Konflikti v zgodovini in kulturi: nasilje, mediacija in mir – 2017

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede prvi/drugi prvi/drugi

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge oblike študija Samost. delo   ECTS
25         125   6

Nosilec predmeta

prof. dr. Darko Darovec

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi ali drugi letnik.

Vsebina

Nasilje in mir

splošne in antropološke osnove konfliktov in njih razreševanja (nasilje, njegovi pomeni, vrste in oblike; vzroki nasilja; nasilje in posameznik; nasilje, religija in ideologija; država in nasilje; identiteta in nasilje);

oblike državnega in protidržavnega nasilja (genocid, totalitarizem in fundamentalizem; kulturni in zgodovinski izvori konfliktov; zločini proti človečnosti in druge grobe kršitve človekovih pravic);

temelji nenasilja in saniranje posledic konfliktov, nasilja in zločinov (strpnost, solidarnost, empatija in dialog, medkulturni in medreligijski dialog, pomen resnice, vzgojni in izobraževalni vidiki, pomiritvena dejanja in procesi, premagovanje kulture strahu in nezaupanja; človekove pravice kot temelj miru, etika spomina, (kolektivna) krivda in odgovornost, pravo in nasilje, manjšine in nasilje);

kultura in kulturni konflikti (kultura, kulturni konflikt, kulturni boj);

kulturni konflikt in religija (identificiranje in razlaga konflikta; modeli urejanja religiozno-kulturnih konfliktov, religiozna nestrpnost);

etnični in nacionalni konflikti (etnija, narod, nacija, domoljubje, nacionalizem, šovinizem, vidiki in izvori nacionalizma, modeli urejanja etničnih in nacionalnih konfliktov);

mednarodni konflikti in modeli globalne etike (globalizacija in dialog med kulturami na globalni ravni);

mednarodni konflikti in modeli globalne etike (pravičnost, mir, ohranitev okolja in preživetje).

Mediacija

Po sledeh izvorov mediacije

– Mediacija v antični Grčiji

– Mediacija v religioznih spisih

– Mediacija med plemenskimi družbami

– Mediacija kot posredništvo med živečimi in umrlimi

– Diplomatska mediacija in arbitraža v starih civilizacijah

– Feničanska trgovska pogajanja

Mediacija v srednjem veku

– Srednjeveške prakse mediacije

– Papeško posredovanje

– Krvno maščevanje in postopek mediacije

– Vladar kot mediator med bogom in ljudstvom

Mediacija v novem veku

– Pomorsko trgovanje in mediacija

– Kratek pregled ameriške diplomacije

– Mediacija in kolonializem – odnosi med staroselci in kolonisti

Temeljna literatura in viri

 • Fromm, Erich. Anatomija človeške uničevalnosti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013
 • Stuart Carroll, Blood and Violence in Early Modern France, Oxford University Press, 2006
 • Radcliffe-Brown, Alfred Reginald, »Struktura in funkcija v primitivni družbi«, Studia Humanitatis, Ljubljana, 1994.
 • Jerome T. Barrett, Joseph Barrett: A History of Alternative Dispute Resolution, The Story of a Political, Social and Cultural Movement. 2004
 • Loetz, Francisca, A new approach to the history of violence: “sexual assault” and “sexual abuse” in Europe, 1500–1850, Brill, Leiden, Boston, 2012
 • Bell, Catherine, »Ritual : Perspectives and Dimensions«, Oxford University Press, Oxford, New York, 1997.
 • Samuel P. Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, 1996

Cilji in kompetence

Študentje se bodo:

