Pomorsko mednarodno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 3 3

Vrsta predmeta*

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 20  20  35  6

Nosilec predmeta

doc. dr. Ana Polak Petrič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Izpolnjevanje pogojev za vpis v 3. letnik.

Vsebina

1. Uvod v pomorsko mednarodno pravo
1.2. Pojem in značilnosti
1.3. Razvoj in kodifikacija
1.4. Viri
1.5. UNCLOS III konvencija

2. Mednarodnopravni režimi
2.1. Notranje morske vode
2.2. Teritorialno morje
2.3. Zunanji pas
2.4. Izključna ekonomska cona
2.5. Epikontinentalni pas
2.6. Odprto morje
2.7. Mednarodna cona
2.8. Morske ožine in prekopi

3. Druga vprašanja
3.1. Položaj ladij na morju
3.2. Ribolov in izkoriščanje bioloških bogastev
3.3. Kabli in cevovodi
3.4. Preprečevanje onesnaženja morja
3.5. Izkoriščanje morskega dna

4. Slovenija in ureditev na morju

5. Mirno reševanje sporov
5.1. Ureditev in možnosti
5.2. Aktualni primeri

6. Mednarodno sodelovanje
6.1. Dejavnost OZN
6.2. Mednarodna pomorska organizacija (IMO)
6.3. Dejavnost drugih mednarodnih organizacij

Temeljni literatura in viri:

– D. Türk, Temelji mednarodnega prava, GV 2007, str. 436-463.

– I. Browlie, Principles of Public International Law, 7th Ed., Oxford UP, 2008, str. 173-275.

– Konvencija Združenih narodov o pomorskem pravu iz leta 1982, Ur.l. SFRJ, Dod. MP, št. 1/86.
– Zakon o obalnem morju RS.
– Zakon o zaščitni ekološki coni in epikontinentalnem pasu RS.
– Zakon o morskem ribištvu.
– Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju z Republiko Hrvaško (SOPS).

– Arbitražni sporazum med Vlado RS in Vlado RH
– Konvencija o teritorialnem morju in zunanjem pasu iz leta 1958.
– Konvencija o odprtem morju iz leta 1958 (Dokumentacija IMPMO št. 2).
– Konvencija o epikontinentalnem pasu iz leta 1958.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je seznanitev študentov z mednarodno ureditvijo, ki velja na področju prava morja. Gre za celovito obravnavo problematike, od razumevanja razvoja, pomena in značilnosti pomorskega mednarodnega prava, do njegovih virov ter podrobne obravnave najpomembnejše konvencije na tem področju – Konvencije OZN o pomorskem pravu iz leta 1982 (UNCLOS III).

Ključni del predavanj se nanaša na obravnavo morskih režimov – od tistih pod izključno državno suverenostjo (notranje morske vode), izključno državno suverenostjo z omejitvijo neškodljivega prehoda (teritorialno morje) do režimov, kjer gre za konkurenco pristojnosti obalnih držav in držav zastav, pod katerimi plovejo ladje. Posebno poglavje je namenjeno odprtemu morju ter mednarodni coni ter izvajanju oblasti v njih.

V zvezi s pomorskim mednarodnim pravom so relevantna še naslednja vprašanja – položaj ladij na morju, vedno bolj pa tudi omejitve ribolova in izkoriščanja bioloških bogastev ter morskega dna, vse v luči preprečevanja onesnaženja.

Pomembno je poznati slovensko ureditev na morju ter aktualni spor s Hrvaško glede razmejitve meje na morju, pa tudi možnosti, ki se ponujajo za mirno reševanje sporov v pomorskem mednarodnem pravu. S tem področjem prava se ukvarjajo tudi številne mednarodne organizacije.

Predvideni študijski rezultati:

 

Metode poučevanja in učenja:

 

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

ANA POLAK PETRIČ je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, magistrirala s področja mednarodnih odnosov na Diplomatski akademiji in Univerzi na Dunaju ter doktorirala iz mednarodnega prava na Evropski pravni fakulteti. Od leta 2015 je habilitirana docentka za področja mednarodnega prava, mednarodnih odnosov in evropskega prava, ima opravljen tudi pravniški državni izpit.

Od leta 2003 je zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve, kjer se ukvarja v glavnem z vprašanji mednarodnega in evropskega prava ter prava človekovih pravic. Od januarja 2014 je visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo.

Je avtorica znanstvenih in strokovnih publikacij ter člankov s področja mednarodnega in evropskega prava ter odgovorna urednica zbirke Mednarodno pravo (osebna bibliografija- COBISS št. 92709).

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/medna