Gospodarsko kazensko pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 2 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
35   25     65 5

Nosilec predmeta

Prof. dr. Marko Bošnjak

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predpostavlja se znanje kazenskega prava na ravni prve stopnje študija.

Vsebina

  1. Pojem gospodarskega kazenskega prava;
  2. Specifike in mesto gospodarskega kazenskega prava v sistemu kazenskega prava;
  3. Teoretični pojmi in instituti gospodarskega kazenskega prava;

Temeljna literatura in viri

  • Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, GV založba, Ljubljana 2006

Cilji in kompetence

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja s področja gospodarskega kazenskega prava, ki jih bodo usposobila predvsem za delo v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih) in v drugih državnih organih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja gospodarskega kazenskega prava prava. Obvladati samostojno uporabo predpisov.

Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja »ex cathedra
  • Študij predvidene literature,
  • Samostojen študij predpisov in literature.

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 100%

Reference nosilca

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/gospo