 • seznanili z konflikti in načini njihovega reševanja z vidika (filozofske) antropologije in etike.
 • spoznali kulturne in zgodovinske podmene konfliktov ter njihovih raznovrstnih dimenzij
 • seznanili z zapletenostjo reševanja konfliktov in saniranja njihovih posledic, tako na ožji kot na širši oz. globalni ravni
 • prepoznavali te globoko ukoreninjene kulturne konflikte,
 • seznanili z razreševanjem konfliktov (pomen in pogoji komunikacije in dialoga, negativni in pozitivni dejavniki dialoga, pomiritveni procesi in sprava).
 • seznanili z zgodovino koncepta mediacije, pogajanj ter alternativnega načina reševanja sporov skozi zgodovino,
 • na podlagi kronološkega in problemskega pristopa bodo podali nekaj diskutabilnih primerov mediacije oziroma alternativne oblike reševanja sporov
 • podali širšo sliko umestitve mediacije v svetovni zgodovinski okvir
 • Na podlagi študije primerov bodo ob uporabi relevantne literature razdelali vidike zgodovinske percepcije mediacije

 

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • o izvorih in antropoloških, etičnih in zgodovinskih dimenzijah družbenih konfliktov, tako v preteklosti kot v sedanjosti;
 • znanje in razumevanje o bistvenih značilnosti oz. naravi zgodovinskih in družbenih konfliktov, njihovih pogojev, vzrokov in dejavnikov;
 • razumevanje pojmov nasilja, konflikta, nenasilja, pomiritve, sprave, sodelovanja, solidarnosti, empatije, dialoga idr.;
 • razumeli in obnovili ključne točke v zgodovinskem razvoju mediacije
 • razumeli širšo zgodovinsko sliko reševanja sporov, kritično ovrednotili pomen mediacije v zgodovini
 • razlikovali med mediacijo in arbitražo in drugimi oblikami alternativnega reševanja sporov v posameznih zgodovinskih dogodkih
 • študent poglobi razumevanje pomena razreševanje konfliktov v sodobnih demokracijah in na globalni ravni.
 • študent razvije sposobnosti (pojmovno artikulirane in metodološko ustrezne) presoje zapletenih konfliktov in njihovih izvorov;
 • študent pridobi sposobnost samostojnega poglabljanja obravnavanih tematik;
 • študent si pridobi kompetence za sodelovanje v kritičnih razpravah, ki zadevajo konflikte, njihov izvor in njih razreševanje.

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah
 • Samostojno delo študentov

Učne metode:

 • Razlaga
 • Razgovor, diskusija, debata
 • Delo z besedilom in viri
 • IKT
 • Proučevanje primera

Načini ocenjevanja

Ustni izpit 30 %

Esej na izbrano temo 15 %

Kratka skupinska naloga 15 %

Seminarska naloga 20 %

Zagovor seminarske naloge 20 %

Reference nosilca

DAROVEC, Darko. Turpiter interfectus : the Seigneurs of Momiano and Pietrapelosa in the customary system of conflict resolution in thirteenth-century Istria. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2016, letn. 24, št. 1, str. 1-42.

DAROVEC, Darko. Cum lampulo mantelli : the ritual of notarial investiture : example from Istria. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2014, letn. 22, št. 3, str. 453-508.

DAROVEC, Darko,  Auscultauerint cum notario : Istrski notarji in vicedomini v obdobju Beneške republike. 1a ed. Venezia: Cafoscarina, 2015.

DAROVEC, Darko. Il contrabbando, le rivolte contadine e Martin Krpan come mito nazionale costitutivo sloveno. V: FORNASIN, Alessio (ur.), POVOLO, Claudio (ur.). Per Furio : studi in onore di Furio Bianco, (Tracce). Udine: Forum, cop. 2014, str. 267-292.

DAROVEC, Darko. Vpliv rimskega prava na razvoj srednjeveškega notariata v Istri in Dalmaciji. Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. (1991), 2000, leto 21, št. 2, str. 981-1000.

DAROVEC, Darko. Ponižani, razžaljeni in izgnani : tihotapstvo in razbojništvo v beneški Istri v novem veku. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Ad fontes : Otorepčev zbornik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, str. 357-365.

DAROVEC, Darko. Sodstvo v Istri do leta 1809. V: ŽONTAR, Jože (ur.). Pravo, zgodovina, arhivi. 1, Prispevki za zgodovino pravosodja. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2000, str. 123-138.

DAROVEC, Darko, ŠUMRADA, Janez. [Statut piranskega komuna iz leta 1384]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Pokrajinski arhiv, 2006. [322] str.

