Konkurenčno pravo EU

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 2 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
35 25 65 5

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Matej Avbelj

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predpostavlja se znanje civilnega prava na ravni prve stopnje študija.

Vsebina

 1. Prepoved omejevalnih sporazumov;
 2. Sporazumi, sklepi združenj in usklajena ravnanja;
 3. Učinek na trgovino med državami članicami;
 4. Nacionalni dogovori;
 5. Ničnost sporazumov;
 6. Izjeme od prepovedi omejevanja konkurence

Temeljna literatura in viri

 • Grilc Peter / Bratina Tanja / Galič Aleš / Kerševan Erik / Kocmut Mitja / Podobnik Klemen / Vlahek Ana / Zabel Bojan: Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) : s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2009.
 • Grilc Peter / Ilešič Tomaž: Pravo Evropske unije (Zbirka Pravna obzorja, 17), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2004. 2 zv.
 • Grilc, Peter: (Razvoj) razmerja med temeljnimi pravicami in svoboščinami ter temeljnimi ekonomskimi svoboščinami ter pravili o konkurenci, Zb. znan. razpr. (Prav. fak. 1991), 2011, letn. 71, str. 117-141 (na razpolago v knjižnici).
 • Grilc Peter: Konkurenčno pravo v obdobju gospodarske krize (antitrust in koncentracije), v: Dnevi slovenskih pravnikov 2010 od 14. do 16. oktobra, Portorož, Podjetje in delo, Letn. 36, št. 6/7), Ljubljana, GV Založba, 2010, str. 1343-1354.
 • Grilc, Peter:  Meje konkurence, konkurenčne politike in konkurenčnega prava. Javna uprava, 2007, letn. 43, št. 1, str. 117-143.
 • Grilc Peter: Kršitev prava Skupnosti in posledice v primerih kršitve 86. člena PES, v: Dnevi slovenskih pravnikov 2007 od 11. do 13. oktobra, Portorož, Podjetje in delo, Letn. 33, št. 6/7, Ljubljana, GV Založba, 2007, str. 1113-1124.
 • Grilc Peter: Konkurenčno pravo EU po reformi – evolucija, redefinicija ali stagnacija?, Zbornik znanstvenih razprav, letnik 64 (2004), str. 157-179 (na razpolago v knjižnici).
 • Grilc Peter: Reforma konkurenčnega prava v EU, Zbornik znanstvenih razprav, letnik 60, št. 2 (2000), str. 51-75.
 • Grilc Peter : Vsebina in pomen reforme konkurenčnega prava EU za slovensko pravo, Podjetje in delo, letnik 30, št. 6/7, str. 1288-1299.
 • Grilc Peter: Konkurenčno pravo in konkurenčna politika ES : (protitrustovsko pravo in ureditev koncentracij), Evropsko pravo / [Janez Potočnik … et al.], Ljubljana : Primath, 2004. Str. 455-505.
 • Grilc Peter: Konkurenčno pravo, Poslovni vodnik po evropskem pravu, Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, 2002
 • Grilc Peter: Meje konkurence, konkurenčne politike in konkurenčnega prava, Pravnik, letnik 51, št. 9/10 (1996), str. 467-492. (na razpolago v knjižnici)
 • Grilc Peter: Koga varuje konkurenčno pravo in pred kom, Dnevi slovenskih pravnikov, od 17. do 19. oktobra 1996 v Portorožu, Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1996. – (Podjetje in delo, letnik 22, št. 5/6 (1996), str. 781-792.
 • Grilc Peter: Nove ekonomije, sektorji, produkcijski faktorji in konkurenčno pravo, Dnevi slovenskih pravnikov 2002, Ljubljana : Gospodarski vestnik, 2002. – Podjetje in delo, letnik 28, št. 6/7, str. 1476-1485.
 • Grilc Peter: Širitev članstva in konkurenčno pravo,  Evropsko gospodarsko pravo, Ljubljana, GV Izobraževanje, 2004.
