Ljubljani
 • Državni pravniški izpit
 • Predsednik državne izpitne komisije za upravitelja v insolvenčnih postopkih

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravn