Osnove davčnega prava (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin  3  1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
35  30  6

Nosilec predmeta

prof. dr. Krešimir Puharič

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev

Vsebina

 • Viri davčnega prava;
 • Osnove davčnega prava v RS in ES;
 • Oris temeljnih načel davčnega prava in davčnega postopka;
 • Pravni vidiki davkov in davščin z vidika razlik med neposrednimi in posrednimi davki;
 • Zasnova davčnega postopka;
 • Pomen korporacijskih davkov;
 • Zavezujoča informacija;
 • Samoprijava;
 • Davčna odločba in pravna sredstva za varstvo pravic davčnih zavezancev.

Temeljni literatura in viri:

 • Jerovšek, T., et. al.: Zakon o davčnem postopku s komentarjem, DIZI, Ljubljana, 2008.
 • Kovač, M.: Davki od A do Ž, Založniška hiša Primath, Ljubljana, 2007.
 • Puharič, K. in Drobež, E.: Uvod v državno pravo. Elektronski učbenik (oktober 2012).
 • Škof, B., et. al.: Davčno pravo, UM, PF in DFRI, MB 2007.
 • Šoltes, I., et. al.: Pojmovnik javnih financ, Nebra, Ljubljana, 2010.
 • Tratar, B., et. Al.: Novi davčni postopek, Založba Legat, 2008.

Priporočena literatura:

 • David I. Bainbridge : Intellectual Property, Harlow &Longman, 9. izdaja, 2012.
 • Yariv Brauner, Miranda Stewart : Tax, Law and Development, Elgaronline, 2013.
 • Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer (eds.) : Introduction to European Tax Law: direct taxation, Spiramus Press, 2010

Cilji in kompetence:

Splošne kompetence:

 • Razumeti pomen in vlogo osnov davčnega prava;
 • Pridobiti sposobnost razumevanja ciljnosti načel glede pobiranja davkov;
 • Sposobnost razumevanja pomena izpolnjevanja davčnih obveznosti.

Predmetno specifične kompetence:

 • Razumeti vlogo in namen prepovedi razločevalnih davkov v članicah EU ter davčnih ovir;
 • Sposobnost razumeti namen uporabe zavezujočih informacij ter podlage za morebitno odločitev samoprijave.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Razumeti vsebino in namen temeljnih institutov davčnega prava in postopka;
 • Razumeti vlogo načel davčnega postopka ter pravic in pomen pravice do informiranja in zavezujoče informacije;
 • Razumeti podlago za dolžnostno ravnanje za pravočasno in korektno izpolnjevanje davčnih obveznosti;
 • Poznati bistvo obračunavanja davkov od dohodka fizičnih in pravnih oseb ter osnove obračunavanja in plačevanja DDV.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: o ključnih vsebinskih vprašanjih davčnega prava.

 • Razprava o primerih v RS in EU

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit (case study + esejska vprašanja) 70%

Korektno pripravljena seminarska naloga z uspešno obrambo le-te 30%

 

Reference nosilca:

Zaslužni profesor Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani za Gospodarsko pravo, Mednarodno gospodarsko pravo, Pogodbeno pravo in Pravo industrijske lastnine. Bil je redaktor n soavtor pri komentarjih: Zakona o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov  razlikovanja (1982) ter Zakona o industrijski lastnini (1992), soavtor Komentarja Zakona o gospodarskih družbah (1993, 2002 in 2007) ter avtor Komentarja zakona o industrijski lastnini (2003; 1189 strani).

Na Gospodarski zbornici Slovenije je bil predsednik Stalne arbitraže od leta 1992 – 2009. Od leta 2010 ima status Častnega predsednika Ljubljanskega arbitražnega centra. Kot arbiter je uvrščen na liste številnih tujih institucionalnih arbitraž, npr. Avstrije, Hrvaške, Makedonije, Srbije, Črne gore, Latvije, Kazahstana, Slovaške, itn.; je tudi član Avstrijskega in Švicarskega arbitražnega združenja. Je tudi predsednik razsodišča za domenske spore pri ARNES-u od leta 2007. Bil je tudi predsednik, podpredsednik in  član v več nadzornih svetih slovenskih delniških družb. V več kot 370 strokovnih člankih in razpravah objavljenih doma in zunaj naših  meja je obravnaval predvsem problematiko industrijske lastnine, prava gospodarskih družb, vrednostnih papirjev in arbitražnega prava. Od leta 2003 naprej je imel več vabljenih predavanj v tujini (npr. Bukarešta, Dunaj, Istanbul, London, Sofija, Temišvar in Zagreb, itn.). Je avtor osmih izdaj knjige Gospodarsko pravo (od 1987 do 2003), Pravo družb in poslovno pravo »2006, reprint 2007), učbenika Pogodbeno pravo ter soavtor knjige Pravo mednarodne trgovine (1999) in soavtor dela: Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe (JurisNet LLC, Huntigton, New York, 2006, 2006 in 2011).

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/osnov