Konfliktni in krizni management: kako upravljati različnosti in varovati manjšine – 2017

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede Prvi Prvi

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja       Seminar Vaje Klinične vaje Druge oblike študija Samost. delo   ECTS
40 160 8

Vrsta predmeta

Obvezni

Nosilec predmeta

prof. dr. Mitja Žagar

Vaje

prof. dr. Mitja Žagar

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v prvi letnik.

Vsebina

Pluralnost, vključno z etnično pluralnostjo, je ena temeljnih značilnosti vseh sodobnih družb in kompleksnih družbenih organizacij. Realnost je različna od tradicionalnih modelov in konceptov, ki so družbe, družbene sisteme in organizacije pojmovali kot notranje homogene in enotne ter simetrične, pogosto tudi kot ne-konfliktne. Različnosti in konflikti so v pluralnih družbah normalni pojavi in stanje; so posledica obstoja notranjega pluralizma, ki se izraža v obstoju različnih posameznikov in kolektivnih entitet, ki v posameznem okolju sobivajo, zlasti pa so izraz različnih in včasih konfliktnih interesov. Zato morajo pluralne družbe, sistemi in organizacije razviti sisteme in modele organiziranja in upravljanja, ki omogočajo izražanje, sožitje, usklajevanje, preobražanje in približevanje, pa tudi sočasno uresničevanje različnih interesov. Ker so družbe, večji sistemi in organizacije notranje raznoliki, pogosto nehomogeni in praviloma asimetrični, enostavne in simetrične rešitve in modeli pogosto ne morejo razrešiti problemov, ampak so – nasprotno – včasih celo vzrok za konflikte in njihovo zaostrovanje. Upravljanje različnosti vključuje preprečevanje, zgodnje zaznavanje, upravljanje in razreševanje obstoječih in potencialnih konfliktov ter poskuša z razvojem človeških in institucionalnih potencialov in virov, ustvariti odnose in okolja, v katerih se bosta zmanjševala možnost in verjetnost zaostrovanja konfliktov. Ključni cilj urejanja in upravljanja različnosti je zagotavljanje dolgoročne stabilnosti in varnosti – zlasti s spodbujanjem sodelovanja in ustvarjalnosti posameznikov in različnih skupnosti (skupin).

Izhajajoč iz navedenega, bo predmet posebno pozornost namenil naslednjim konceptom, tematskim sklopom in tematikam:

1. Družbeni pojavi kot procesi:

 • Kolektivno obnašanje. Mobilizacija frustracij in čustev nasploh. Množična gibanja. Izvori, razvojna obdobja in radikalizacija družbenih gibanj.2. Konflikt (kot družbeni pojav):
 • Potrebe in interesi. Interesna nasprotja. Tekmovanje. Nasprotovanje. Sodelovanje;
 • Družbena menjava. Procesi dominacije in osvobajanja.
 • Relacijska/družbena, prostorska in časovna dimenzija družbenih pojavov kot dinamičnih procesov;
 • koncepti in definicije konflikta;
 • Konflikt kot običajen družbeni pojav v pluralnih in raznolikih okoljih;
 • Razvoj študij konfliktov in miru ter upravljanja različnosti;
 • Klasiki in razvoj filozofske, sociološke in politološke misli o konfliktih;
 • Življenjski cikli konfliktov: absolutna in relativna deprivacija – izvor konflikta in konfliktni interesi; zaostrovanje; deeskalacija. Neposredni pogoji konflikta;
 • Konflikti kot specifični razvojni procesi v pluralnih družbah. Družbeni odnos do konfliktov in socializacija. Funkcije in disfunkcije konfliktov. Krize in konflikti;
 • Vrste in klasifikacije konfliktov.3. Preprečevanje, upravljanje in/ali razreševanje konfliktov:
 • krizne in konflikte situacije ter zaostrovanje konfliktov;
 • neposredni konflikt: odnos, načini in vzorci vedenja; agresivnost, nasilnost in uporaba sile v konfliktu;
 • urejanje in upravljanje odnosov, kriz in konfliktov: normativne podlage urejanja, upravljanja in (raz)reševanja konfliktov.
 • Pravice kot normativna upravičenja.
 • Upravljanje kriz in konfliktov ter posredovanje v njih: komunikacija, pogajanja, mediacija, arbitraže ter sodni in neformalni postopki.
  • koncepti in definicije manjšin; etnične in narodne manjšine;
  • standardi, narava in vrste manjšinskih pravic in varstva manjšin;
  • vključevanje in integracija ter politike multikulturalizma in interkulturalizma.

