Nepremičninsko in zemljiškoknjižno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 2 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
5         145 5

Nosilec predmeta

Doc. dr. Božena Lipej

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Znanje civilnega prava na ravni prve stopnje študija.

Vsebina

 1. Pravni viri stvarnega prava v ožjem smislu – Stvarnopravni zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o evidentiranju nepremičnin

  Pravni viri stvarnega prava v širšem smislu – Zakon o urejanju prostora, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, etc.

  Temeljna načela zemljiškoknjižnega prava

  Zemljiški kataster – pomen in vloga

  Kataster stavb – pomen in vloga

  Register nepremičnin – pomen in vloga

  Kataster gospodarske javne infrastukture – pomen in vloga

  Zemljiška knjiga – pomen, vloga, vzpostavitev, vodenje, vzdrževanje

  Elektronska zemljiška knjiga

  Zemljiškoknjižni postopki

  Vknjižba in vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo.

  Registracija listin in registracija pravnega naslova

  Upravljanje nepremičnin – pravni okvir, razvojne politike, strategije, evropske prostorske in nepremičninske smernice, primeri dobrih praks

Temeljna literatura in viri

 • Normativne podlage (Stvarnopravni zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča, Zakon o nepremičninskem posredovanju in ostalo).
 • Miha Juhart, Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur, Stvarnopravni zakonik s komentarjem, Uradni list RS v sozaložništvu s Pravno fakulteto v Ljubljani in Pravno fakulteto v Mariboru, 2016, ponatis 2018.

   

 • Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur, Nepremičninsko pravo 2, GV Založba, 2012.

   

 • Portal e-sodstvo (Elektronska zemljiška knjiga), http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

   

 • Prostor, Prostorski portal, Geodetska uprava Republike Slovenije, http://www.e-prostor.gov.si/si

   

 • Zemljiške knjige – Evropski portal e-pravosodje – Portal European Justice https://e-justice.europa.eu/content_land_registers-107-sl.do

   

 • United Nations Economic Commission for Europe, Working Party on Land Administration, http://www.unece.org/hlm/wpla/welcome.htm

   

 • Cadastre 2014 and Beyond, International Federation of Surveyors (FIG), FIG Publication no. 61, 2014, http://fig.net/pub/figpub/pub61/figpub61.htm

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študente seznaniti z osnovami nepremičninskega in zemljiškoknjižnega prava ter jim prenesti osnovna znanja na tem področju. Študenti se seznanijo z zakonitostmi pravne ureditve nepremičnin.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc:

– poznavanje nepremičninskega in zemljiškoknjižnega prava,

– sposobnost prilagodljive uporabe znanja v praksi,

– sposobnost samostojnega študijskega in raziskovalnega dela ob mentorstvu,

– sposobnost razumevanja sosledja pravnih aktov na tem področju,

– sposobnost povezovanja pravne teorije s pravno prakso na nepremičninskem področju,

– organizacijske spretnosti za organiziranje aktivnega in samostojnega dela,

– komuniciranje s strokovnjaki iz različnih nepremičninskih področij ter z različnimi interesnimi skupinami.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

– študent razume pravne vire stvarnega prava in temeljna načela zemljiškoknjižnega prava

– študent razume pomen in vlogo zemljiške knjige, zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin

– študent je sposoben uporabljati zakonske določbe na področju tega predmeta,

– študent razvije sposobnosti aktivne spremljave in razumevanja problematike tega predmeta.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (prezentacije, razprava, vprašanja, primeri, reševanje problemov),
 • samostojen študij predpisov in literature.

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 100%

Reference nosilca

Doc. dr. Božena Lipej je aktivna na akademskem, raziskovalnem in svetovalnem področju upravljanja nepremičnin, zemljiške politike, geodezije ter geoinformatike in ima večletne izkušnje na teh področjih v slovenskem ter mednarodnem okolju. V javnem in zasebnem sektorju je vodila raznovrstne aktivnosti, nepremičninske, prostorske in geodetske projekte ter mednarodne nepremičninske organizacije (v EuroGeographicsu, krovni evropski geodetski in nepremičninski organizaciji za državne institucije: predsedovanje »Cadastre and Land Registry Group« in v Ekonomski komisiji za Evropo Organizacije Združenih narodov predsedovanje »Working Party on Land Administration«). Bila je izvršna direktorica in vodja največjega slovenskega nepremičninskega Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin, ki je trajal pet let in bil sofinanciran s sredstvi Mednarodne banke za obnovo in razvoj (Svetovne banke): posodobitev in modernizacija katastrov, zemljiške knjige, priprava okolja za kmetijske subvencije, zasnova in pilotiranje množičnega  vrednotenja nepremičnin, priprava zakonodaje s področij stvarnega prava, hipotekarnega  bančništva, davka na nepremičnine. Bila je namestnica generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije, generalna direktorica GZS d.d., sedaj pa se pretežno ukvarja s svetovanjem na omenjenih področjih, predvsem v sodelovanju s Svetovno banko in Mednarodno organizacijo za prehrano in kmetijstvo Organizacije Združenih narodov (FAO). Je avtorica več kot 200 strokovnih in znanstvenih prispevkov ter soavtorica evropskih nepremičninskih dokumentov in smernic.

