Poslovna matematika

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin 1 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
30 25 5

Nosilec predmeta

prof. dr. Ajda Fošner

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Poznavanje osnovnih matematičnih pravil računanja: računanje s števili, reševanje enačb, poznavanje osnovnih pojmov analize elementarnih funkcij itd. Znanje matematike, ki ga predvideva srednješolski program za opravljanje poklicne mature ali mature iz matematike.

Vsebina

 • Osnove realne matematične analize: števila, zaporedja kot osnova obrestnega računa, analiza realnih funkcij ene spremenljivke.
 • Uporaba funkcij in diferencialnega računa v ekonomiji: določanje ekstremov, elastičnost, ekonomske funkcije.
 • Poslovni račun: osnovni pojmi finančne matematike, navadni in obrestno obrestni račun, študije praktičnih primerov obrestovanj (krediti, rente, pokojninska zavarovanja…).

Temeljni literatura in viri:

 • Fošner Ajda, Matematika 1. Agathos, Ljubljana 2011.
 • Usenik Janez: Matematične metode v managementu. Poslovni račun. Visoka šola za management, Koper 1997.
 • Omladič Matjaž: Matematika in denar. Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Ljubljana 1995.

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje in uporaba matematičnih metod pri analizi in reševanju ekonomskih oz. poslovnih problemov,
 • sposobnost analitičnega in strukturiranega pristopa pri reševanju problemov
 • komunikacijske sposobnosti z vključevanjem matematičnih metod pri predstavitvah, analizi ter argumentaciji rešitev, idej, projektov, problemov,
 • sposobnost razumevanja ekonomskih teorij.
 • obvladovanje osnovne matematične analize,
 • obvladovanje poslovnega računa, kot temeljnega instrumenta pri finančnih analizah, vrednotenju denarnih tokov, izračunavanju vrednosti denarja, obresti, odplačevanju posojil,
 • obvladovanje diferencialnega računa, kot enega od temeljev ekonomskih teorij,
 • poznavanje uporabe matematičnih metod.

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo:

 • utrdil in nadgradil srednješolsko znanje osnov matematike,
 • nadgradil ter osvojil znanja o funkcijah realne spremenljivke,
 • znal podrobneje analizirati funkcijo, določiti njene lastnosti, prikazati graf,
 • spoznal funkcije naravne spremenljivke – zaporedja ter podrobneje analizirati posebne oblike zaporedij,
 • znal izračunati odvode funkcije ene spremenljivke,
 • poznal geometrijski pomen odvoda in njegovo uporabo,
 • spoznal uporabo odvoda v ekonomiji,
 • razumel izpeljavo izbranih ekonomske teorije tudi na podlagi matematičnih metod,
 • spoznal osnovne pojme obrestnega računa,
 • znal uporabljati navadni obrestni račun,
 • znal uporabljati obrestno obrestni račun,
 • znal reševati kompleksne realne naloge (stanovanjske varčevalne sheme, pokojninsko varčevanje, rentno varčevanje, odplačevanje posojil) s področja poslovne matematike,
 • znal povezovati reševanje finančnih problemov s teorijo poslovnega računa.

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • frontalna oblika poučevanja,
 • samostojno delo študentov,

Metode dela:

 • razlaga,
 • razgovor, diskusija, debata,
 • proučevanje primera,
 • reševanje nalog.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit po koncu predavanj oz. konzultacij.

Reference nosilca:

Prof. dr. Ajda Fošner  je kot redna profesorica s področja matematike zaposlena na GEA College in na Univerzi na Primorskem. Njena primarna raziskovalna področja so linearna algebra, nekomutativni kolobarji in funkcionalna analiza. Del svojega dela je usmerila tudi na novejše področje superalgeber, gradiranih algeber ter na področje stabilnosti funkcijskih enačb. Prav tako njeno raziskovanje sega na področje raziskovalne metodologije v družboslovju, kjer s pomočjo kvantitativnih matematičnih metod rešuje probleme s področja družboslovja. Še več, izsledki nekaterih njenih raziskav so uporabni v fiziki in kvantni mehaniki. Prof. dr. Ajda Fošner je sodelovala na številnih mednarodnih konferencah, vključena je v številne projekte s področja matematike in tudi drugih področij. Kakovostno raziskovalno delo prof. dr. Ajde Fošner izpričujejo številne objave predvsem izvirnih znanstvenih člankov v najprestižnejših znanstvenih revijah. Odmevnost njenega dela pa dokazujejo številni citati njenih objav. Za svoje delo je prejela več nagrad, med njimi tudi Rektorsko nagrado Univerze v Mariboru in nagrado za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/poslo