Alternativne oblike bivanja za starejše ljudi

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski magistrski Pravo in management nepremičnin 1  1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

doc. dr. Boštjan Kerbler

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

Vsebina

Izhodišče
Za zahodno družbo je značilno, da se vse bolj stara. Staranje prebivalstva je tako problematično, da je to postala pomembna politična tema ter vse večji izziv za vlade razvitih držav, saj se vse bolj soočajo s povečevanjem finančnih potreb za zagotavljanje ustrezne stanovanjske oskrbe in storitev za starejše. Vse bolj namreč prevladuje spoznanje, da problema v prihodnje ne bo mogoče reševati le z do sedaj uporabljanimi modeli, ampak bo treba razviti nove rešitve in vpeljati drugačne, alternativne oblike stanovanjske oskrbe in storitev za starejše, ki bodo učinkovitejše kot obstoječe in finančno manj zahtevne, hkrati pa bodo upoštevale želje in preference starejših ljudi. Vendar pa staranje prebivalstva zaradi tega ne sme predstavljati problem razvite družbe, temveč izziv, ki sicer zahteva prilagajanje bivalnih okolij in storitev, a hkrati ponuja možnosti za razvoj novih podjetij in produktov ter s tem novih delovnih mest na različnih področjih, med drugim tudi na področju prava in managementa nepremičnin, in še posebej v Sloveniji. Z vidika naraščanja deleža starejših v družbi in njihove stanovanjske oskrbe je v Sloveniji še posebej zaskrbljujoče to, da smo do sedaj razvijali predvsem institucionalno obliko stanovanjske oskrbe za starejše, ki je med vsemi oblikami stanovanjske oskrbe najdražja. Po drugi strani pa je za Slovenijo značilna visoka lastniška zasedenost stanovanj, lastništvo pa se s starostjo celo povečuje.

Vsebina
•    značilnosti staranja prebivalstva v razvitih družbah, še posebej v Sloveniji, in posledice tega procesa, predvsem z vidika stanovanjske oskrbe in storitev za starejše,
•    vloga in pomen stanovanja in bivalnega okolja v poznejšem obdobju človekovega življenja,
•    strateške usmeritve in politike glede bivanja in oskrbe starejših v izbranih državah in v Sloveniji,
•    bivalne razmere ter stanje glede stanovanjske oskrbe starejšega prebivalstva in zagotavljanja storitev za potrebe starejših v Sloveniji,
•    alternativne oblike stanovanjske oskrbe za starejše, ki so uveljavljene v tujini,
•    primeri dobrih praks podpornih storitev za potrebe starejših v ožjem in širšem bivalnem okolju, ki se izvajajo v svetu,
•    alternativne oblike stanovanjske oskrbe in storitev za starejše, ki bi potencialno lahko ustrezale potrebam, željam in navadam starejših ljudi v Sloveniji ter odnos do njih,
•    problemi in omejitve implementacije potencialnih alternativnih oblike stanovanjske oskrbe in storitev za starejše v Sloveniji ter možnosti za odpravo teh omejitev.

Temeljna literatura in viri:

•    Peace, S. M, Holland, C., Kellaher, L. (2006). Environment and identity in later life. New York.
•    National Association of Area Agencies on Aging (2015): Housing options for older adults. Washington, DC.
•    United Nations (2002): Madrid international plan of action on ageing. New York.
•    Sendi, R., Černič Mali, B., Jakoš, A., Filipović, M. (2003): Stanovanjske potrebe upokojencev in drugih starejših oseb. Ljubljana.
•    Mandič, S., Filipović Hrast, M. (ur.) (2011): Blaginja pod pritiski demografskih sprememb. Ljubljana.
•    Vertot, N. (ur.) (2010): Starejše prebivalstvo v Sloveniji. Ljubljana.
•    Ramovš, J. (ur.) (2013): Staranje v Sloveniji. Ljubljana.
•    Hlebec, V. (ur.) (2009): Starejši ljudje v družbi sprememb. Maribor.
•    Grdiša, R. (2010): Priročnik za načrtovanje sodobnih oblik bivanja starih ljudi. Ljubljana.
•    Mandič, S., Cirman A. (ur.) (2006): Stanovanje v Sloveniji 2005. Ljubljana.
•    Ministrstvo za okolje in prostor (2015): Nacionalni stanovanjski program 2015–2025. Ljubljana.
•    Urad za makroanalize in razvoj (2016): Demografske spremembe ter njihove ekonomske in socialne posledice. Ljubljana.
•    Kerbler, B. (2011): Alternativne oblike bivanje za starejše/Alternative forms of housing for the elderly. Geografski obzornik /Geographical Horizon, 58(3), str. 13–19.

