Kriminalistika

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 3 2

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
20  10  6

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Polona Selič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Poznavanje osnov kazenskega procesnega in materialnega prava.

Vsebina

– Uvod v kriminalistiko
– Kriminaliteta in kriminalistično preiskovanje
– Kriminalistika kot znanost in veda o preiskovanju kaznivih dejanj – pojem in predmet kriminalistike, sistem in metode kriminalistike, kriminalistika in druge znanosti
– Načela kriminalistike
– Etika kriminalističnega preiskovanja
– Osnove kriminalistične taktike
– Načini zaznave kaznivih dejanj in prvi ukrepi
– Viri operativnih in dokaznih informacij – personalni in drugi viri
– Načrtovanje preiskovanja in verzije: pojem, pomen in vrste načrtovanja; pojem, pomen in vrste verzij
– Operativno-taktična dejanja zbiranje obvestil od občanov – informativni razgovor z osumljencem, uporaba poligrafske metode in drugih nekonvencionalnih metod
– Indicialna metoda odkrivanja kaznivih dejanj – pojem in vrste indicev način dela z indici, najpomembnejši indici
– Kriminalistična analitika – pojem, nastanek in razvoj kriminalistične analitike, operativna in strateška analitika
– Preiskovalna dejanja – ogled kraja dejanja, rekonstrukcija in sodni eksperiment, zaslišanje obdolžencev, zaslišanje prič, prepoznava, hišna in osebna preiskava
– Gnoseološki vidiki preiskovanja spoznavanje resnice o kaznivem dejanju in storilcu, ocena materialnih in osebnih dokazov
– Preiskovalna podpora in osnovni pojmi kriminalistične tehnike (oz. forenzičnih znanosti).

Temeljni literatura in viri:

Temeljna literatura
– MAVER, Darko. Kriminalistika : uvod, taktika, tehnika. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2004. 620 str., ilustr., preglednice. ISBN 961-204-311-6.
– SELIČ, Polona. Psihofiziološka preiskava verodostojnosti izjav s poligrafom – uporabnost in učinkovitost v realnih in eksperimentalnih pogojih. V: ŠUGMAN, Katja (ur.), GORKIČ, Primož, ŠUGMAN, Katja, JURATOVEC, Andrej, SELIČ, Polona, MAVER, Darko, MARINKO, Janko, PETROVEC, Dragan, ŠUPERINA, Marijan, SIJERČIĆ-ČOLIĆ, Hajrija. Poligraf v kazenskem postopku. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2005, str. 37-51. (v knjižnici)
SELIČ, Polona. Nasilje v družini. V: ŠVAB, Igor (ur.), ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.). Družinska medicina : učbenik. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, 2012, str. 311-326. [COBISS.SI-ID 30166745] (na voljo v knjižnici)
SELIČ, Polona, ŠVAB, Igor, KOPČAVAR GUČEK, Nena. How many Slovenian family practice attendees are victims of intimate partner violence? A re-evaluation cross-sectional study report. BMC public health, ISSN 1471-2458, 2013, vol. 13, no. 703. http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/703, doi: 10.1186/1471-2458-13-703. [COBISS.SI-ID 30742233]
SELIČ, Polona, ŠVAB, Igor, KOPČAVAR GUČEK, Nena. A cross-sectional study identifying the pattern of factors related to psychological intimate partner violence exposure in Slovenian family practice attendees : what hurt them the most. BMC public health, ISSN 1471-2458, 2014, vol. 14, no. 223. http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/223/abstract, doi: 10.1186/1471-2458-14-223. [COBISS.SI-ID 31186905]
Priporočena literatura:
– SELIČ, Polona. Posebnosti in prednosti razgovora v troje – moški in ženska kot par sogovornikov. Rev. krim. kriminol., 1999, let. 50, št. 2, str. 138-147.
– SELIČ, Polona. Razgovor z osumljenim težjega kaznivega dejanja. Rev. krim. kriminol., jan./mar.2000, letn. 51, št. 1, str. 42-49.
– SELIČ, Polona. Psihološki oris značilnosti storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Rev. krim. kriminol., jul./sept.2000, let.51, št. 3, str.228-234.
– SELIČ, Polona. Psihologija v kriminalistični teoriji in praksi = [Psychology in criminal investigation theory and practice]. Rev. krim. kriminol., jan./mar.2001, let. 52, št. 1, str. 43-49.
– MAVER, Darko, SELIČ, Polona. Operativna kriminalistična analiza in njena uporaba v praksi preiskovanja umorov. Varstvoslovje, 2001, letn. 3, št. 3, str. 159-169.
– SELIČ, Polona. Uporaba poligrafske metode pri obravnavi storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Rev. krim. kriminol., apr./jun 2003, let. 54, št. 2, str. 125-136.
– SELIČ, Polona, JURATOVEC, Andrej. Odnos med profiliranjem in poligrafsko preiskavo pri preiskovanju kaznivih dejanj z elementi nasilja. Varstvoslovje, jun. 2004, letn. 6, št. 2, str. 171-179.
– SELIČ, Polona. Raziskovalni izzivi sodobnega psihofiziološkega preiskovanja verodostojnosti izjav s poligrafom. Rev. krim. kriminol., okt.- dec. 2006, letn. 57, št. 4, str. 340-348.
– SELIČ, Polona. Preverjene poligrafske tehnike – analiza. Rev. krim. kriminol., okt.-dec. 2009, letn. 60, št. 4, str. 332-343.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je seznaniti študente s kriminalistiko kot znanostjo in praktično vedo o odkrivanju, preiskovanju in dokazovanju kaznivih dejanj, s strukturo, sredstvi in metodami ter njeno vlogo v predkazenskem postopku.

