Mirno reševanje sporov

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 3 2

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
20  10  6

Nosilec predmeta

red. prof. dr. Ernest Petrič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Pisni izpit z upoštevanjem aktivne udeležbe študenta na predavanjih (ustni nastop ipd.)

Vsebina

1.    Pojem mednarodnega spora
Pravni pojem spora. Mednarodna narava spora.

2. Vrste mednarodnih sporov
Dejanski in pravni spori. Vsebine in narava sporov. Posebna narava ozemeljskih in delimitacijskih sporov.

3. Načelo mirnega reševanja mednarodnih sporov
Temeljna načela mednarodnega prava. Načelo mirnega reševanja mednarodnih sporov. Načelo proste izbire miroljubnih sredstev. Obveznosti držav glede reševanja sporov.
Izvedene pravne obveznosti.

4. Sredstva reševanja
Klasifikacija in vrste sredstev. Povezljivost in izključevanje sredstev.

5. Pogajanja
Narava in značilnosti pogajanj. Praktični vidiki meddržavnih pogajanj. Pogajalska taktika in tehnika. Vrste pogajanj.

6. Posredovanje
Dobre usluge. Klasična mediacija. Multilateralna diplomacija.

7. Sprava
Narava in značilnosti sprave. Moderni spravni postopki.

8. Arbitraža
Narava in značilnosti. Tipi arbitraže. Sestava arbitražnega tribunala. Arbitražni postopek. Arbitražna odločba. Praktični vidiki arbitražnega reševanja sporov in mednarodna arbitražna praksa.

9. Sodno reševanje
Meddržavno sodišče v Haagu. Hamburški tribunal za pomorsko mednarodno pravo.
Pravosodni sistem EU.

10. Reševanje sporov v OZN

11. Regionalni dogovori in aranžmaji.
Reševanje sporov v okviru OVSE in Sveta Evrope.

12. Drugi forumi za reševanje mednarodnih sporov Reševanje sporov v WTO.

13. Stalno arbitražno sodišče v Haagu.

14. Republika Slovenija in aktualni mednarodni spori.

Temeljni literatura in viri:

– Petrič, E.: Zunanja politika, Ljubljana, 2010 (IV. Del, str. 343 – 443).
– Pogačnik, M., Petrič, E.: Izbrane teme mednarodnega prava, Nova Gorica, 2010, str. 15 – 81.
– J. L. Jesus: Law of the Sea Dispute Settlement: The Applicable Law in the Jurisprundence of the Tribunal, v: Challenges of Contemporary International Law and International Relations, ur. Pogačnik, M., Nova Gorica, 2011.
– Pogačnik, M.: Temeljne značilnosti meddržavne arbitraže; Zbornik 6. dnevov javnega prava, Portorož, 7. – 9. jun. 2000, str. 373 – 389.
– Pogačnik, M: Nekaj misli o naravi mednar-odnega pravosodja; Zbornik 8. dnevov javnega prava, Portorož, 10. – 12. junij 2002, str. 415 – 420.
– Pogačnik, M.: Mirno reševanje mednarodnih sporov v okviru konference o varnosti in sodelovanju v Evropi; Pravnik, 1994, letnik 49, št. 10-12, str. 397 – 409.
– Pogačnik, M.: Arbitraža kot sredstvo mirnega reševanja mednarodnih sporov; Pravnik, 1995, letnik 50, št. 4-5, str. 239 – 249.
– Pogačnik, M.: Načelo mirnega reševanja mednarodnih sporov v dobi Združenih narodov; Pravnik 1995, letnik 50, št. 6-8, str. 347-356.
– Pogačnik, M: Mirno reševanje mejne problematike med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško; Pravnik 1996, letnik 51, št. 1 – 3, str. 273 – 297.
– Ustanovna listina OZN.
– Statut Meddržavnega sodišča v Haagu.
– Merrills, R.: International Dispute Settlement, Cambridge, 2011
– Konvencija o spravi in arbitraži v okviru OVSE.
– Konvencija Sveta Evrope o mirnem reševanju mednarodnih sporov.
– ILC Model Rules on Arbitral Procedure.

Cilji in kompetence:

Predmet seznanja študenta s sistemom sredstev in postopkov mirnega reševanja mednarodnih sporov v sodobni mednarodni skupnosti. Problemska in praktična naravnanost predmeta poudarja uporabno vrednost pravil mednarodnega prava pri reševanju konkretnih sporov, ki nastajajo med državami in drugimi subjekti mednarodnega prava, s poudarkom na mednarodne spore, v katerih je angažirana Republika Slovenija. Predmet je povezan zlasti s temeljnim predmetom mednarodno pravo.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Znanje in razumevanje reševanja sporov v mednarodni skupnosti in razumevanje specifičnosti teh sporov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji.

Načini ocenjevanja:

Ustni izpit.

Reference nosilca:

Univerzitetni redni profesor mednarodnega prava; član International Law Commission.

University Proffessor of International Law; member of ILC.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/mirno