  4. Varstvo in pravice manjšin ter zlasti varstvo in pravice etničnih in narodnih manjšin kot segment upravljanja različnosti v etnično pluralnih družbah:

  Predmet bo v tem kontekstu posebno pozornost posvetil analizi odnosov med  družbenimi skupinami, katerih pripadniki se od pripadnikov sorodnih družbenih skupin razlikujejo po jeziku, kulturi, zgodovinskem spominu, zavesti/prepričanju o pripadanju prav določeni družbeni skupini. Kadar je vsaj ena izmed teh družbenih skupin številčno manjša od preostalega prebivalstva določene države in je v ne-dominantnem položaju, govorimo o večinsko-manjšinskih odnosih, manjšo in/ali družbeno ne-dominantno skupino pa opredelimo kot (družbeno) manjšino. Manjšine, zlasti narodne manjšine in njihovo zaščito proučujemo simultano v dveh smereh: v mednarodnih odnosih in upoštevaje mednarodne standarde manjšinskega varstva v širšem pomenu besede in raziskovanje etničnih skupin (nastajanje in njihovo »izginevanje«) ter v slovenski državi in prostoru, ki ga slovenska humanistična in družboslovna inteligenca prepoznava kot skupni slovenski kulturni prostor v najbolj ekstenzivni obliki

Temeljna literatura in viri

Obvezna literatura:

Sandole, Dennis J. D. & Byrne, Sean & Sandole-Staroste, Ingrid & Senehi, Jessica, eds. (2009), Handbook of conflict analysis and resolution. London; New York: Routledge, 2009.

Pentassuglia, Gaetano (2002), Minorities in international law: An introductory study. Minority Issues Handbook. European Centre for Minority Issues. Council of Europe Publishing, 2002.

Conflict Resolution Skills. In: The Conflict Resolution Network, 12 Conflict Resolution Skills. (http://www.crnhq.org/twelveskills.html).

Galtung, Johan (2000), Conflict transformation by peaceful means (the Transcend Method): Panticipant’s Manual / Trainer’s Manual. United Nations Disaster Management Training Programme, United Nations, 2000. (http://www.transcend.org/pctrcluj2004/TRANSCEND_manual.pdf; see also: http://www.transcend.org/).

Žagar, Mitja (2006-7; 2008), “Diversity management and integration: From ideas to concepts.” In: European yearbook of minority issues, Vol. 6, 2006/7, Leiden; Boston: Brill, 2008, 307-327.

Dodatna literatura in viri:

Azar, Edward E. (1990): The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases (1990), Aldershot, Hampshire; Dartmouth Publishing Company.

Azar, Edward E. & BURTON, John W.(ear), eds. (1986): International Conflict Resolution: Theory and Practice (1986), Brighton; Wheatsheaf.

Burton, John W.(ear) (1990): Conflict: Resolution and prevention. St. Martin’s Press; New York.

Capotorti, Francesco (1979/1990), Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, New York: United Nations, 1979/1990.

Komac, Miran, ur. (2007), Priseljenci. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2007.

Kymlicka, Will (1995), Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. Oxford: Clarendon Press, 1995.

Lantschner, Emma & Marko, Joseph & Petričušić, Antonija, eds. (2008), European integration and its effects on minority protection in South Eastern Europe. 1st ed. Baden-Baden: Nomos, 2008.

Monteville, Joseph V., ed. (1990): Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies, Lexington, Toronto; Lexington Books.