Študenti podrobneje spoznajo kriminalistično taktiko (zbiranje informacij, načrtovanje preiskovanja, indicialno metodo, izvajanje operativnih in preiskovalnih dejanj, kriminalistično analitiko, uporabo poligrafa) in se seznanijo z osnovami kriminalistične tehnike oz. forenzičnih znanosti.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

– Študenti pridobijo osnovna znanja o teoretičnih osnovah odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in o problemih in težavah, ki se pojavljajo v praksi preiskovanja.
– Spoznajo metode in sredstva kriminalističnega preiskovanja in njihovo uporabo pri izvajanju operativnih in preiskovalnih dejanj.
– Spoznajo vlogo in pomen metod preiskovalne podpore in forenzičnih znanosti za ugotavljanje resnice o kaznivem dejanju in storilcu.
– Spoznajo več-razsežnostni prostor nasilja ter se seznanijo s problematiko nasilja v družini.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja z uporabo power point prezentacij, video posnetkov in analizo aktualnih kriminalističnih primerov in pomembnejših primerov iz preteklosti; diskusije o problemih in dilemah preiskovanja; iskanje in uporaba internetnih in drugih virov; individualne konzultacije s predavateljico.

 

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit 100°%

Reference nosilca:

COBISS ID 10937

SELIČ, Polona. The analysis of special psychological profile : beginning of profiling in Slovenia. V: PAGON, Milan (ur.). Policing in Central and Eastern Europe : comparing firsthand knowledge with experience from the West. Ljubljana: College of Police and Security Studies, 1996, str. 375-384. [COBISS.SI-ID 19853529]

SELIČ, Polona. Posebnosti in prednosti razgovora v troje – moški in ženska kot par sogovornikov. Rev. krim. kriminol., 1999, let. 50, št. 2, str. 138-147. [COBISS.SI-ID 576334]

SELIČ, Polona. Psihološki oris značilnosti storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Rev. krim. kriminol., jul./sept.2000, let.51, št. 3, str.228-234. [COBISS.SI-ID 666702]

SELIČ, Polona. Razgovor z osumljenim težjega kaznivega dejanja. Rev. krim. kriminol., jan./mar.2000, letn. 51, št. 1, str. 42-49. [COBISS.SI-ID 633422]

MAVER, Darko, SELIČ, Polona. Operativna kriminalistična analiza : (v teoriji in praksi preiskovanja). V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2001, knj. 1, str. 255-284. [COBISS.SI-ID 443626]

SELIČ, Polona. Psihologija v kriminalistični teoriji in praksi = [Psychology in criminal investigation theory and practice]. Rev. krim. kriminol., jan./mar.2001, let. 52, št. 1, str.43-49. [COBISS.SI-ID 702286]

MAVER, Darko, SELIČ, Polona. Operativna kriminalistična analiza in njena uporaba v praksi preiskovanja umorov. Varstvoslovje, 2001, letn. 3, št. 3, str. 159-169. [COBISS.SI-ID 491498]

SELIČ, Polona, JURATOVEC, Andrej. Vloga forenzične psihofiziologije v predkazenskem postopku : dileme, možnosti in protislovja. V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2001, knj. 1, str. 293-305. [COBISS.SI-ID 858346]

SELIČ, Polona, JURATOVEC, Andrej. Možnosti varnostnega preverjanja s pomočjo poligrafske metode. V: BELIČ, Igor (ur.). Javna predstavitev mnenj o predlogu Zakona o tajnih podatkih. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS, 2001, str. 205-210. [COBISS.SI-ID 552136]

SELIČ, Polona. Forenzična psihologija v kriminalistični praksi. V: Međunarodni seminar poligrafskih ispitivača : [zbornik radova], Valbandon, 26. – 28.09.2001. Zagreb: Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, 2001, str. 116-128. [COBISS.SI-ID 19857369]

SELIČ, Polona. Pomen psihoanalitične razvojne teorije pri razumevanju dinamike kaznivih dejanj, ki zadevajo adolescente = [The significance of the psychoanalytic developmental theory for understanding the dynamics of criminal offences committed in adolescence]. Rev. krim. kriminol., jan./mar. 2002, let. 53, št. 1, str.35-50. [COBISS.SI-ID 772430]

SELIČ, Polona. Možnosti in omejitve psihofiziološke preiskave verodostojnosti izjav s poligrafom v realnih pogojih slovenske kriminalistične prakse. Varstvoslovje, nov. 2002, letn. 4, št. 3, str. 235-244. [COBISS.SI-ID 643818]

SELIČ, Polona, JURATOVEC, Andrej. Vloga in pomen razgovora v poligrafski metodi : (pred in po uporabi poligrafskih testov). V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja : zbornik prispevkov. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2002, 10 str. [COBISS.SI-ID 612586]

SELIČ, Polona. Pomen zbiranja obvestil in kakovosti dela kriminalistične operative za uporabo poligrafske metode. V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja : zbornik prispevkov. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2002, 12 str. [COBISS.SI-ID 612330]

SELIČ, Polona. Pomen zbiranja obvestil in kakovosti dela kriminalistične operative za uporabo poligrafske metode. V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja : [zbornik povzetkov]. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2002, str. 49. [COBISS.SI-ID 552938]

SELIČ, Polona, JURATOVEC, Andrej. Vloga in pomen razgovora v poligrafski metodi : (pred in po uporabi poligrafskih testov). V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja : [zbornik povzetkov]. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2002, str. 50. [COBISS.SI-ID 553194]

SELIČ, Polona. Otroci, žrtve spolnih zlorab – razmišljanja o zdravju teh (pa tudi drugih) otrok v luči konvencije o otrokovih pravicah = Child victims of sexual abuse – reflections on the health of these (and other)children in the light of the convention on the rights of the child. Slov. pediatr., 2003, letn. 10, št. 1, str. 33-42. [COBISS.SI-ID 16366553]

SELIČ, Polona. Uporaba poligrafske metode pri obravnavi storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Rev. krim. kriminol., apr./jun 2003, let. 54, št. 2, str.125-136. [COBISS.SI-ID 848206]

SELIČ, Polona, JURATOVEC, Andrej. Odnos med profiliranjem in poligrafsko preiskavo pri preiskovanje kaznivih dejanj. V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2003, 10 str. [COBISS.SI-ID 726762]

SELIČ, Polona. Umor kot skrajni izid stopnjevanega nasilja v družini. V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2003, 14 str. [COBISS.SI-ID 728298]

SELIČ, Polona. Večrazsežnostni prostor nasilja nad ženskami. V: Odpiranje centra za mlade ženske – žrtve nasilja : zbrani prispevki z okrogle mize : [zbornik]. Ljubljana: Zavod EMMA, 2003, str. 55-75. [COBISS.SI-ID 19794137]

SELIČ, Polona. The treatment of sex offenders. Forensic sci. int.. [Print ed.], 2003, vol. 136, suppl. 1, str. 400. [COBISS.SI-ID 516904217]

SELIČ, Polona. Obravnava storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. V: Upreti se zlorabi : od sramu do samorealizacije : knjiga povzetkov, Bled 8-10 maj 2003 : from shame to self-empowerment : book of abstracts, 8-10 May 2003. [S. l.: s. n.], 2003, str. 82-83. [COBISS.SI-ID 23582425]

SELIČ, Polona, JURATOVEC, Andrej. Prednosti in omejitve tehnike prikritih informacij pri izvedbi psihofiziološke preiskave verodostojnosti izjav s poligrafom : [povzetek]. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2004, str. 87-88. [COBISS.SI-ID 927722]