Cilji in kompetence:

•    poznavanje alternativnih oblik stanovanjske oskrbe in storitev za starejše, ki so učinkovitejše kot obstoječe in finančno manj zahtevne, hkrati pa upoštevajo želje in preference starejših ljudi,
•    zavedanje o priložnostih, ki jih ponuja proces staranja prebivalstva, in prepoznavanje možnosti za razvoj novih podjetij in produktov ter s tem novih delovnih mest,
•    prepoznavanje ovir in orientiranje k iskanju rešitev za implementacijo alternativnih oblik stanovanjske oskrbe in storitev za starejše.

Predvideni študijski rezultati:

•    pridobiti znanje in razumevanje o značilnostih staranja prebivalstva in posledicah tega procesa predvsem z vidika stanovanjske oskrbe in storitev za starejše,
•    pridobiti znanje in razumevanje o vlogi in pomenu stanovanja in bivalnega okolja v poznejšem obdobju človekovega življenja,
•    pridobiti znanje in razumevanje o strateških usmeritvah in politikah glede bivanja in oskrbe starejših ljudi,
•    pridobiti celosten vpogled v bivalne razmere ter stanje glede stanovanjske oskrbe starejšega prebivalstva in zagotavljanja storitev za potrebe starejših v Sloveniji,
•    pridobiti poglobljeno pregledno znanje o različnih alternativnih možnostih stanovanjske oskrbe in dobrih praksah podpornih storitev za starejše,
•    pridobiti znanje in razumevanje o preferencah starejših ljudi v Sloveniji glede alternativnih oblik stanovanjske oskrbe in storitev za starejše,
•    pridobiti znanje in razumevanje o problemih in omejitvah implementacije potencialnih alternativnih oblik stanovanjske oskrbe in storitev za starejše v Sloveniji ter možnostih za odpravo teh omejitev.

Metode poučevanja in učenja:

•    predavanje,
•    diskusija,
•    reševanje problemov, iskanje ustreznih rešitev,
•    študij primerov,
•    terensko delo,
•    priprava seminarske naloge.

Načini ocenjevanja:

Na podlagi pridobljenega znanja bo vsak študent opravil terensko analizo na izbranem geografskem območju, v okviru katere bo ugotovil, kakšne so preference starejših glede stanovanjske oskrbe in storitev, in katera alternativna bivalna okolja (stanovanjske oblike in storitve) za starejše bi na izbranem geografskem območju ustrezala potrebam, željam in navadam starejših ljudi. Svoje delo bo predstavil v pisni obliki kot seminarsko nalogo in na podlagi tega pripravil tudi »power point« predstavitev/zagovor pred drugimi študenti. Delo in zagovor morata vsebovati: predstavitev in problemski/strokovni okvir, metode, analizo, rezultate, predlagane rešitve za implementacijo ustreznih alternativnih oblik stanovanjske oskrbe in storitev, vključno z navedbo možnosti za (nove) zaposlitve diplomantov/magistrov oziroma doktorjev študija prava in managementa nepremičnin v okviru tega. Ocenjena bo kakovost izvedbe raziskave ter izvirnost in ustreznost predlaganih rešitev.

Reference nosilca:

Boštjan Kerbler je redno zaposlen na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije. V okviru svojega raziskovalnega dela se ukvarja z dostopnostjo grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide in druge funkcionalno ovirane osebe, s problematiko bivalnih okolij za starejše ljudi ter z drugimi demografskimi in stanovanjskimi študijami, predvsem z vidika staranja prebivalstva. Sodeluje pri slovenskih in tujih znanstvenih projektih. Je tudi urednik mednarodne indeksirane znanstvene revije Urbani izziv. V sistemu COBISS ima vpisanih več kot 150 bibliografskih enot. Vse njegove reference so navedene in javno dostopne v sistemu Sicris.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/nepre