 • Podobnik, Klemen / Vlahek Ana: Slovenia; v: KOECK, Heribert Franz (ur.), KAROLLUS, Margit Maria (ur.). Die Modernisierung des EG-Kartellrechts : erste Erfahrungen mit der VO 1/2003 : initial experiences with Regulation 1/2003 : premières expériences avec le règlement no 1/2003, (Kongress-Publikationen, 23, Bd., vol., tome 2), 1. Aufl. [Baden-Baden]: Nomos; Wien = Vienna = Vienne: Facultas.WUV, 2008, str. 281-288.
 • Podobnik Klemen: Reforma in Komisija ter Sodišče prve stopnje, Podjetje in delo, letnik 30, št. 6/7, str. 1300-1306.
 • Podobnik Klemen: Vpliv ameriškega antitrusta na konkurenčno pravo Evropske skupnosti in kontinentalnega pravnika, Dnevi slovenskih pravnikov 2001, Podjetje in delo, letnik 27, št. 6/7, str. 1213-1220.
 • Podobnik Klemen: Nova ekonomija in novi trendi v konkurenčnem pravu, Podjetje in delo, letnik 28, št. 6/7, str. 1486-1493.
 • Podobnik Klemen: Pravo in politika konkurence v Evropski uniji, Mednarodna konferenca Slovensko pravo in gospodarstvo ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, Portorož, 21.-23. april. Ljubljana : Pravna fakulteta =Facultas iuridica, 2004. Str. 435-447.
 • Podobnik Klemen: Izzivi za Slovenijo ob reformi evropskega konkurenčnega prava, Evropsko gospodarsko pravo, Ljubljana : GV Izobraževanje, 2004.
 • Podobnik Klemen: Možnosti in spremenjena paradigma varstva konkurence – utemeljen premik iz javne v zasebno sfero?, Izbrane teme civilnega prava II, Ljubljana : Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2007- str. 179-186.
 • Podobnik Klemen: Javni sektor in evropsko (konkurenčno) pravo, PP, Prav. praksa (Ljubl.), julij 1998, let. 17, št. 13, str. 5-6.
 • Podobnik Klemen: Državne pomoči: kdaj javni interes pretehta nad prostim trgom, v: [XIII. dnevi javnega prava in javnega managementa, Portorož, 6-8, junij 2007], (Javna uprava, Letn. 43, št. 2), Ljubljana: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2007, 2007, letn. 43, št. 2, str. 181-188.
 • Vlahek Ana: Amicus curiae, sodelovanje med slovenskimi sodišči, UVK in Evropsko komisijo v konkurenčnopravnih zadevah, Pravosodni bilten, 2009, letn. 30, [št.] 4, str. 301-330.
 • Vlahek Ana: Sodišča držav članic EU v novem sistemu izvajanja pravil antitrusta, EIF Working paper Series, 26, Wien: Institut für Europäische Integrationsforschung, [2006], 88 str.
 • Vlahek Ana : Reforma antitrusta v Evropski uniji, Podjetje in delo, letnik 30, št. 2 (2004), str.230-272 (na razpolago v knjižnici).
 • Vlahek Ana: Dva nova instituta pred slovenskimi sodišči: amicus curiae in preliminary rulings, Podjetje in delo, Letnik 30, št. 6/7, str. 1317-1338.
 • Vlahek Ana: Oris odškodnin na področju skupnostnega antitrusta. EvroPP, Pravna praksa, leto 28, št. 11, 2009, str. 44-46.
 • Zabel, Bojan: Tržno pravo – teorija in praksa pravnega urejanja trga. Ljubljana, Gospodarski vestnik, 1999.

Cilji in kompetence

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja s področja evropskega konkurenčnega prava, ki jih bodo usposobila za delo v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu in za zastopanje posameznikov pred sodišči. Hkrati pridobijo veščine in znanja opravljati dela v gospodarskih družbah in državnih organih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja evropskega konkurenčnega prava. Obvladati samostojno uporabo predpisov.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja »ex cathedra
 • Študij predvidene literature,
 • Samostojen študij predpisov in literature.

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 100%

Reference nosilca

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/konku