SELIČ, Polona. Ali je izvedba poligrafske metode ob razkritih podrobnostih obravnavanega dogodka res nesmiselna? : zanesljivost in veljavnost t. i. “direktne metode” : [povzetek]. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2004, str. 85-86. [COBISS.SI-ID 927210]

SELIČ, Polona, JURATOVEC, Andrej. The role of forensic psychophysiology in the pre-trial review in Slovenia. Polygraph, 2004, letn. 33, št. 1, str. 37-47. [COBISS.SI-ID 19859417]

SELIČ, Polona. Zaščita otrok pred spolnimi zlorabami. Soc. delo, 2004, letn. 43, št. 1, str. 19-31. [COBISS.SI-ID 4619294]

SELIČ, Polona, JURATOVEC, Andrej. Odnos med profiliranjem in poligrafsko preiskavo pri preiskovanju kaznivih dejanj z elementi nasilja. Varstvoslovje, jun. 2004, letn. 6, št. 2, str. 171-179. [COBISS.SI-ID 896490]

SELIČ, Polona. Prepoznavanje znakov nasilja in zlorabljanja v družini = Recognising signs of violence and abuse in the family. V: ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.). Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini : obravnava stanj s področja pulmologije, psihiatrije, potovalne medicine in nevrologije : 30. srečanje delovnih skupin, Ljubljana, 28. in 29. V. 2004, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine: Zavod za razvoj družinske medicine, 2004, str. 19-28. [COBISS.SI-ID 17887705]

SELIČ, Polona. Ali je izvedba poligrafske metode ob razkritih podrobnostih obravnavanega dogodka res nesmiselna? : zanesljivost in veljavnost t. i. “direktne metode”. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Dnevi varstvoslovja [Elektronski vir]. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2004, str. 593-602, tabele. [COBISS.SI-ID 927466]

SELIČ, Polona. Otroci in kazniva dejanja z elementi nasilja. V: ANŽIČ, Andrej (ur.), MEŠKO, Gorazd (ur.), PLAZAR, Jože (ur.). Mladoletniško nasilje : zbornik razprav. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, 2004, str. 69-79. [COBISS.SI-ID 1153992]

SELIČ, Polona. “Prosim, ne povejte, da sem vam pisal —” : nasilje nad starejšimi – zamolčane zgodbe. V: DROLE, Janja (ur.). Festival za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana, 30.sept. in 1. okt. 2004: Starejši spreminjamo sebe in svet za vse generacije. Zbirka prispevkov okroglih miz in predavanj. Ljubljana: Zveza društev upokojencev Slovenije: Infos, 2004, str. 129-132. [COBISS.SI-ID 19772377]

SELIČ, Polona, JURATOVEC, Andrej. Prednosti in omejitve tehnike prikritih informacij pri izvedbi psihofiziološke preiskave verodostojnosti izjav s poligrafom. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Dnevi varstvoslovja [Elektronski vir]. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2004, str. 603-610. [COBISS.SI-ID 927978]

SELIČ, Polona. Psihofiziološka preiskava verodostojnosti izjav s poligrafom. V: MAVER, Darko. Kriminalistika : uvod, taktika, tehnika. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2004, str. 353-374. [COBISS.SI-ID 19858905]

SELIČ, Polona. Psihofiziološka preiskava verodostojnosti izjav s poligrafom – uporabnost in učinkovitost v realnih in eksperimentalnih pogojih. V: SELIČ, Polona. Poligraf v kazenskem postopku. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2005, str. [16 f.]. [COBISS.SI-ID 1382344]

SELIČ, Polona. Nasilje nad otroki – globalni in nacionalni izziv = Violence towards children – a global and national challenge. V: GREGORIČ, Alojz (ur.). Zbornik. Maribor: Splošna bolnišnica, 2005, str. 140-144. [COBISS.SI-ID 19784153]

SELIČ, Polona. Nasilje nad otroki. Educa (Nova Gorica), jul. 2005, letn. 14, [št.] 2/3, str. 94-98. [COBISS.SI-ID 236877824]