Parekh, Bhikhu C. (2006), Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory. Second edition. Houndmills [etc.]: Macmillan, 2006

Pentassuglia, Gaetano (2002), Minorities in international law: An introductory study. Minority Issues Handbook. European Centre for Minority Issues. Council of Europe Publishing, 2002.

Roter, Petra (2009), Narodne manjšine v mednarodnih odnosih. Ljuvljana: FDV, 2009.

Rothman, Jay (1992): Form confrontation to cooperation: Resolving ethnic and regional conflict. Newbury Park, London, New Delhi: Sage.

Stavenhagen, Rudolfo (1991), The Ethnic Question: Minorities, Conflict and Human Rights, Tokyo: The United Nations University Press, 1991.

Thornberry, Patrick & Estébanez, Maria Amor Martín (2004), Minority rights in Europe: A review of the work and standards of the Council of Europe. Council of Europe Publishing, 2004.

Žagar, Mitja (2002), “Some newer trends in the protection and (special) rights of ethnic minorities: European context.” – In Polzer, Miroslav & Kalčina, Liana & Žagar, Mitja, eds., Slovenija & evropski standardi varstva narodnih manjšin, (Zbirka Slovenija in Svet Evrope, št. 21). Ljubljana: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK, Inštitut za narodnostna vprašanja, Avstrijski inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo, 2002, 77-104.

Žagar, Mitja (2006/7; published 2008), “Diversity management and integration: From ideas to concepts.” – In: European yearbook of minority issues, (European yearbook of minority issues, Vol. 6, 2006/7). Leiden; Boston: Brill, 307-327.

Dodatna gradiva po dogovoru s študenti.

Cilji in kompetence

Vse sodobne družbe so pluralne, etnična dimenzija pa je ena od pomembnih dimenzij pluralnosti. Predmet predstavlja različnost v sodobnih družbah ter usposablja študente/študentke za analizo situacije in procesov v posameznih okoljih ter za upravljanje različnosti v njih na podlagi politike multikulturnosti, vključno s kratkoročnim in dolgoročnim, strateškim usmerjanjem in planiranjem. Ključni dejavnik tega je omejevanje negativnega učinka izključevanja, nacionalizmov in ksenofobije ter krepitev tolerance, sodelovanja in miroljubnega upravljanja in reševanja konfliktov. Poleg tega na podlagi več- in interdisciplinarnih pristopov predmet predstavlja temeljne teoretične koncepte s področja etničnih študij. Študent pridobi vedenja o  nastanku, evoluciji in zgodovinskem razvoju varstva nacionalnih, etničnih in jezikovnih  manjšin. Poleg tradicionalnih narodnih manjšin  predmet obravnava tudi migracije in nastajanje “novih” etničnih manjšinskih skupnosti. Izhaja iz politološkega, pravnega in sociološkega proučevanja urejanja in upravljanja različnosti in (med)etničnih odnosov v pluralnih družbah ter prikazuje pomen in uporabnost raziskovanja in strokovnih znanj za oblikovanje in uresničevanje etnične, migracijske in integracijske politike in zakonodaje.

Študenti se bodo podrobneje seznanili s pojmovno – hipotetičnimi modeli za sociološko, politološko in socialno-psihološko razlago interpresonalnega, skupinskega in sistemskega konflikta ter mehanizmov, procesov, načinov in rezultatov preprečevanja, upravljanja in (raz)reševanja sporov

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo:
razumeli in obnovili ključne točke v:

 • teorijah in raziskovalnih modelih konfliktnih procesov
 • kritično ovrednotili pomen konfliktov v medosebnih in družbenih okvirih
 • razlikovali med neposrednim in posrednim konfliktom
 • se seznanili z načini, mehanizmi, procesi in socialnimi vlogami v funkciji mirnega reševanja konfliktov
 • izdelali pisni sestavek/seminarsko nalogo o konkretnih primerih preprečevanja, upravljanja in razreševanja konflikta

Predmetno specifično: upravljanje družbeno relevantnih različnosti in zlasti upravljanje etničnih odnosov v etnično pluralnih družbah; organiziranje, upravljanje in delo v pluralnih okoljih, delovanje države in državnih institucij, demokratični procesi v družbi in institucijah; izraba virov; strateško planiranje ter načrtovanje ukrepov in reform; analiza in interpretiranje zgodovinskih procesov in sočasnih trendov (zlasti z gledišča etničnih odnosov); krepitev strpnosti in sodelovanje v pluralnih okoljih; stimuliranje sodelovanja in kreativnosti posameznikov in specifičnih skupnosti. Temeljna znanja za  opravljanje raziskovalnega dela na področju (med)etničnih odnosov; tistim, ki so usmerjeni k aplikativnemu delu, pridobljeno znanje služi za oblikovanje in suvereno sodelovanje v politikah upravljanja z etnično različnostjo

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • frontalna oblika poučevanja/predavanja
 • delo v manjših skupinah
 • samostojno delo študentov

Učne metode:

 • razlaga
 • razgovor, diskusija, debata
 • delo z besedilom in viri
 • IKT
 • proučevanje primera

Načini ocenjevanja

Ustni izpit 50 %
Seminarska naloga 25%
Zagovor seminarske naloge 25 %

Reference nosilca

Najpomembnejša dela nosilca iz COBISS-a za predmetno področje

ŽAGAR, Mitja. Diversity management – evolution of concepts. V: BREZIGAR, Sara (ur.), LAVSKIS, Peter (ur.), SOLEM, Knut Erik (ur.), ŽAGAR, Mitja (ur.). International, constitutional, legal and political regulation and management of ethnic pluralism and relations, including prevention, management and/or resolution of crises and conflicts as components of diversity management : tematic issue, (Razprave in gradivo, št. 52, 2007). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2007, str. 6-37. http://www.inv.si. [COBISS.SI-ID 10931533]

ŽAGAR, Mitja. Diversity management and integration : from ideas to concepts. V: BLOED, Arie (ur.), HOFMANN, Rainer (ur.), MARKO, Joseph (ur.), MAYALL, James (ur.), WELLER, Marc (ur.), KERMARK, Spiliopoulou (ur.), PACKER, John (ur.). European yearbook of minority issues, (European yearbook of minority issues, Vol. 6, 2006/7). Leiden; Boston: Brill, 2008, str. 307-327, ilustr. [COBISS.SI-ID 11217485]

ŽAGAR, Mitja. Citizenship and integration : general considerations and some possible impacts of the EU citizenship on (re)integration of immigrants. Razpr. gradivo – Inšt. nar. vpraš. (1990), 2008, št. 56/57, str. 70-118. http://www.inv.si. [COBISS.SI-ID 11206221]

ŽAGAR, Mitja. Strategies for the prevention, management, and/or resolution of (ethnic) crisis and conflict : the case of the Balkans. V: SANDOLE, Dennis J. D. (ur.), et al. Handbook of conflict analysis and resolution. London; New York: Routledge, 2009, str. 456-474, tabele. [COBISS.SI-ID 11127373]

ŽAGAR, Mitja. Human and minority rights, reconstruction and reconciliation in the process of state- and nation-building in the Western Balkans. European yearbook of minority issues, str. 353-406. [COBISS.SI-ID 11562317]

ŽAGAR, Mitja. Rethinking reconciliation: The lessons from the Balkans and South Africa. Peace confl. stud., Spring 2010, letn. 17, no. 1, str. 144-175. [COBISS.SI-ID 11742285]

Znanstvenoraziskovalno, pedagoško in strokovno delo nosilca ter drugi poudarki

Raziskovanje – v okviru raziskovalnega programa, temeljnih in ciljnih, evropskih in mednarodnih raziskovalnih projektov – problematike upravljanja različnosti, posebej urejanja in upravljanja etnične različnosti in (med)etničnih odnosov. Sodelovanje v strokovnih in svetovalnih telesih Vlade RS, Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za kulturo zlasti na področju upravljanja različnosti, multi in interkulturnosti, človekovih pravic in svoboščin, pravic in varstva manjšin, kulturne dejavnosti manjšinskih in drugih specifičnih skupnosti. Ekspertno delo in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, kot so Svet Evrope, OVSE in zlasti Visoki komisar za narodne manjšine, UNESCO, Pakt stabilnosti za JV Evropo, IMO, itd. Poleg pedagoškega dela na FDV ter razvoja, koordiniranja in izvajanja podiplomskega magistrskega programa etničnih študij (oz. prej politologije – etničnih študij) kaže omeniti še naslednje za področje relevantne pedagoške angažmaje v tujini:

– Gostujoči predavatelj (Associate Member of the Graduate Faculty – Associate Professor) na Univerzi Wayne State (Wayne State University, Detroit, Michigan, ZDA) na Oddelku za politične vede (Department of Political Science) in Centru za mirovne študije in proučevanje konfliktov (Center for Peace and Conflict Studies) v študijskem letu 1995/1996, kjer sem v poletnem semestru (junij – avgust 1996) predaval predmet “International Community and International Law” na dodiplomskem (An Introduction) in podiplomskem študiju.

– Ko-direktor programa oz. podiplomskega tečaja o razdeljenih družbah in predavatelj (course “On Divided Societies”) na Interuniverzitetnem centru (Inter-University Center) v Dubrovniku (1997-).

– Sokoordinator in predavatelj (so-izvajalec) tečaja/predmeta “The management of diversities in society” (s prof. dr. Antoniom M. Chiesiem) ter sokoordinator in soizvajalec tečaja/predmeta “Principles and problems of local development: legal aspects” v okviru podpilomskega magistrskega programa Joint European Master in Comparative Local Development for the Balkans and other Areas in Transformation Univerze v Trentu, Italija v študijskem letu 2004-2005 in 2005-2006; od leta 2006 Erasmus Mundus Program Univerze v Trentu, Univerze v Ljubljani, Univerze v Regensburgu in Korvinove universe iz Budimpešte. (2004- ; v obsegu 16-30 ur letno); predavatelj iz pravnih predmetov ter iz upravljanja različnosti in preprečevanja, upravljanja in razreševanja kriz in konfliktov v okviru mednarodnega skupnega evropskega doktorskega programa iz lokalnega razvoja;

– Predavatelj in sokoordinator področja upravljanje različnosti in predavatelj na pravnem področju v skupnem doktorskem programu v okviru Mednarodne doktorske šole o Lokalnem razvoju in globalnih dinamikah (International Doctoral School in Local Development and Global Dynamics) Univerze v Trentu ter Bolonjske universe (University of Bologna), Korvinove universe iz Budimpešte (University Corvinus of Budapest), Univerze v Ljubljani, Zhejiang Univerze (University of Zhejiang), Univerze Albert-Ludwig iz Freiburga (University of Freiburg), Univerze v Manchestru  (University of Manchester), Državne univerze – Visoke ekonomske šole iz Moskve (State University-Higher School of Economics, Moscow), Univerze iz Monterreya (University of Monterrey), Univerze iz Severne Karoline (University of North Carolina) in Univerze iz Regensburga (University of Regensburg) (2008-);

– Predavatelj predmeta “Protection of National Minorities” v okviru skupnega mednarodnega magistrskega podiplomskega programa European Regional Master’s Degree in Democracy and Human Rights in South East Europe Centra za interdisciplinarne študije Univerze v Sarajevu in Univerze Bolonja (2006 – ; letni obseg cca.16 ur).

– Koordinator, nosilec in predavatelj predmeta “Legal Approaches to Local Development” v okviru skupnega afriškega magistrskega programa iz primerjalnega lokalnega razvoja (“Joint African Masters in Comparative Local Development” – JAMP), ki ga skupaj izvajajo Univerza v Trentu (Universita degli Studi di Trento), Tshwane tehnološka univerza iz Pretorije (Tshwane University of Technology), Namibijska politehnika (Polytechnic of Namibia), Univerza iz Botswane (University of Botswana) in Mozambiška univerza St. Thomas (St. Thomas University of Mozambique) (2010-; letni obseg cca. 30-40 ur).

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/konfl