Mednarodno zasebno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 1 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 20 50 4

Nosilec predmeta

doc. dr. Aljoša Dežman

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Predpostavlja se znanje materialnega civilnega prava in civilnega procesnega prava na ravni prve stopnje študija.

Vsebina

 1. Pojem in viri MZP
 2. Načela MZP
 3. Posredno in neposredno urejanje razmerij s tujim elementom
 4. Uporaba prava
 5. Kolizijsko pravilo
 6. Statuti
 7. Norme neposredne uporabe
 8. Javni red
 9. Mednarodna pristojnost
 10. Priznanje in izvršitev
 11. Predhodno vprašanje in kvalifikacija
 12. Vzajemnost in retorzija
 13. Posamezna kolizijska pravila
 14. Evropsko in mednarodno civilno procesno pravo

Temeljna literatura in viri

 • Geč-Korošec, Mednarodno zasebno pravo, ur. List RS, Ljubljana, Prva knjiga-splošnidel in druga knjiga posebni del, ena izmed izdaj;
 • Ilešič, Polajnar-Pavčnik, Wedam-Lukić: Mednarodno zasebno pravo (komentar zakona), II. Dopolnjena izdaja, Ljubljana 1992;
 • Galič, Betetto: Evropsko civilno procesno pravo I, GV, Ljubljana, 2011;
 • Galič: Mednarodna pristojnost po Uredbi št. 44/2001 (»Bruseljska uredba«), Pravosodni bilten, 2007, št. 1, str. 187-216;
 • Galič: Postopek priznanja in razglasitve izvršljivosti tujih sodnih odločb po uredbi št. 44/2001

Cilji in kompetence

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja s področja nacionalnega in evropskega mednarodnega zasebnega prava, ki jih bodo usposobila za delo v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu in za zastopanje posameznikov pred sodišči. Hkrati pridobijo veščine in znanja opravljati dela v gospodarskih družbah in državnih organih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja mednarodnega zasebnega prava. Obvladati samostojno uporabo predpisov.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja »ex cathedra
 • Študij predvidene literature,
 • Seminarska naloga,
 • Samostojen študij predpisov in literature.

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Seminarska naloga 40%
Pisni izpit 60%

Reference nosilca

–    Univ. docent Pravne fakultete v Mariboru in Pravne fakultete v Ljubljani/Assistant professor on the law faculties in Maribor and Ljubljana (Slovenia)
–    Državni pravniški izpit/Judiciary bar exam
–    Predsednik državne izpitne komisije za upravitelja v insolvenčnih postopkih/President of the bord of examiners for the insolvency managers

Izbrane objave / Selected bibliografical units:
–    DEŽMAN, Aljoša. The short overview of contractual liability for assistants and substitutes in Roman law and in German BGB. Prav. život (Serbia), 2008, year 57, nr. 11, p. 485-505.
–    DEŽMAN, Aljoša. The Roman law origins of contractual liability for performance assistants and substitutes in German law of obligations. Slov. law rev. (Slovenia), 2010, vol. 7, no. 1/2, p. 131-147.
–    DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor. Nachlassinsolvenz in Slowenien. Zeitschrift für Europarecht Internationales Privatrecht & Rechtsvergleichung. (Austria), 2011, year 52, nr. 1, p. 40-45
–    DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor, Privatinsolvenz nach slowenischem Recht, Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas (Germany), year 20, nr. 11 (2011), p. 328-331
–    DEŽMAN, Aljoša. Normative regulation of bankruptcy of legacy in Slovenian law. Slov. law rev. (Slovenia), Dec. 2008, vol. 5, no. 1/2, p. 161-169.
–    DEŽMAN, Aljoša. Legislation regarding contractual liability to reparation on Slovenian soil in the 20th century. In: Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa, Faculty of law, University of Vienna (Austria) 2008, p. 35-36.
–    DEŽMAN, Aljoša/BABUDER HUMMEL, Kristina. Schutz der Minderheitsaktionäre in Slowenien. In: BACHNER, Thomas (red.), DORALT, Peter (red.), WINNER, Martin (ured.). Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. Wien: Nomos; Facultas.WUW (Austria), 2010, str. 683-749.
–    PRELIČ, Saša, KOBAL, Aleš, DEŽMAN, Aljoša. Slovenia. v CAMPBELL, Dennis (ur.). International tax and investment service. Croydon (United Kingdom), Bloomsbury Professional, 2011,
–    DEŽMAN, Aljoša. Die Rechtsnatur der societas publicanorum im Hinblick auf den Schutz der Bürger: Referat on the international  seminar “Vertragsrecht und IUS GENTIUM”, Motovun, 27.5. – 29.5.2006  (Croatia), 2006.

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/medna