SELIČ, Polona. Psihofiziološka preiskava verodostojnosti izjav s poligrafom – uporabnost in učinkovitost v realnih in eksperimentalnih pogojih. V: ŠUGMAN, Katja (ur.), GORKIČ, Primož, ŠUGMAN, Katja, JURATOVEC, Andrej, SELIČ, Polona, MAVER, Darko, MARINKO, Janko, PETROVEC, Dragan, ŠUPERINA, Marijan, SIJERČIĆ-ČOLIĆ, Hajrija. Poligraf v kazenskem postopku. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2005, str. 37-51. [COBISS.SI-ID 1015630]

SELIČ, Polona. Raziskovalni izzivi sodobnega psihofiziološkega preiskovanja verodostojnosti izjav s poligrafom. Rev. krim. kriminol., okt.- dec. 2006, letn. 57, št. 4, str. 340-348. [COBISS.SI-ID 1074510]

SELIČ, Polona. O nasilju in zlorabljanju v družini – bio-psiho-socialna perspektiva. V: PERŠAK, Brigita (ur.). Jubilejni zbornik : 25. november 1996 – 25. november 2006. Maribor: Center za socialno delo, Varna hiša, 2006, str. 41-57. [COBISS.SI-ID 22368729]

SELIČ, Polona. Pravica ne biti žrtev nasilja. V: BALAŽIC, Jože (ur.), KORNHAUSER, Pavle (ur.). Zloraba in nasilje v družini in družbi. Ljubljana: Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete, 2006, str. 9-21. [COBISS.SI-ID 21100761]

SELIČ, Polona, KOPČAVAR GUČEK, Nena, KERSNIK, Janko. Dejavno odkrivanje žrtev nasilja in njihove značilnosti. Rev. krim. kriminol., jan.-mar. 2008, letn. 59, št. 1, str. 39-54. [COBISS.SI-ID 1182542]

SELIČ, Polona, PESJAK, Katja, KOPČAVAR GUČEK, Nena, KERSNIK, Janko. Dejavniki, ki povečujejo možnost nasilja v družini in iskanje pomoči pri zdravniku družinske medicine. Pilotna študija o nasilju v družini = Factors that increase likelihood of violence in the family and seeking for help at family practitioner. Pilot study about violence in the family. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2008, letn. 77, št. 8, str. 505-510. [COBISS.SI-ID 24725209]

SELIČ, Polona, KERSNIK, Janko, PESJAK, Katja, KOPČAVAR GUČEK, Nena. Pilotna študija o nasilju v družini I : razlike med poročili bolnikov in opažanjem njihovih zdravnikov = Pilot study on family violence I : differences between patients reports and family physicians’ observations. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2008, letn. 47, št. 2, str. 72-80. http://www.ivz.si/javne_datoteke/vestniki/datoteke/187-Pesjak.pdf. [COBISS.SI-ID 2029285]

SELIČ, Polona, JURATOVEC, Andrej. Nadomeščanje informacijskih primanjkljajev s komplementarno rabo profiliranja in poligrafske metode = Compensating information gaps through complementary use of profiling and polygraph methods. V: BROŽIČ, Liliana. Mednarodna regionalna konferenca Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji Jugovzhodni Evropi, Ig pri Ljubljani, 8.-12.sept. 2008,. Izzivi zoperstavljanja terorizmu v Jugovzhodni Evropi, (Bilten Slovenske vojske, 10, št. 3). Ljubljana: Generalštab Slovenske vojske, 2008, str. 177-198. [COBISS.SI-ID 2986958]

 

SELIČ, Polona. Presejanje za nasilje v družini in glavne značilnosti žrtev nasilja = Main characteristics of domestic violence victims identified by screening method. V: PETEK, Davorina (ur.), KOPČAVAR GUČEK, Nena (ur.). Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini : (nevrologija, interna medicina, psihiatrija, delavnice) : zbornik predavanj : 34. srečanje delovnih skupin, Ljubljana, 23.-24. 5. 2008, (Družinska medicina, Supplement, 2008, 6, 2). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine: Zavod za razvoj družinske medicine, 2008, 2008, letn. 6, suppl. 2, str. 145-150. [COBISS.SI-ID 24580057]

SELIČ, Polona. Nasilje na delovnem mestu: opredelitev, razširjenost, odkrivanje, preiskovanje, obravnava in preprečevanje. V: KLEMENC-KETIŠ, Zalika (ur.), ZELKO, Erika (ur.). II. Zadravčevi dnevi, Beltinci, 11. in 12. 9. 2009. Nasilje v zdravstvu in novosti v preventivi : zbornik predavanj, (Družinska medicina, Supplement, 2009, 7, 6). Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2009, 2009, letn. 7, suppl. 6, str. 39-61. [COBISS.SI-ID 26452953]

