Pravna klinika

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Magistrski študijski program   Pravo (2. stopnja) 3 1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
30           6

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Marko Novak

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v magistrski študijski program Pravo 2.

Vsebina

  1. Predstavitev delovanja pravne klinike
  2. Predstavitev vsebine projektnih nalog (različna pravna problematika v praksi)
  3. Vzpostavitev kontakta z delovnimi mentorji (NVO, društva, ipd.)
  4. Oblikovanje študentskih projektnih skupin
  5. Konzultacije s pedagoškim mentorjem
  6. Predstavitev izdelane projektne naloge

Temeljni literatura in viri / Readings:

Temeljna literatura:

Zakonodaja v Republiki Sloveniji, komentarji in sodna praksa

 

Cilji in kompetence:

Študenti pridobljeno strokovno znanje preizkusijo na aktualnih in konkretnih praktičnih pravnih problemih.

Študenti obvladajo uporabo strokovnega znanja na začetnem nivoju.

Predvideni študijski rezultati:

Študenti znajo uporabiti svoje pridobljeno pravno znanje na konkretnih pravnih primerih, sicer na začetnem nivoju, kar pa je vendarle pomembno za njihovo nadaljnjo pot v pravni praksi.

Metode poučevanja in učenja:

»Akademska« predstavitev predmeta, praktično delo  v praksi, posvetovanja z mentorjem, predstavitev poročila.

Načini ocenjevanja:

Ocenjevanje projektne naloge.

Reference nosilca:

  • Novak, M. (2010). Uvod v pravo. Evropska pravna fakulteta: Nova Gorica.
  • Novak, M. (2010). Poglavja iz filozofije in teorije prava. Evropska pravna fakulteta: Nova Gorica.
  • Novak, M. (2010). Pravna argumentacija v praksi. Planet GV: Ljubljana.
  • Novak, M. (2016). The Type Theory of Law. An Essay in Psychoanalytic Jurisprudence. Springer.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravn