Inštituti zavarovanja plačil

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 2 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
35 25 65 5

Nosilec predmeta

Doc. dr. Špelca Mežnar

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predpostavlja se znanje prava na ravni prve stopnje študija. Ni posebnih pogojev.

Vsebina

 1. Bančna garancija
 2. Dokumentarni akreditiv
 3. Menica
 4. Fiduciarni prenos lastninske pravice
 5. Fiduciarni odstop terjatve v zavarovanje
 6. Pridržek lastninske pravice

Temeljna literatura in viri

 • Renato Vrenčur, Moderne oblike zavarovanja plačil, GV založba, Ljubljana 2005
 •  Vesna Kranjc, Gospodarsko pogodbeno pravo, GV založba, Ljubljana 2006, izbrana poglavja

Cilji in kompetence

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja s področja prava zavarovanja plačil, ki jih bodo usposobila za delo v gospodarstvu, pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu in za zastopanje posameznikov pred sodišči. Hkrati pridobijo veščine in znanja opravljati dela v gospodarskih družbah in državnih organih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja prava zavarovanja plačil. Obvladati samostojno uporabo predpisov.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja »ex cathedra
 • Študij predvidene literature,
 • Samostojen študij predpisov in literature.

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 100%

Reference nosilca

Dr. Špelca Mežnar je diplomirala (1999), magistrirala (2002) in doktorirala (2005) na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in je docentka za področje civilnega in gospodarskega prava. Opravila je specialistični študij evropskega prava Univerze Cambridge (2000) ter študirala mednarodno in ameriško avtorsko pravo na Franklin Pierce Law Center v ZDA (2001). Leta 2003 opravila državni pravniški izpit, leta 2005 je prejela nagrado za »mlado pravnico leta«. Ukvarja se s pravom intelektualne lastnine, pogodbenim in odškodninskim pravom. Izdala je monografijo in redno objavlja strokovne in znanstvene članke doma in v tujini.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/insti