Novejša evropska in slovenska pravna zgodovina P2

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
 Podiplomski Pravo 2. stopnje  1/2  1/2

Vrsta predmeta*

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

prof. dr. Lovro Šturm

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Izpolnjevanje pogojev za vpis v 1. letnik.

Vsebina

I. Opredelitev predmeta; temelji nekaterih pojavov v moderni zgodovini in opredelitev pojmov

Pomen mednarodnih konvencij

Slabost in moč Evrope: konec evropocentričnega sveta, implikacije prve svetovne vojne, “potop starega sveta”, začetek razpada kolonialnega sistema
II.         Zasnova “nove države”

Ruska revolucija in Kominterna

Vloga mednarodnega prava (Ženevski konvencije, Društvo narodov, sporazumi)   Zakonodaja Kraljevine Jugoslavije
III.        Posebna poglavja iz razvoja po letu 1930   Totalitarne države – sodni procesi, posebna pooblastila, koncentracijska taborišča   Sporazum Cvetković- Maček in avtonomija (pomen nacionalenga vprašanja)   Vojaška zakonodaja
IV.        Vojna in temelji povojne Evrope in Slovenije   Kolaboracija kot evropski pojav   Osnove hladne vojne – poljsko vprašanje (meje, Katyn, dve vladi), načrti povojne delitve Nemčije, denacifikacija, kaznovanje zločincev   Nuernberški proces – mednarodno sodišče, statut
V.         Povojni svet   Sodstvo kot aparat politične oblasti: brezpravje po letu 1945   Hladna vojna 1945-1989 (Trumanova doktrina,…)   NATO, Varšavski pakt, krize in spopadi, obveščevalne službe, oboroževanje in detante (mednarodni sporazumi – Helsinki, Salt I, II…)   Padec berlinskega zidu in razpad Jugoslavije (ti. konec hladne vojne)

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna:

Hobsbawm Eric, Čas skrajnosti, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 2000. (orig.: Age of Extremes, The short Twentieth Century 1914-1991, Michael Joseph, London, 1995.)
Peter Jambrek, Ustavna demokracija, Državna založba Slovenije, Ljubljana (1993)
The Times, Atlas svetovne zgodovine, CZ,Ali: DTV-Atlas zur Weltgeschichte, Band 2, DTV Muenchen – več izdaj.
Deutscher Isaak, Staljin, Globus, Zagreb, 1971 .
Shirer William L., Vzpon in padec 3. rajha, 1962, skrajšana verzija (original: The rise and fall of the Third Reich, Pan Books, London, več izdaj, prva 1959).
Vilfan Sergej, Pravna zgodovina, Slovenska Matica, Ljubljana
Crampton  R.J., Eastern Europe in the Twentieth Century, Routledge, London, NY 1994 (več izdaj)
Proces des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuerenberg, 14. november 1945 – 1. oktober 1946, Nuernberg 1947, ali druga dela o tem procesu
Roman Ferjančič – Lovro Šturm, Brezpravje, Slovensko pravosodje po letu 1945, Nova revija,
Krivic, str. 339–359, VII. Dnevi javnega prava,  Portorož 4. do 6. junij 2001,
Inštitut za javno upravo,    Žrtve vojne in revolucije: zbornik. Državni svet Republike Slovenije. Ljubljana 2005   Uredili Janvit Golob et al.