Predsednik programskega odbora mednarodne znanstvene konference TRETJA STRANKA. Med nasiljem in mirom: posredniki, razsodniki, miritelji, sodniki (Beneška republika in zgornji Jadran v srednjem in novem veku), Koper 14-16. 4. 2011 /

Štipendist 7. OP- Marie Curie (2015-2017) z raziskovalnim projektom FAIDA – Feud and blood feud between customary law and legal process in medieval and early modern Europe. The case of the Upper-Adriatic area, na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah, kjer je tudi zaposlen.

Darko DAROVEC je leta 1998 doktoriral z doktorsko disertacijo z naslovom ‘Gospodarstvo severozahodne Istre v obdobju zatona Beneške republike (16.-18. stoletje) v luči delovanja zastavljalnic “Monte di Pietà” v Kopru in Piranu’ in bil promoviran v doktorja znanosti za področje zgodovinskih ved.

Od leta 2000 do 2012 je bil direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem, od 21.12. 2000 do 14.03. 2002 pa je bil vršilec dolžnosti dekana Fakultete za humanistične študije Koper (UP FHŠ), pri kateri je – tako z oblikovanjem ustanove kot posameznih študijskih programov – sodeloval že od samega začetka, aktivno pa je sodeloval tudi pri ustanavljanju Univerze na Primorskem. Senat Univerze na Primorskem ga je leta 2003 izvolil v znanstvenega svetnika, leta 2009 pa v rednega profesorja za področje zgodovine. Leta 2015 je bil tudi na Univerzi v Mariboru promoviran za rednega profesorja za zgodovino novega veka, kjer je nosilec predmeta Zgodovina slovenskega prostora v novem veku. Bil je mentor več magistrandom in doktorandom, med njimi tudi mladim raziskovalcem, ki jih usmerja h kvalitetnemu raziskovalnemu delu (do sedaj jih je pod njegovim mentorstvom že 5 doseglo doktorski naziv). Od 2001 do 2012 je na UP FHŠ izvajal več predmetov na 1., 2. in 3. stopnji študija Fakultete za humanistične študije, obenem pa je tudi nosilec številnih predmetov v okviru posameznih podiplomskih študijskih programov različnih fakultet. Poleg zgoraj navedenih funkcij je opravljal tudi vlogo svetovalca rektorja Univerze na Primorskem za razvoj (2007-2011).

Sodeloval je na številnih mednarodnih znanstvenih sestankih, ki so jih organizirale Univerza v Trstu, Vidmu, Bologni, Padovi, Benetkah, Neaplju, Sassariju, Zagrebu, Reki ter sodeloval z University of Wales, University of Western Australia, Northwestern University (USA) idr., prav tako pa je v sodelovanju z drugimi mednarodnimi znanstveniki in univerzitetnimi ustanovami organiziral že več kot 20 mednarodnih sestankov v Sloveniji.

Darko Darovec je bil tudi koordinator mnogih mednarodnih projektov in iniciativ, kot so Phare CBC, Interreg (SIGMA, Srce Istre-Heart of Istria), Life Nature, Culture (Dediščina Serenissime-The Heritage of Serenissima), SHARED CULTURE – Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine/ Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007–2013 in partner pri 6. Okvirnem programu Evropske unije (SS-ERC), obenem pa tudi mnogih nacionalnih raziskovalnih in bilateralnih projektov (z ZDA, Hrvaško, Grčijo, Francijo, Avstrijo,…). Od ustanovitve interdisciplinarne znanstvene revije Annales: Anali za istrske in mediteranske študije leta 1991 je njen glavni urednik, to dolžnost pa opravlja tudi pri znanstveni reviji Acta Histriae (obe reviji sta uvrščeni v ugledne mednarodne citatne baze, med katerimi gre izpostaviti zlasti tiste v okviru Thomson Reuters) ter znanstvenih in strokovnih monografskih izdajah iz zbirke Knjižnica Annales. Obenem je tudi član uredniških odborov številnih domačih in tujih znanstvenih revij.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/konfl