Metodološki seminar – 2017

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede Drugi Prvi

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo   ECTS
20         230   10

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Matej Avbelj

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

 

Vsebina

 

Temeljna literatura in viri

Charles C. Ragin, Družboslovno raziskovanje : enotnost in raznolikost metode, FDV 2007.

David Silverman, Qualitative Research : issues of theory, method and practice, Sage 2011.

Keith F. Punch, Developing Effective Research Proposals, Sage 2009.

William Foddy, Constructing Questions for Interviews and Questionnaires: Theory and Practice in Social Research, Cambridge 2001.

Pravilniki Evro-PF o pripravi in pisanju akademskih besedil.

Dodatna literatura in pripomočki, sporočeni na predavanjih.

Cilji in kompetence

Cilji:

Metodologija družboslovnega raziskovanja je temeljni okvir, ki omogoča razumevanje družbenih procesov. Študent se mora seznaniti z osnovami, najpogosteje uporabljenimi pristopi in metodami družboslovnega raziskovanja.

Uporaba različnih metodoloških orodij, tehnik in pristopov je predpogoj za uspešno in učinkovito analizo ter razumevanje družbenih in kulturnih pojavov in procesov. S tem je neposredno povezana sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev problemov na način kot ga dopušča uporaba tako kvalitativnih, kot kvantitativnih in primerjalnih metod.

Uporaba različnih znanj in interdisciplinaren pristop je nekaj, čemur se ni mogoče izogniti, interdisciplinarnost pa zahteva poznavanje osnovnih metod in pristopov na področju pravnih, upravnopravnih, upravnih, politoloških, socioloških, komunikoloških, obramboslovnih, varstvoslovnih in drugih družboslovnih znanosti.

Kompetence:

Študenti pri predmetu spoznajo ključna družboslovna metodološka orodja. Pridobijo sposobnost anticipacije in razreševanja problemov, uporabe informacijsko-komunikacijskih orodij, kombiniranja znanj iz različnih disciplin in področij ter razumevanje kompleksnosti družbenih in kulturnih okolij, s poudarkom na dinamičnosti notranjih interakcij v okolju. S pomočjo aktivnega sodelovanja in izdelave seminarske naloge bodo pridobili ustrezen strokoven, metodološki in kritičen pogled na sodobne družbene pojave. Sposobnost oblikovanja raziskovalnih vprašanj in hipotez, izbor raziskovalnih teorij in disciplin. Poznavanje osnov različnih metodoloških pristopov, organizacije in izvedbe projekta ter interpretacije in aplikacije pridobljenih rezultatov.

Predvideni študijski rezultati

 

Metode poučevanja in učenja

 

Načini ocenjevanja

Študent mora pripraviti in zagovarjati krajši pisni izdelek (esej).

Reference nosilca

Matej Avbelj je izredni profesor za evropsko pravo. Doktoriral je na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah, magistriral na NYU School of Law in diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot sodniški pripravnik je služboval na Višjem sodišču v Ljubljani, praktične izkušnje pa je nabiral tudi v Evropskem parlamentu kot Robert Schuman stažist v oddelku za ustavne zadeve. Njegovo raziskovanje in akademsko delo je osredotočeno na pravo EU, ustavno pravo in teorijo prava. Aktiven je tudi v stanovskih akademskih in civilnodružbenih iniciativah tako doma kot po svetu. Njegova bibliografija je dostopna na: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=31643&langbib=eng

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/metod