 Priporočeno:  
Braudel  Fernand, A History of Civilizations, Penguin books, 1995
Davies  Norman, Europe: a history, Oxford Univ. Press, Oxford-N.Y., 1997
Furet  Francois, Minule iluzije, MK, Ljubljana 1998. (orig.: Le passé d’une illusion, Paris 1995)
Orlando Figes, Šepetalci, Ljubljana 2009
Thomas  Hugh, The Spanish Civil War, Pelican Books 1986 (v prevodu je skrajšana)
Janko Prunk, Racionalistična civilizacija, Ljubljana 2009
Conquest Robert, Izobčeni, izbrisani, CZ, Ljubljana, 1972
Boffa  Giuseppe, Povijest Sovjetskog Saveza, Otokar Keršovani, Opatija, 1985
Churchill  Winston, Druga svetovna vojna, Borec, Ljubljana 1964 (močno skrajšana izdaja, bolj priporočljiva je W. Churchill, The Second World War, I – V, od leta 1948)   Aleksander Bajt, Bermannov dosje, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1999
Gašper Dovžan – Urška Tekavec, Nikoli več, Dignitas, 2001
Rosvita Pesek, Osamosvojitev Slovenije, Nova revija, Ljubljana (2007)
O. T. Robinson, T. D. Ferguson, W. M. Gordon, European Legal History, London (2000), str. 301-319
Vodušek Starič  Jera, Prevzem oblasti 1944-1946, CZ, Ljubljana 1992 (poglavja o sodstvu in zakonodaji)   Univerza v Ljubljani, Politični pritiski in izključevanje učiteljev in sodelavcev z Univerze v Ljubljani,
Poročilo Komisije za rehabilitacijo univerzitetnih učiteljev in sodelavcev, Objave Univerze v Ljubljani, 2000, 6. oktober 2000, str. 1 – 59; ponatis: Nova revija 19, 2000, št. 223-224, priloga Forum
Lovro Šturm, O kratenju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji v obdobju 1945–1990, str. 65–112, v: TEMNA STRAN MESECA, kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji  1945–1990.
Zbornik, ured. Drago Jančar, Nova revija, Ljubljana, 1998
Franc Testen, Trije primeri, ki kažejo na nekatere značilnosti prava v obdobju samoupravne socialistične demokracije, referat za Pravniške dneve ’98, VI. sekcija: Pravnikov odnos do (pol)pretekle zgodovine,
Podjetje in delo 24, 1998, 6 – 7, str. 1098 – 1105
Matej Tonin, Prva vlada Republike Slovenije, Ljubljana 2010
Prispevki za slovenski nacionalni program, Nova revija, letnik 6, 57. št. 1987
Bučar, France et al. (Pisateljska ustava), Gradivo za slovensko ustavo, Časopis za kritiko znanosti, Ljubljana 1988
Granda, Stane. Slovenija: pogled na njeno zgodovino.Urad vlade za komuniciranje, 2008.
Peter Jambrek, Preambula, str. 30-42, v: Lovro Šturm (ured.), Ustave Republike Slovenije,
Jambrek, Peter (ed)reports and proceedings of the 8 April European Public Hearing on Crimes   European Public Hearing on Crimes Committed by Totalitarian Regimes ; 2008 ; Bruxelles. IMPRESUM: Ljubljana: Slovenian Presidency of the Council of the European Union, 2008   www.mp.gov.si/…/Crimes_committed_by_Totalitarian_Regimes.pdf
Prunk, Janko. Kratka zgodovina Slovenije. Založba Grad, Ljubljana 2008.
Rosvita Pesek, Osamosvojitev Slovenije, Nova revija, Ljubljana (2007)
Lovro Šturm, Ustavnosodna presoja o množičnem in sistemskem kršenju človekovih pravic in  poprava krivic, str. 339–359, VII. Dnevi javnega prava,  Portorož 4. do 6. junij 2001, Inštitut za javno upravo, Ljubljana,  2001.
Lovro Šturm: Fenomen tajne zakonodaje v nekdanji SFRJ *   http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/2005/PDF/poprava_krivic/Krsitev_clovekovih_pravic_v_novejsi_slovenski_zgodovini.pdf   Tajni uradni listi SFR Jugoslavije in SR Slovenije. http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/poprava_krivic_in_narodna_sprava/baze/tajni_uradni_listi/   Žrtve vojne in revolucije: zbornik. Državni svet Republike Slovenije. Ljubljana 2005   Uredili Janvit Golob et al.
Vodopivec, Peter. Od Pohlinove slovnice do samostojne države. Modrijan, 2007.
RESOLUCIJA 1096  P6_TA-PROV(2009)0213   Evropska zavest in totalitarizem     Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu    Robertson je najbolj znan britanski odvetnik za pravo človekovih pravic. Tole je njegova knjižna uspešnica – http://www.amazon.co.uk/Crimes-Against-Humanity-Struggle-Justice/dp/0141024631/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1295209162&sr=8-1

Cilji in kompetence:

 

Predvideni študijski rezultati:

Naslovni predmet se povezuje deontološko podlago javnega, civilnega, mednarodnega in kazenskega prava, hkrati pa daje uporabniku tisto razgledanost, ki je potrebna na širokem področju pravnih, upravnih in drugih družboslovnih znanosti

Povezovanje pridobljenega znanja s temelji naravnega prava ter s predmeti ustavnega, državnega, upravnega in javnega prava  v celoti.

Metode poučevanja in učenja:

Frontalna oblika poučevanja, Samostojno delo študentov. Metode (način dela): razlaga, razgovor, diskusija, delo z besedilom, proučevanje primera, druge vrste nastopov študentov, vključevanje gostov iz prakse.

 

Načini ocenjevanja:

 

Reference nosilca / Lecturer’s references:

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/novej