SELIČ, Polona. Preverjene poligrafske tehnike – analiza. Rev. krim. kriminol., okt.-dec. 2009, letn. 60, št. 4, str. 332-343. [COBISS.SI-ID 1312078]

SELIČ, Polona, JAKOPIN, Ana. Trpinčenje na delovnem mestu – razširjenost in posledice pri specializantih medicine v Sloveniji v letu 2009. Rev. krim. kriminol., 2010, letn. 61, št. 3, str. 286-293, ilustr. [COBISS.SI-ID 27905497]

SELIČ, Polona. Dejavno odkrivanje in pogostost nasilja v družini : podatki in osnova za sodelovanje med strokami. V: DVORŠEK, Anton (ur.), SELINŠEK, Liljana (ur.). Nasilje v družini : kazensko pravni, kriminalistični in kriminološki problemi. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede: Pravna fakulteta, 2010, str. 31-44. [COBISS.SI-ID 1866986]

SELIČ, Polona, PESJAK, Katja, KERSNIK, Janko. Domestic violence exposure in Slovenian family practice patients: a cross-section violence screening report. V: PLAZAR, Nadja (ur.), BABNIK, Katarina (ur.), MEULENBERG, Cécil J. W. (ur.). Javno zdravje v 21. stoletju : program : mednarodni posvet, [Izola, Slovenia, 15-16 September 2011] : programme : international conference, Izola, Slovenia, 15-16 September 2011. Izola: Visoka šola za zdravstvo, 2011, str. 64. [COBISS.SI-ID 28884697]

SELIČ, Polona, PESJAK, Katja, KERSNIK, Janko. The prevalence of exposure to domestic violence and the factors associated with co-occurrence of psychological and physical violence exposure : a sample from primary care patients. BMC Public Health, 2011, vol. 11, issue 1, str. 621. http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/621, doi: 10.1186/1471-2458-11-621. [COBISS.SI-ID 28720857]

SELIČ, Polona. Trpinčenje na delovnem mestu = Mobbing. V: PETEK, Davorina (ur.), KOPČAVAR GUČEK, Nena (ur.). 37. srečanje delovnih skupin, Ljubljana, 27.-28. 5. 2011. Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini : (interna medicina, preventive, duševno zdravje mladostnika, urologija, geriatrija, slikovna diagnostika, delavnice) : zbornik predavanj : 37. srečanje delovnih skupin, Ljubljana, 27.-28. 5. 2011, (Družinska medicina, Supplement, 2011, 9, 2). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine: Zavod za razvoj družinske medicine, 2011, str. 116-121. [COBISS.SI-ID 28631513]

SELIČ, Polona. Complementary use of profiling and polygraph method in Slovenia during the period 1997-2004. European Polygraph, ISSN 1898-5238, 2012, vol. 6, no. 2 (20), str. 103-116, ilustr. [COBISS.SI-ID 30406361]

SELIČ, Polona. Pregled tehnik na področju psihofiziološkega preiskovanja verodostojnosti izjav s poligrafom. Psihološki inkubator, ISSN 2232-6553. [Tiskana izd.], nov. 2014, letn. 3, št. 5, str. 29-33, portret. [COBISS.SI-ID 31840217]

SELIČ, Polona. Sodobno psihofiziološko preiskovanje verodostojnosti izjav s poligrafom : uporaba poligrafske metode na področju kadrovanja. Korporativna varnost, ISSN 2232-6170, mar. 2014, št. 6, str. 32-36, ilustr. [COBISS.SI-ID 31338457]

European Polygraph. Selič, Polona (član uredniškega odbora 2012-). Kraków: Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University College; Kraków: Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University. ISSN 1898-5238. [COBISS.SI-ID 30343641]

KOPČAVAR GUČEK, Nena, PETEK, Davorina, ŠVAB, Igor, SELIČ, Polona. Barriers to screening and possibilities for active detection of family medicine attendees exposed to intimate partner violence = Ovire za presejanje za nasilje in možnosti dejavnega odkrivanja oseb z izkušnjo nasilja v partnerskih odnosih v družinski medicini. Zdravstveno varstvo, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], 2016, letn. 55, št. 1, str. 11-20. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2016.55.issue-1/sjph-2016-0002/sjph-2016-0002.xml?format=INT, doi: 10.1515/sjph-2016-0002. [COBISS.SI-ID 3458789]

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/krimi