Izbrane reference:

Božena Lipej, Gregor Turel, Housing cooperatives as an opportunity for solving the housing issue, RELAND International Journal, Thesaloniki, Grčija, 2018, 9 str.

Božena Lipej, Benchmarking sistemov za upravljanje nepremičnin. Geodetski vestnik, Vol. 59, št. 2, 2015, str. 262-274.

Božena Lipej, Janaq Male, Participatory mapping in support of improved land administration and management of natural resources. Survey review, ISSN 0039-6265, sept. 2015, letn. 47, št. 344, str. 342-348.

Danko Markovinović, Marinko Bosiljevac, Božena Lipej, Development Initiatives in Croatia To Support the Development of Sustainable Land Administration System: paper prepared for presentation at the “2015 world bank conference on land and poverty” the world bank – Washington dc, march 23-27, 2015. V: Linking Land Tenure and Use for Shared Prosperity March 23-27, 2015 Washington. Washington: [s. n.]. 2015, str. 1-13.

Jerneja Zorko, Božena Lipej, Primerjalni vidik najemnih trgov nepremičnin v Evropi = Comparative aspects of real estate rental markets in Europe: Elektronski vir. V: GULIČ, Priscila (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2014, str. 207-217.

Božena Lipej, For Slovenian and European Cadastre, (Geomedia, 5). 2009.

Božena Lipej, Razvojna perspektiva nepremičninskega področja = Development perspective of the real estate field of work. Geodetski vestnik: glasilo Zveze geodetov Slovenije, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], 2008, letn. 52, št. 4, str. 625-638.

Božena Lipej, Cadastre and land registration in Europe 2012 to support the development of land administration policies. V: Influence of land administration on people and business: Cavtat, Croatia Oktober 2-3, 2008, WPLA workshop. Cavtat: UNECE. 2008, str. 1-11.

Peter Laarakker, Božena Lipej, Helge Onsrud, Saulius Urbanas, Wilhelm Zeddies, Cadastre and Land Registration in Europe 2012. Champs-sur-Marne: Eurogeographics, 2008.

Božena Lipej, Cadastre and Land Registry Organizations are Scheduling its Future to Best Fit the Requirements of the Society. V: FIG Working Week 2008 in Stockholm, Sweden, 14-19 June 2008: Integrating generations: including the Joint FIG-UN Habitat Seminar on Improving Slum Conditions through Innovative Financing: proceedings. Copenhagen, Denmark: FIG, 2008, 15 str.

Božena Lipej, Martin Smodiš, Borut Cvar, Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin. V: Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin : rezultati Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin : (2000-2005). [Ljubljana: Geodetska uprava Republike Slovenije]. 2005, str. 5-16.

Peter F. Dale (avtor, urednik), Bengt Kjellson (avtor, urednik), Božena Lipej, et al. Land administration in the UNECE region : development trends and main principles. New York and Geneva: United Nations, 2005. 104 str.

Hayk Sahakyan, Peter Creuzer, Božena Lipej, Paul van der Molen, Ted Beardsall, et al. Guiding principles for public/private partnerships (PPP) in land administration: Economic Commission for Europe, Working Party on Land Administration: Economic and Social Council = Principes généraux des partenariats entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l administration des biens fonciers: Commission économique pour l´Europe: Conceil économique et social. Geneva: United Nations, Economic Commission for Europe, 2005. 49 str. + pril.

Božena Lipej, Land administration – the European route to solutions. GeoInformatics, ISSN 1387-0858, november 2001, letn. 4, str. 28-33.

Božena Lipej, Usmeritve pri upravljanju z nepremičninami v evropskem in širšem prostoru. Geodetski vestnik, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], avg. 2001, letn. 45, št. 3, str. 181-190.

Božena Lipej, Državni projekti na področju evidentiranja nepremičnin. Geodetski vestnik, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], avg. 2001, letn. 45, št. 3, str. 226-245.

Pregled članstev v nekaterih izbranih strokovnih združenjih:

 • Inženirska zbornica Slovenije – pooblaščena inženirka
 • Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev
 • Članica Uredniškega odbora Geodetskega vestnika, strokovnega glasila Zveze geodetov Slovenije, področna urednica za upravljanje in evidentiranje nepremičnin. Članica Uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije “Micro Macro & Mezzo Geo Information.
 • Mednarodna zveza geodetov – FIG
 • Zveza geografskih društev Slovenije
 • Združenje Manager.

BOŽENA LIPEJ, Ph. D., Ass. Prof.

