Načrtovanje zgradb

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski Pravo in management nepremičnin I  2  2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  25  5

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Živa Kristl

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 2. letnik študija.

Vsebina

 • Stanovanjski elementi.
 • Principi kolektivne gradnje.
 • Analiza objekta.
 • Metodološke osnove
 • Analiza primerov.

Temeljni literatura in viri:

Obvezna:

 • Ching Francis D.K., Architecture: Form, Space and Order, New York: Van Nostrand Reinhold, 1979
 • Deplazes, Andrea (Ed.), 2013: Constructing Architecture, Materials, Processes, Structures A Handbook, ISBN: 3-7643-7189-7, A Birkhäuser book, Basel
 • Dieter George E., Engineering Design: A Materials and Processing Approach, McGraw Hill, 2000
 • Neufert, Projektiranje v stavbarstvu, Tehniška založba Slovenije, 2002
 • Rapoport, A., 1969: House form and culture, Pretence hall, Engelwood Cliffs.

Priporočena:

 • Asimow Morris, Introduction to Design, Prentice-Hall, 1962
 • Ching Francis D. K., ARCHITECTURAL GRAPHICS, JOHN WILEY & SONS, 2003
 • Hegger M., Construction materials manual. Basel: Birkhäuser, Munich : Edition Detail,cop. 2006.
 • Roth Leland M., Roth Amanda C. Clark, Understanding Architecture its Elements, History, and Meaning, Westview press, 1993
 • Schneider, Friederike, 1994: Grundrißatlas : wohnungsbau = Floor plan atlas : housing, ISBN: 3-7643-2625-5, Birkhäuser, Basel
 • Szokolay Steven V., Introduction to Architectural Science, Architectural press 2004
 • Van Gameren Dick, Ibelings Hans, 2006: Revisions of Space – An Architectural Manual, ISBN: 9056624210, Nai publishers, Amstredam
 • Veljavna področna zakonodaja EU in RS

Cilji in kompetence:

Predmet je namenjen pridobivanju vpogleda v razumevanje individualnih potreb posameznika, kako jih prepoznati in kako se nanje pravilno odzvati, ter posledično kako prek projektne naloge ciljno usmeriti arhitekturno naročilo. Skozi študije primerov se študent seznani z različnimi možnostmi kolektivne gradnje, kjer je možno posamezna stanovanja tekom prodaje in gradnje prilagajati posameznikovim potrebam. Preveri se različne oblike prilagajanja in posledice, ki jih ima takšna fleksibilnost na dinamiko gradnje, stroške in druge eventualne zaplete.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc:

 • poznavanje načrtovanja stanovanjskih gradenj;
 • poznavanje zakonodaje na tem področju;
 • sposobnost analiziranja, sintetiziranja pridobljenih znanj, predvidevanja rešitev in njihovih posledic;
 • sposobnost fleksibilnega prenosa znanj v prakso;
 • sposobnost razumevanja procesnih in organizacijskih razlik individualne in kolektivne gradnje;
 • sposobnost poglabljanja v načrte, tako z vidika strokovnjakov v procesu načrtovanja in izgradnje, kot tudi s strani uporabnikov;
 • organizacijske spretnosti za organiziranje teamskega dela;
 • komuniciranje s strokovnjaki iz različnih nepremičninskih področij ter z različnimi interesnimi skupinami.

Predvideni študijski rezultati:

Študent/študentka:

 • Pozna različne načrte v procesu načrtovanja gradenj.
 • Razume temeljna načela načrtovanja stavb.
 • Pozna načine prilagajanja in posledice fleksibilnosti na dinamiko gradnje in stroške.
 • Pozna akterje in procese načrtovanja.
 • Razvije sposobnosti organiziranja načrtovanja gradnje.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
 • Vaje;
 • Individualne in/ali skupinske konzultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).

Načini ocenjevanja:

 • Ocenjuje se pisni in ustni izpit.
 • Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.

Reference nosilca:

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/nacrt