Mednarodno delovno in socialno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 2 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
35 25 65 5

Nosilec predmeta

Redni profesor dr. Zvone Vodovnik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Dodiplomska visokošolska temeljna znanja iz prava, družboslovja ali humanistike.

Vsebina

 1. Uvod v mednarodno delovno in socialno pravo
 2. Struktura in delo Mednarodne organizacije dela, Evropske unije in Sveta Evrope
 3. Pravni akti ter viri mednarodnega delovnega in socialnega prava-zlasti evropskega delovnega in socialnega prava
 4. Individualna delovna razmerja in mednarodno pravo
 5. Kolektivna delovna razmerja in mednarodno pravo

Temeljna literatura in viri

Obvezna:

 • Vodovnik Zvone, Osnove delovnega in socialnega prava, e-knjiga, GV, Ljubljana 2015 (na razpolago v knjižnici)
 • Vodovnik Z., Korpič Horvat E, Labour Law in Slovenia, Kluwer, 2015

Priporočena:

 • Wahlgren (ur.) 2002. Stability and Change in Nordic Labour Law. Stockholm: SISL.
 • Blanpain, Roger. 2010. European Labour Law, 12th Revised Edition , Walters Kluwer
 • Pravni akti in sodna praksa s področja premeta.

Revije:

Izbrani članki iz revij:

 • International Industrial Relations Review. The Haag: Kluwer law.
 • Managing Global Transitions. Koper: UP FM.
 • Podjetje in delo. Ljubljana: GV.
 • Delavci in delodajalci. Ljubljana: Inštitut za delo pri PF UL.
 • Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Pravna praksa. Ljubljana: GV.

Cilji in kompetence

Cilj študija je, da omogoči študentom poglobljeno seznanitev z mednarodnim in evropskim delovnim in socialnim pravom. V okviru delovanja organov Evropske unije je ena izmed strategij tudi razvijanje »evropskega socialnega modela«, torej skupna strategija članic EU, da na usklajen, delno pa tudi enoten način pravno urejajo strateška ekonomska in socialna vprašanja. Pri izvajanju predmeta se študentje naučijo bistvene vsebine o značilnostih o mednarodnopravnega urejanja vprašanj s področja delovnih razmerij in socialne varnosti ter osvojijo podrobnejša znanja o pravem urejanju obravnavane tematike v Evropski Uniji.

Študentje bodo razvili splošne kompetence tako, da bodo pridobili sposobnost aktivnega delovanja pri oblikovanju in uporabi prava na mednarodnem področju. Ker se izobrazijo o pravnih aktih in pravnih normah glavnih mednarodnih organizacij, ki sprejemajo predpise na področju delovnega in socialnega prava, se usposobijo za uporabo virov mednarodnih organizacij ter za raziskovanja na omenjenem področju.

Študentje bodo razvili tudi predmetno-specifične kompetence:

 • usposobljenost za presojo stopnje vključenosti Slovenije v mednarodno prave aktivnosti pri   mednarodnem urejanju delovnih in socialnih razmerij,
 • usposobljenost za poglobljeno presojo pomena konvencij in priporoči mednarodne organizacije dela za pravodajne aktivnosti organov EU in slovenskih pravodajnih organov,
 • usposobljenost za nomotehnično ter dejansko uporabo mednarodnopravnih virov s področja delovnega in socialnega prava v Sloveniji,
 • usposobljenost za ugotavljanje spoštovanja oz.kršitev mednarodnopravnih predpisov in pravnih posledic teh ravnanj.

Predvideni študijski rezultati

Študent bo s ciljem poglobljenega znanja in pridobitve najzahtevnejših veščin pri uporabi evropskega delovnega in socialnega prava, pri študiju širše vsebine mednarodnega prava pridobil usposobljenost razvrščanja mednarodnih pravnih aktov po njihovem hierarhičnem pomenu. S tem bo usposobljen pravilno ocenjevati pomen različnih mednarodnopravnih organizacij in njihovih aktov. To mu bo omogočilo, da bo lahko celovito obvladoval uporabo pravnih pravil v sistemu delovnega in socialnega prava ter da bo usposobljen tudi za nadzor nad njihovim izvajanjem.

