Koncernsko pravo (pravo povezanih družb)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 2 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
50 35 105 7

Nosilec predmeta

Prof. dr. Krešo Puharič

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Predpostavlja se znanje korporacijskega prava na ravni prve stopnje študija.

Vsebina

 1. Vrste povezanih družb;
 2. Družba v večinski lasti in družba zvečinskim deležem;
 3. Odvisna in obvladujoča družba;
 4. koncern in koncernske družbe;
 5. vzajemno kapitalsko udeležene družbe;
 6. Dolžnost obveščanja in posledice;
 7. Podjetniške pogodbe;
 8. Soglasje;
 9. Razveza in odpoved podjetniške pogodbe

Temeljna literatura in viri

 • Šime Ivanjko/Marijan Kocbek/Saša Prelič, korporacijsko pravo, 2. predelana in dopolnjena izdaja, GV založba, Ljubljana 2009 – izbrana poglavja;
 • ZGD-1 z uvodnimi pojasnili, GV založba, Ljubljana 2008

Cilji in kompetence

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja s področja koncernskega prava, ki jih bodo usposobila za delo v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu in za zastopanje posameznikov pred sodišči. Hkrati pridobijo veščine in znanja opravljati dela v gospodarskih družbah in državnih organih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja koncernskega prava. Obvladati samostojno uporabo predpisov.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja “ex cathedra”
 • Študij predvidene literature,
 • Samostojen študij predpisov in literature.

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 100%

Reference nosilca

Krešimir Puharič je bil rojen v Ljubljani. Po diplomi na Pravni fakulteti  Ljubljani je na tej fakulteti tudi magistriral in doktoriral. Od leta 1973 naprej je bil zaposlen kot visokošolski sodelavec in učitelj. Leta 1985 je bil izvoljen za rednega profesorja za Gospodarsko pravo, Mednarodno gospodarsko pravo, Pogodbeno  pravo in Pravo industrijske lastnine.

2. decembra 2010 pa ga je Univerza v Ljubljani imenovala za zaslužnega profesorja.

Na Gospodarski zbornici Slovenije je predsednik Stalne arbitraže od leta 1992 naprej. Kot arbiter je uvrščen na liste številnih tujih institucionalnih arbitraž, npr. Avstrije, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Srbije, Latvije, Kazahstana, Slovaške, itn. Je tudi član Avstrijskega in Švicarskega arbitražnega združenja ter Svetovnega združenja profesorjev intelektualne lastnine.

Od leta 2007 naprej je tudi predsednik razsodišča za domenske spore pri ARNES-u . Bil je tudi predsednik, podpredsednik in član v več nadzornih svetih večjih slovenskih delniških družb.

V več kot 370 strokovnih člankih in razpravah objavljenih doma in zunaj naših meja je obravnaval predvsem problematiko industrijske lastnine, prava gospodarskih družb, vrednostnih papirjev in arbitražnega prava.

Od leta 2003 naprej je imel več vabljenih predavanj v tujini, npr. Beograd, Bukarešta, Dunaj, Istanbul, London, Sofija, Temišvar in Zagreb,itn.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/konce