Božena Lipej, Ph. D., Ass. Prof., is active in the academic, research and counselling field of work in management of real estate, land management, geodesy and geoinformation and has long experience in these fields in the Slovenian and international environment. In public and private sectors has led various activities, real estate, spatial planning and geodetic projects and international real estate organizations (in EuroGeographics, umbrella geodetic and real estate organization for national institutions: chairing the »Cadastre and Land Registry Group« and in the Economic Commission for Europe of the United Nations chairing the »Working Party on Land Administration«). She was the executive director and project manager of the largest Slovenian Real Estate Registration Modernization Project, which lasted five years and was co-financed by the funds of the International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank); modernization of cadastres, land registry, environment setting for agricultural subsidies, concept and piloting of mass valuation of real estate, legislation preparation in the fields of property law, mortgage banking, real estate tax. She was Deputy Director General of Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, General manager of GZS d.d., and now is engaged in providing consultancy in fields as listed above, especially in cooperation with the World Bank and Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). She is the author of more than 200 professional and scientific articles and co-author of European real estate documents and guidelines.

Selected references:

Božena Lipej, Gregor Turel, Housing cooperatives as an opportunity for solving the housing issue, RELAND International Journal, Thesaloniki, Grčija, 2018, 9 str.

Božena Lipej, Benchmarking land administration systems. Geodetski vestnik, Vol. 59, št. 2, 2015, str. 262-274.

Božena Lipej, Janaq Male, Participatory mapping in support of improved land administration and management of natural resources. Survey review, ISSN 0039-6265, sept. 2015, letn. 47, št. 344, str. 342-348.

Danko Markovinović, Marinko Bosiljevac, Božena Lipej, Development Initiatives in Croatia To Support the Development of Sustainable Land Administration System: paper prepared for presentation at the “2015 world bank conference on land and poverty” the world bank – Washington dc, march 23-27, 2015. V: Linking Land Tenure and Use for Shared Prosperity March 23-27, 2015 Washington. Washington: [s. n.]. 2015, str. 1-13.

Jerneja Zorko, Božena Lipej, Primerjalni vidik najemnih trgov nepremičnin v Evropi = Comparative aspects of real estate rental markets in Europe: Elektronski vir. V: GULIČ, Priscila (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2014, str. 207-217.

Božena Lipej, For Slovenian and European Cadastre, (Geomedia, 5). 2009.

Božena Lipej, Razvojna perspektiva nepremičninskega področja = Development perspective of the real estate field of work. Geodetski vestnik: glasilo Zveze geodetov Slovenije, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], 2008, letn. 52, št. 4, str. 625-638.

Božena Lipej, Cadastre and land registration in Europe 2012 to support the development of land administration policies. V: Influence of land administration on people and business: Cavtat, Croatia Oktober 2-3, 2008, WPLA workshop. Cavtat: UNECE. 2008, str. 1-11.

Peter Laarakker, Božena Lipej, Helge Onsrud, Saulius Urbanas, Wilhelm Zeddies, Cadastre and Land Registration in Europe 2012. Champs-sur-Marne: Eurogeographics, 2008.

Božena Lipej, Cadastre and Land Registry Organizations are Scheduling its Future to Best Fit the Requirements of the Society. V: FIG Working Week 2008 in Stockholm, Sweden, 14-19 June 2008: Integrating generations: including the Joint FIG-UN Habitat Seminar on Improving Slum Conditions through Innovative Financing: proceedings. Copenhagen, Denmark: FIG, 2008, 15 str.

Božena Lipej, Martin Smodiš, Borut Cvar, Real estate registration modernization project. V: Real estate registration modernization project: the results of the real estate registration modernization project: (2000-2005). [Ljubljana: Geodetska uprava Republike Slovenije]. 2005, str. 6-16.

Peter F. Dale (avtor, urednik), Bengt Kjellson (avtor, urednik), Božena Lipej, et al. Land administration in the UNECE region : development trends and main principles. New York and Geneva: United Nations, 2005. 104 str.

Hayk Sahakyan, Peter Creuzer, Božena Lipej, Paul van der Molen, Ted Beardsall, et al. Guiding principles for public/private partnerships (PPP) in land administration: Economic Commission for Europe, Working Party on Land Administration: Economic and Social Council = Principes généraux des partenariats entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l administration des biens fonciers: Commission économique pour l´Europe: Conceil économique et social. Geneva: United Nations, Economic Commission for Europe, 2005. 49 str. + pril.

Božena Lipej, Land administration – the European route to solutions. GeoInformatics, ISSN 1387-0858, november 2001, letn. 4, str. 28-33.

Božena Lipej, Usmeritve pri upravljanju z nepremičninami v evropskem in širšem prostoru. Geodetski vestnik, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], avg. 2001, letn. 45, št. 3, str. 181-190.

Božena Lipej, Državni projekti na področju evidentiranja nepremičnin. Geodetski vestnik, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], avg. 2001, letn. 45, št. 3, str. 226-245.

Membership of selected professional bodies:

 • Slovenian Chamber of Engineers – licensed engineer
 • Business Interest Association of Geodetic Companies
 • Editorial Board of Geodetski vestnik member, Journal of the Association of Surveyors of Slovenia, responsible for land administration and real estate recording. Editorial Board of international scientific journal Micro Macro & Mezzo Geo Information member.
 •  International Federation of Surveyors – FIG
 • Association of Geographical Societes of Slovenia
 • Manager Association.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/nepre