Gospodarsko pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo   2 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
60   20       8

Nosilec predmeta

dr. Anja Strojin Štampar 

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 2. letnik študija.

Vsebina

 • Korporacijske direktive EU
 • Osebne družbe
 • Kapitalske družbe
 • Pravice, obveznosti in sodelovanje med organi vodenja in nadzora
 • Evropska delniška družba, Holding SE in Evropsko gospodarsko interesno združenje
 • Koncerni in holdingi
 • Tuja podjetja in tuje podružnice v pravnoposlovni praksi
 • Pravni vidiki javnih služb
 • Tržno pravo v slovenskem pravnem sistemu
 • Pravna ureditev konkurence (omejevanje konkurence, nelojalna konkurenca, nedovoljena špekulacija, varsvo konkurence, sankcije)
 • Pridobitev in prenos pravic industrijske lastnine ter avtorskih pravic
 • Reševanje gospodarskih sporov
 • Elektronsko poslovanje

Formalni pravni viri:

 • ZGD – 1
 • ZIL – 1 UPB3 – 1D
 • ZASP UPB3
 • ZArbit
 • ZMCGZ
 • ZARSS

Temeljni literatura in viri:

 • Šime  Ivanjko et. al. : Korporacijsko pravo, GV Založba in UM PF, Ljubljana, 2009, str.59-166, 205-290, 577-644, 1033-1068.
 • Vesna Kranjc : Gospodarsko pogodbeno pravo, GV Založba in UM PF, Ljubljana 2006, str. 73-94, 159-228.
 • Krešo Puharič : Gospodarsko pravo (https://www.evro-pf.si/dejavnosti/knjiznica/novosti/).
 • Krešo Puharič: Zakon o industrijski lastnini s komentarjem, GV, Založba, Ljubljana, 2003.

Priporočena literatura:
– Kodeks upravljanja javnih delniških družb,
– Priporočila za revizijske komisije.

Cilji in kompetence:

Splošne kompetence:

 • Razumevanje razvojnosti gospodarskega prava s posebnim poudarkom na avtonomnem gospodarskem pravu
 • Sposobnost sprotnega odzivanja in strokovno korektnega reševanja problemov nastalih v poslovni praksi konkretnega gospodarskega subjekta

Predmetno specifične kompetence:

 • Sposobnost priprave zasnov pravnih rešitev za posamične konkretne probleme
 • Razumevanje in odzivnost glede postopka varstva pravic intelektualne lastnine ter reševanja sporov iz poslovnih razmerij.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

– Študent bo znal izbirati pravilne odgovore na probleme, ki bi mu jih zastavljala praksa v zadevni gospodarski družbi;
– Razumel bo pomen uporabe virov gospodarskega prava in priprave vsebine določb v aktih, ki zadevajo razmerja med organi vodenja in nadzora.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in konzultacije:
Analiza rezultatov individualnega dela v zvezi s seminarskimi nalogami.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit (case study + esejska vprašanja).

Korektno pripravljena seminarska naloga z uspešno obrambo le-te.

Reference nosilca:

Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani za Gospodarsko pravo, Mednarodno gospodarsko pravo, Pogodbeno pravo in Pravo industrijske lastnine. Bil je redaktor n soavtor pri komentarjih: Zakona o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov  razlikovanja (1982) ter Zakona o industrijski lastnini (1992), soavtor Komentarja Zakona o gospodarskih družbah (1993, 2002 in 2007) ter avtor Komentarja zakona o industrijski lastnini (2003; 1189 strani).

Na Gospodarski zbornici Slovenije je bil predsednik Stalne arbitraže od leta 1992 do 2012.

Od 1. januarja 2013 je častni predsednik SA pri GZS. Kot arbiter je uvrščen na liste številnih tujih institucionalnih arbitraž, npr. Avstrije, Hrvaške, Makedonije, Srbije, Črne gore, Latvije, Kazahstana, Slovaške, itn.; je tudi član Avstrijskega in Švicarskega arbitražnega združenja.

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/gospo