Kanonsko pravo Katoliške cerkve (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
 Podiplomski magistrski program Pravo 1/2 1/2

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

prof. dr. Viktor Papež

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Izpolnjevanje pogojev za vpis v 1. letnik.

Vsebina

Področje prava, ki obravnava pravna pravila v odnosih med državo in cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi, odnose v področju človekovih pravic, ki zadevajo to področje, in notranja pravna ureditev teh skupnosti samih, kolikor je le ta relevantna za pravni red države, pri nas v preteklem komunističnem režimu povsem zanemarjeno in neobdelano. Celo izraza, s katerim to področje označujejo v nemško govorečih deželah (“Staatskirchenrecht”) pri nas ne srečamo. Po nemškem zgledu ga torej lahko imenujemo državno cerkveno pravo, se pravi tisto področje prava, ki zadeva položaj in delovanje verskih skupnosti in se prepleta z ustavnim, upravnim in mednarodnim javnim pravom.

Z demokratizacijo je nastopilo povsem drugačno stanje. Ustava RS v 7. členu jasno pravi, da je delovanje verskih skupnosti svobodno. To pomeni tudi, da se ver. skupnosti udejstvujejo na področju sociale, dobrodelnosti ter vzgoje in izobraževanja. S tem se odpira široka paleta odnosov med cerkvami in političnimi skupnostmi, pa tudi med cerkvami in drugimi ustanovami civilne družbe. V okviru predmeta Kanonsko pravo so tako umeščene naslednje vsebine.

Temeljne značilnosti kanonskega prava katoliške Cerkve: Kanonsko pravo kot notranje avtonomno pravo katoliške Cerkve. Ker je katolicizem religija okolja in ker notranja pravna ureditev vpliva na urejanje odnosov med državo in katoliško Cerkvijo in vseh drugih odnosov, se študentje seznanijo z najbolj značilnimi pravnimi določili kanonskega prava.

Pravni status verskih skupnosti: določila slovenskega ustavnega in pravnega reda na vseh s pravnim položajem verskih skupnosti povezanih področjih: pravni položaj pravnih oseb, premoženjskopravni položaj, vzgoja in izobraževanje, javno delovanje, zakonsko pravo, spomeniško varstvo, delovno in socialno pravo, kazensko pravo, davčna zakonodaja, vojaško pravo itd.

Primerjalnopravni prikaz pravne ureditve razmerja med državo in Cerkvijo v Evropi: konkordatno pravo katoliške Cerkve; značilne konkordatne ureditve v Evropi;  primerjava naše ureditve z drugimi.

Temeljne značilnosti katoliškega nauka o družbi in državi: razumevanje odnosov med državo in katoliško Cerkvijo kakor tudi druge ravni odnosov med cerkvenimi institucijami in ustanovami v civilni družbi; družbeni nauk katoliške Cerkve; vprašanje položaja kuratov v slovenski vojski ter spovedne molčečnosti in opustitvev ovadbe kaznivega dejanja kot kaznivo dejanje samo.

Temeljni literatura in viri:

1.    Zakonik cerkvenega prava, Ljubljana, 1983.
2.    Borut Košir, Ustavno pravo Cerkve, Teološka fakulteta, Ljubljana, 1996.
3.    Borut Košir, Zakonsko pravo Cerkve, Teološka fakulteta, Ljubljana, 1997.
4.    Viktor Papež, Uprava cerkvenega premoženja, Ljubljana, 1996.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je pridobiti znanje s področja kanonskega prava in z njim povezanih vprašanj, pri čemer predmet študentom omogoča tudi primerjalno pravno znanje o različnih pravnih sistemih, o bistvenih značilnosti cerkvenega prava, o pravnem položaju verskih skupnosti, pa tudi širše o vlogi verskih skupnosti v družbi ter njihovem dialogu z družbo. Pri študentih razvija kompetence analitičnega mišljenja, povezovanja in razumevanja pravnih pojmov ter jim omogoča, da to predmetno znanje povežejo s preostalimi študijskimi vsebinami ter ga kasneje uporabijo tudi v praksi.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje
Študentje v okviru predmeta pridobijo poglobljeno znanje o kanonskem pravi, njegovih značilnostih ter s tem razumevanje različnih vrst prava in pravnih sistemov. Spoznajo pravni položaj verskih skupnosti v pravnem redu RS ter se temeljito seznanijo z  določili slovenskega ustavnega in pravnega reda na vseh področjih, ki so s tem povezana: pravni položaj pravnih oseb, premoženjskopravni položaj, vzgoja in izobraževanje, javno delovanje, zakonsko pravo, spomeniško varstvo, delovno in socialno pravo, kazensko pravo, davčna zakonodaja, vojaško pravo itd. Pridobijo znanje o primerjalnopravnih vidikih pravne ureditve razmerja med državo in Cerkvijo v Evropi. Spoznajo konkordatno pravo katoliške Cerkve ter širše vidike katoliškega nauka o družbi in državi.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja obvezne snovi, seminarske naloge in pogovori o izbranih temah.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

Dolžnosti in pravice klerikov v Zakoniku cerkvenega prava. Ljubljana: Brat Frančišek, 2004.

Služba župnika božjemu ljudstvu. Ljubljana: Brat Frančišek, 2002.

Redovno pravo. Ljubljana: Družina, 1999.

Kristjan in njegove temeljne pravice v Cerkvi. Ljubljana: Brat Frančišek, 1999.

Pravni predpisi o cerkvenih arhivih v ZCP. Bogoslovni vestnik 51, št.2 (1991), str. 103-116.

Uprava cerkvenega premoženja v predpisih cerkvenega prava. Ljubljana: Družina, 1986.

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/kanon