Študent bo tudi

 • s študijem pridobljena znanja o ciljih in namenu ter dejavnosti univerzalnih mednarodnih organizacij obvladal najzahtevnejše procese ovrednotenja razmerja med oblastjo mednarodnih organizacij in notranjih oblastnih organov v sodobni družbi. Se usposobil presojati pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih imajo države in socialni partnerji v razmerju do teh organizacij. Se usposobil za presojo, kako se lahko domači organi in domače organizacije čim bolj učinkovito vključujejo v delo mednarodnih organizacij,
 • se usposobil za opravljanje zahtevnih pravnih opravil v strokovnih službah mednarodnih organizacij, domači državni upravi ali v organizacijah socialnih partnerjev, se usposobil za neposredno uporabo konkretnih mednarodnopravnih aktov, ki se v notranji pravni ureditvi uporabljajo neposredno, se usposobil aktivno vključevati v pravodajne postopke, s katerimi se zagotavlja uveljavljanje načel mednarodnega prava v notranji pravni ureditvi države
 • se usposobil za aktivno usmerjanje komunikacijskih tokov med socialnimi partnerji na mednarodni ravni.

Metode poučevanja in učenja

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Proučevanje primera
 • Druge vrste nastopov študentov
 • Vključevanje gostov iz prakse

Načini ocenjevanja

Način A Delež (v %)
Krajši pisni izdelki 20%
Daljši pisni izdelki 30%
Javne predstavitve 50%
Način B Delež (v %)
Pisni izpit 100%

Reference nosilca

 • VODOVNIK, Zvone. Ustavni okviri razvoja delovnega in socialnega prava. Delav. delod., 2012, letn. 12, št. 2/3, str. 263-298. [COBISS.SI-ID 245586]
 • VODOVNIK, Zvone, TURI, Aniko Noemi. Open-ended employment contract as a new managerial tool. V: GOMEZELJ OMERZEL, Doris (ur.), NASTAV, Bojan (ur.), SEDMAK, Suzana (ur.). Management International Conference – MIC 2012, 22-24 November 2012, Budapest, Hungary. Managing transformation with creativiy : proceedings of the 13th international conference. Koper: Faculty of Management, 2012, 2012, str. 713-731. [COBISS.SI-ID 4553175]
 • VODOVNIK, Zvone. Authoritative regulation of employment relations or social dialogue in the public sector – Slovenian case. V: KUHELJ, Alenka (ur.), SETNIKAR-CANKAR, Stanka (ur.). 4th International Symposium on the Development of Public Administration in South East Europe, June 17-18, 2011, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Administration, 2011. [COBISS.SI-ID 3648942]
 • VODOVNIK, Zvone. Ustavna izhodišča deregulacije poklicev. V: FRANCA, Valentina (ur.), FRANCA, Valentina, ZIRNSTEIN, Elizabeta, VODOVNIK, Zvone, TRNAVČEVIČ, Anita, RUZZIER, Mitja, ARZENŠEK, Ana. Deregulacija poklicev : med javnim interesom in konkurenčnostjo. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, poslovno izobraževanje, 2012, str. 22-26. [COBISS.SI-ID 4362711]
 • VODOVNIK, Zvone, LESKOVEC, Benjamin. Pravice pri delu in iz dela ter stres. V: STARE, Janez (ur.). Izzivi in priložnosti zdravega delovnega okolja. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2012, str. 190-212, ilustr. [COBISS.SI-ID 4022190]
 • VODOVNIK, Zvone. Principles of employees’ direct participation in management. V: WRATNEGO, Jerzego (ur.), RYCAK, Magdaleny B. (ur.). Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej : księga jubileuszowa profesor Marii Matey-Tyrowicz. Warszawa: LEX, a Wolters Kluwer business, 2011, str. 222-252. [COBISS.SI-ID 3802798]
 • VODOVNIK, Zvone. Labour law in Slovenia. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, Law & Business [i. e.] Kluwer Law International, cop. 2012. 296 str., ilustr. ISBN 978-90-411-3860-6. [COBISS.SI-ID 3716270]

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/medna