Načrtovanje stanovanjske gradnje

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski magistrski Pravo in management nepremičnin  1  1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 40  8

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Živa Kristl

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • osnovno poznavanje principov gradnje,
 • poznavanje osnovne gradbeniške terminologije,
 • sposobnost za izvajanje individualnega raziskovalnega dela na terenu,

Vsebina

 • opredelitev dejavnikov, ki vplivajo na načrtovanje stanovanjske gradnje,
 • opredelitev kriterijev vrednotenja uspešnosti načrtovanja,
 • opredelitev osnovnih postopkov načrtovanja,
 • case studies,

Temeljni literatura in viri:

Obvezna:

 • Ching Francis D.K., Architecture: Form, Space and Order, New York: Van Nostrand Reinhold, 1979
 • Deplazes, Andrea (Ed.), 2013: Constructing Architecture, Materials, Processes, Structures A Handbook, ISBN: 3-7643-7189-7, A Birkhäuser book, Basel
 • Dieter George E., Engineering Design: A Materials and Processing Approach, McGraw Hill, 2000
 • Szokolay Steven V., Introduction to Architectural Science, Architectural press 2004
 • Van Gameren Dick, Ibelings Hans, 2006: Revisions of Space – An Architectural Manual, ISBN: 9056624210, Nai publishers, Amstredam

Priporočena:

 • Asimow Morris, Introduction to Design, Prentice-Hall, 1962
 • Ching Francis D. K., ARCHITECTURAL GRAPHICS, JOHN WILEY & SONS, 2003
 • Hegger M., Construction materials manual. Basel: Birkhäuser, Munich : Edition Detail,cop. 2006.
 • Roth Leland M., Roth Amanda C. Clark, Understanding Architecture its Elements, History, and Meaning, Westview press, 1993
 • Neufert, Projektiranje v stavbarstvu, Tehniška založba Slovenije, 2002
 • Schneider, Friederike, 1994: Grundrißatlas : wohnungsbau = Floor plan atlas : housing, ISBN: 3-7643-2625-5, Birkhäuser, Basel
 • Rapoport, A., 1969: House form and culture, Pretence hall, Engelwood Cliffs.
 • Veljavna področna zakonodaja EU in RS

Cilji in kompetence:

 • sposobnost vrednotenja stanovanjske gradnje,
 • sposobnost prepoznavanja uspešnih primerov iz prakse,
 • sposobnost vodenja dialoga s strokovnimi sodelavci.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje različnih pristopov načrtovanja stanovanjske gradnje,
 • poznavanje in prepoznavanje relevantnih dejavnikov, ki vplivajo na proces načrtovanja,
 • osnovne tehnike vrednotenja uspešnosti procesa načrtovanja,

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • samostojno seminarsko delo.

Načini ocenjevanja:

 • pisni izpit 75%,
 • seminarska naloga 25%

Reference nosilca:

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/nacrt