Institucije stvarnega prava

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 1 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
40 30 80 6

Nosilec predmeta

doc. dr. Jorg Sladič

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Predpostavlja se znanje stvarnega prava na ravni prve stopnje študija.

Vsebina

 1. Temeljna načela stvarnega prava
 2. Posest in njena pravna narava
 3. Zemljiška knjiga in kataster
 4. Stvarne pravice
 5. Razpolagalni pravni posli
 6. Absolutno in omejeno absolutno učinkovanje pravic
 7. Nepremičninsko stvarno pravo
 8. Načelo kavzalnosti razpolagalnih pravnih poslov

Temeljna literatura in viri

 • Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007
 • K. H. Schwab, H. Prutting, Sachenrecht, C. H. Beck, München 1997 (str. 1-17) (na razpolago v knjižnici)
 • M. Tratnik, R. Vrenčur, O sistemu abstrakne ter kavzavne tradicije v stvarnem pravu, Pravnik, 6-8/99 (na razpolago v knjižnici)
 • M. Juhart, Pridržek lastninske pravice, Zbornik znanstvenih razprav PF v Ljubljani, Ljubljana 1997 (na razpolago v knjižnici)
 • M. Juhart, Prenos lastninske pravice v zavarovanje, Pravnik, 1-3/95;
 • M. Juhart, Pojem nepremičnine in načelo superficies solo cedit, Podjetje in delo, 5-6/1995 (na razpolago v knjižnici)
 • T. Frantar, Stvarno pravo – stvarne pravice, posest, nujne poti, meje, kmetijska zemljišča, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993

Cilji in kompetence

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja, ki jih bodo usposobila za zahtevnejša dela v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu in za zastopanje posameznikov pred sodišči. Hkrati pridobijo zahtevnejše veščine in znanja opravljati dela v gospodarskih družbah in državnih organih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja stvarnega.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja »ex cathedra
 • Študij predvidene literature,
 • Samostojen študij predpisov in literature.

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 100%

Reference nosilca

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/insti