Kazensko procesno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 1 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
60 20 8

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Anže Erbežnik

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik študija.

Vsebina

Predmet v prvem delu pojasnjuje družbeni pomen in vlogo kazenskega procesnega prava, razmerje med materialnim in procesnim kazenskim pravom, sam zgodovinski razvoj kazenskega postopka in temeljna načela kazenskega postopka. V drugem delu se slušatelje seznani s subjekti kazenskega postopka in nato še objektom kazenskega postopka. Slušatelji se seznanijo tudi s procesnimi dejanji ugotavljanje dejstev v kazenskem postopku, dokazi, ogled, hišne preiskave in indici. Na koncu se pri predmetu obravnava še celoten potek kazenskega postopka od predkazenskega postopka do obtožbe.

Temeljna literatura in viri:

A Pravni predpisi
1. Ustave Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33I/1991, št. 33I/1991-I-UZIU, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006, 47/2013, 47/2013)

2. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS (13. 6. 1994) MP, št.7-41/1994 (RS 33/1994)

3. Zakon o kazenskem postopku (Ur.l. RS, št. 63/1994 s spremembami in dopolnitvami)

B Literatura
1. Šturm, Lovro (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske in evropske študije, Ljubljana 2002:
– komentar k členu 19 (varstvo osebne svobode)
– komentar k členu 20 (odreditev in trajanje pripora)
– komentar k členu 23 (pravica do sodnega varstva)
– komentar k členu 24 (javnost sojenja)
– komentar k členu 35 (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic)
– komentar k členu 36 (nedotakljivost stanovanja)
– komentar k členu 37 (varstvo tajnosti pisem in drugih občil)

2. Šugman Stubbs, Katja. Gorkič, Primož. Dokazovanje v kazenskem postopku. GV Zložba 2011; izbrana poglavja.

– 2. poglavje: Preiskovalna dejanja in ukrepi
– 4. poglavje: Dokazna sredstva

3. Dežman, dr. Zlatko. Erbežnik, Anže: Kazensko procesno pravo Republike Slovenije . GV Založba 2003; izbrana poglavja.

Splošni del:
– 1. poglavje: Zgodovinski razvoj kazenskega procesnega prava
– 2. poglavje: Razvoj kazenskega procesnega prava na območju Slovenije
– 7. poglavje: Temeljna načela kazenskega procesnega prava
– 8. poglavje: Subjekti kazenskega postopka
– 12. poglavje: Procesna dejanja odločanja

4. Erbežnik, Anže. Ustavna analiza slovenskega “pouka Miranda” in izločitev dokazov. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso ISSN: 0032-6976.- Letn. 65, št. 3/4 (2010), str. 215-239

5. Žaucer, Martina. Postopek izločitve dokazov po noveli ZKP-K. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije ISSN: 1408-9440.- Leto 14, št. 4 (dec. 2012), str. 13-17, 63

6. Tratnik Zagorac, Andreja. Kritičen pogled na pogajanja o priznanju krivde. Pravnik, Ljubljana 2013, let. 68 (130), št. 1-2, str. 1-40.

7. Mozetič, Polona. Vmesna faza in dokazni standard za preskus obtožbe. Pravnik, Ljubljana 2010, let. 65 (127), št. 1-1, str. 5−28.

8. Bošnjak, Marko. Izvajanje dokazov in pravice obrambe. Pravna praksa, številka 13. 6. april 2006.

Priporočena literatura:

C Sodne odločbe
1 Ustavno sodišče RS
– U-I-18/93 – pripor
– U-I-25/95 – posebni ukrepi
– U-I-92/96 – psihološka okužba
– U-I-272/98 – posebni ukrepi
– U-I-271/08 – razrešitev dolžnosti varovanja tajnosti podatkov
2 ESČP
– Malone proti Združenemu kraljestvu, št. 8691/79, 2.8.1984
– Schenk proti Švici, št. 10862/84 z dne 12.7.1988
– Saunders proti Združenemu Kraljestvu, št. 19187/91, 17.12.1996
– Halford proti Združenemu Kraljestvu, št. 20605/92, 25.6. 1997
3.3 ZDA (Boštjan M. Zupančič et al. Ustavno kazensko procesno pravo. Atlantis Publishing, 1996)

– Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961)
– Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966)
– Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967)
– Brewer v. Williams, 430 U.S. 387 (1977)
– Nix v. Williams, 467 U.S. 431 (1984)

– Bošnjak, Marko. Pogoji odvzema premoženja nezakonitega izvora – nekatera kritična vprašanja. Podjetje in delo, 21. oktober 2013.
– Gorkič, Primož. Razpravna sposobnost obdolženca v kazenskem postopku. Zbornik znanstvenih razprav. Izdaja: 18. oktober 2011.

Cilji in kompetence:

Predmet uvaja študenta v pravno mišljenje in pravno izrazoslovje. Predstavlja temeljni uvodni predmet za študij prava.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Metode poučevanja in učenja:

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/kazen