Mednarodni pravni vidiki boja proti korupciji

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
II. stopnja Pravo 1,2 1,2

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo   ECTS
30 0 0 0 0 0   6

 

Nosilec predmeta

Izr. prof. dr. Marko Novak in Annie Wartanian Reisinger, J.D.

Jezik

Angleščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v 1. letnik študija.

Vsebina

Pravni okvir mednarodnega boja proti korupciji

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) – ZDA

Bribery Act – Združeno kraljestvo

OECD in Konvencija ZN proti korupciji

Domača in mednarodna protikorupcijska zakonodaja

Programi sankcioniranja Svetovne banke

Sodelovanje med glavnimi akterji

Državno izvrševanje

Programi korporativnega sodelovanja

Mednarodne preiskave

Kariera v protikorupcijskem pravu

 

Temeljna literatura in viri

  • tudijsko literaturo prejmejo študenti na predavanjih.

Cilji in kompetence

Predmet uvaja študenta v mednarodni protikorupcijski pravni okvir z namenom stimulacije študentov za prihodnje karierne poti na tem področju.

 

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent pridobi izčrpno teoretično znanje iz protikorupcijskega prava in razvije praktično razumevanje dejavnosti, sodelovanja ter učinkovitosti glavnih igralcev v tej sferi.

 

Metode poučevanja in učenja

Predavanja z aktivno udeležbo študentov, gostujoči predavatelji iz protikorupcijske prakse v smislu razprave o praktičnih izzivih na tem področju in prihodnjih kariernih priložnostih za študente.

Študenti pripravijo in v razredu predstavijo raziskovalne naloge glede določenih vidikov mednarodnega protikorupcijskega prava, politik ter različnih praks.

Načini ocenjevanja

Raziskovalna naloga (80 %), predstavitev naloge in sodelovanje pri kontaktnih urah (20 %).

Reference nosilca

Annie W. Reisinger and Barry Pollack, Lone Wolf or the Start of a New Pack:  Should the FCPA Guidance Represent a New Paradigm in Evaluating Corporate Criminal Liability Risks? American Criminal Law Review, volume 51, issue 1 (Winter 2014).

Annie W. Reisinger, The FCPA Review, Miller & Chevalier Chartered (quarterly publication):  Author of numerous articles on global anti-corruption enforcement developments (2010-2013).

Annie W. Reisinger, The UK’s Impending Power Play, Business Crimes Bulletin: Article on the UK Bribery Act and anticipated impact on corporate anti-corruption compliance requirements (2010).

Annie W. Reisinger and J. Patrick Rowan, Catch-22: Deconstructing the FCPA Sting of Arms Exporters, The Export Practitioner, (2010).

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/medna