Institucije obligacijskega prava

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st. 1 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
40 30 80 6

Nosilec predmeta

doc. dr. Aljoša Dežman

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Predpostavlja se znanje obligacijskega prava na ravni prve stopnje študija.

Vsebina

 1. Načela obligacijskega prava
 2. Razvoj institutov obligacijskega prava
 3. Izbrani instituti sklenitve pogodbe in utrditve obveznosti
 4. Izbrani instituti reparacijskega obligacijskega prava
 5. Izbrani instituti posebnega dela obligacijskega prava
 6. Avtonomno obligacijsko pravo
 7. Bančni posli

Temeljna literatura in viri

 • Stojan Cigoj, Teorija obligacij, Splošni del obligacijskega prava, Uradni list RS, Ljubljana, ena izmed izdaj;
 • Stojan Cigoj, Institucije obligacij, Kontrakti in reparacije, Posebni del obligacijskega prava, Uradni list RS, Ljubljana, ena izmed izdaj – izbrana poglavja;
 • Nina Plavšak (et al.), Obligacijsko pravo – splošni del, GV založba, Ljubljana 2009.
 • Boris Strohsack, obligacijska razmerja I, II in III, Ur. list RS, ena izmed izdaj;
 • M. Ilešič, Uvodna pojasnila k obligacijskem zakoniku;
 • Stojan Cigoj, Institucije obligacij, Uradni list, Ljubljana 1989;
 • P. Grilc / M. Juhart, Pravo vrednostnih papirjev, GV, Ljubljana 1998;
 • M. Ilešič / M. Ilešič, Dokumentarni akreditiv, Gospodarski vestnik, Ljubljana, str. 11-30, 33-44 (na razpolago v knjižnici)
 • Grilc, P.: Moderni tipi pogodb avtonomnega gospodarskega prava, GV, Ljubljana, 1996

 

Cilji in kompetence

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja s področja obligacijskega prava, ki jih bodo usposobila za zahtevnejša dela v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu in za zastopanje posameznikov pred sodišči. Hkrati pridobijo zahtevnejše veščine in znanja opravljati dela v gospodarskih družbah in državnih organih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja obligacijskega prava. Obvladati samostojno uporabo predpisov.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja »ex cathedra
 • Študij predvidene literature,
 • Samostojen študij predpisov in literature.

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 100%

Reference nosilca

–    Univ. docent Pravne fakultete v Mariboru in Pravne fakultete v Ljubljani
–    Državni pravniški izpit
–    Predsednik državne izpitne komisije za upravitelja v insolvenčnih postopkih

Izbrane objave / Selected bibliografical units:
–    DEŽMAN, Aljoša. The short overview of contractual liability for assistants and substitutes in Roman law and in German BGB. Prav. život (Serbia), 2008, year 57, nr. 11, p. 485-505.
–    DEŽMAN, Aljoša. The Roman law origins of contractual liability for performance assistants and substitutes in German law of obligations. Slov. law rev. (Slovenia), 2010, vol. 7, no. 1/2, p. 131-147.
–    DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor. Nachlassinsolvenz in Slowenien. Zeitschrift für Europarecht Internationales Privatrecht & Rechtsvergleichung. (Austria), 2011, year 52, nr. 1, p. 40-45.
–    DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor, Privatinsolvenz nach slowenischem Recht, Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas (Germany), year 20, nr. 11 (2011), p. 328-331.
–    DEŽMAN, Aljoša. Normative regulation of bankruptcy of legacy in Slovenian law. Slov. law rev. (Slovenia), Dec. 2008, vol. 5, no. 1/2, p. 161-169.
–    DEŽMAN, Aljoša. Legislation regarding contractual liability to reparation on Slovenian soil in the 20th century. In: Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa, Faculty of law, University of Vienna (Austria) 2008, p. 35-36.
–    DEŽMAN, Aljoša/BABUDER HUMMEL, Kristina. Schutz der Minderheitsaktionäre in Slowenien. In: BACHNER, Thomas (red.), DORALT, Peter (red.), WINNER, Martin (ured.). Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. Wien: Nomos; Facultas.WUW (Austria), 2010, str. 683-749.
–    PRELIČ, Saša, KOBAL, Aleš, DEŽMAN, Aljoša. Slovenia. v CAMPBELL, Dennis (ur.). International tax and investment service. Croydon (United Kingdom), Bloomsbury Professional, 2011.
–    DEŽMAN, Aljoša. Die Rechtsnatur der societas publicanorum im Hinblick auf den Schutz der Bürger: Referat on the international  seminar “Vertragsrecht und IUS GENTIUM”, Motovun, 27.5. – 29.5.2006  (Croatia), 2006.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/insti