Evidentiranje in upravljanje nepremičnin z osnovami prava zemljiške knjige

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski doktorski Pravo in management nepremičnin  1  2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
40  9

Nosilec predmeta

doc. dr. Božena Lipej

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik.

Vsebina

 • Upravljanje nepremičnin (pravni okviri, politike, strategije)
 • Zemljiška politika, upravljanje z nepremičninami in trajnostni razvoj
 • Vloga javnega in zasebnega sektorja pri upravljanju z nepremičninami
 • Trg z nepremičninami, množično vrednotenje nepremičnin
 • Obdavčitev nepremičnin
 • Prostorsko usposobljena in usmerjena družba
 • Prostorska podatkovna infrastruktura ter prostorske in nepremičninske tematike na globalni, evropski, državnih, regionalnih in lokalnih ravneh
 • Zemljiški informacijski sistemi in podatkovne baze
 • Zemljiški kataster – vodenje in vzdrževanje
 • Kataster stavb – vodenje in vzdrževanje
 • Register nepremičnin – vodenje in vzdrževanje
 • Kataster gospodarske javne infrastukture, posamični in zbirni, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje
 • eProstor
 • Zemljiška knjiga – vodenje, vzdrževanje
 • Elektronska zemljiška knjiga, informatizacija zemljiške knjige
 • Zemljiškoknjižni postopki (splošni, posebni)
 • Vknjižba in vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo
 • Registracija listin in registracija pravnega naslova
 • Pregled evidentiranja nepremičnin v drugih državah s posebnostmi
 • Evropske in svetovne prostorske in nepremičninske smernice, sistemi, strategije, evropske direktive
 • Razvojni trendi.

Temeljna literatura in viri:

Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 – Odločba US, 106/2010 – ZDoh-2H, 47/2012 – ZUKD-1A, 79/2012 – Odločba US in 55/2013 – ZUKD-1B);

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN ((Uradni list RS, št. 50/2006, 87/2011,  40/2012-ZUJF, 51/2013 in 22/2014 – odl. US);

Zakon o geodetski dejavnosti – ZgeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/2010);

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008);

Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije – ZIPI (Uradni list RS, št. 8/2010 in 84/2015);

Zakon o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Uradni list RS, št. 58/2003, 37/2008-ZST-1, 45/2008, 28/2009, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 25/2011 in 14/2015-ZUUJFO);

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi – ZVEtL (Uradni list RS, št. 45/2008 in 59/2011);

Stvarnopravni zakonik – SPZ (Uradni list RS, št. 87/2002, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18 in 91/2013);

Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 ((Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popr. in 58/2003 – ZZK-1, 33/2007 – ZPNačrt, 108/2009 – ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8 in 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.));

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A in 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8, 76/2014 – odl. US in 14/2015-ZUUJFO);

Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/2004 – u.p.b., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – Odločba US, 120/2006 – Odločba US, in 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012 in 101/2013-ZDavNepr, 110/2013 in 19/2015);

Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004 – ZVKSES , 47/2006 – ZEN, 45/2008 – ZVEtL, 57/2008, 90/2009 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/2011 in 40/2012-ZUJF);

Zakon o nepremičninskem posredovanju, ur. prečišč. besedilo – ZNPosr-UPB1 (Uradni list RS št. 42/2003, 21/2006 – odl. US, 47/2006, 50/2006 – ZMVN in 49/2011);

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1l, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015);

Zakon o sodnih taksah /ZST-1 (Ur.l. RS, št. 37/2008, Ur.l. RS, št. 86/2009 Skl.US: U-I-207/09-5, Up-996/09-5, 97/2010, 29/2013 Skl.US: U-I-41/13-8, 63/2013, 89/2013 Odl.US: U-I-41/13-17, 111/2013 – ZP-1I, 40/2014 – skl. US, 58/2014 – odl. US, 72/2014 – skl. US in 19/15 – odl. US);

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur.l. RS, št. 40/2012, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A, 99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013-ZDavNepr, 107/2013 Odl.US: U-I-146/12-35) – 9. in 28. poglavje, 32/2014 – ZVV-D, 55/2014, 85/2014, 95/2014, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15).

Prostor, Prostorski portal, Geodetska uprava Republike Slovenije, http://www.e-prostor.gov.si/si

Uporabniška navodila na Portalu e-sodstvo (Elektronska zemljiška knjiga) in zemljiška knjiga, http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

Irena Hacin Kölner, Izbris hipoteke zaradi poteka časa, Pravna praksa, 2015, št. 15, str. 11-13.

Tomaž Mavri, Deponiranje listin pri notarju po 142. členu ZZK-1, Pravna praksa, 2015, št. 16-17, str. 11.

Domen Neffat, Sašo Potočnik, Pridobitev služnosti v javno korist s priposestvovanjem v povezavi z obstoječo infrastrukturo gospodarskih javnih služb po EZ-1, Pravna praksa, 2015, št. 1, str. 6-7.

Nina Penhofer, Primeri iz sodne prakse glede priposestvovanja nepravih stvarnih služnosti do uveljavitve EZ-1, Pravna praksa, 2015, št. 3-4, str. 14-16.

Matjaž Tratnik in Renato Vrenčur, Pregled novejše sodne prakse na področju hipotekarnega prava, Pravna praksa, 2015, št. 23, str. 22.

Anja Topolovec, Enostranska izjava o ustanovitvi služnosti kot neveljavni pravni temelj za nastanek in vpis služnosti v zemljiško knjigo, Pravna praksa, 2015, št. 9, str. 12.

Marijana Vugrin, Uporaba podatkov registra nepremičnin za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, Pravna praksa, 2015, št. 36-37, str. 6-8.

Marijana Vugrin, Prenovljen javni vpogled v podatke o nepremičninah, Pravna praksa, 2015, št. 34, str. 6-8.

Marijana Vugrin, Posebnosti pri evidentiranju stavb in pripadajočih zemljišč, Pravna praksa, 2015, št. 23, str. 10-11.

Marijana Vugrin, Geodetski postopki in zemljiška knjiga, Pravna praksa, 2015, št. 2, str. 22.

Marijana Vugrin, Vpis stavbe v kataster stavb za potrebe vzpostavitve etažne lastnine, Pravna praksa, 2015, št. 2, str. 22.

Anita Napotnik, Vknjižba etažne lastnine v primeru prenehanja investitorja, Pravna praksa, 2015, št. 28, str. 18.

Božena Lipej, Benchmarking sistemov za upravljanje nepremičnin. Geodetski vestnik, Vol. 59, št. 2, 2015, str. 262-274.

Tomaž Mavri, Napačno vpisane prepovedi odtujitve in obremenitve v elektronski zemljiški knjigi, Pravna praksa, 2014, št. 33, str. 11-12.

Aleksander Vojičić, Pogodbeni odstop hipotekarno zavarovane terjatve – prenos hipoteke, Pravna praksa, 2014, št. 23, str. 8.

Nadija Šuler, Pravnomočna sodna odločba kot podlaga za vknjižbo pravice v zemljiško knjigo, Pravna praksa, 2014, št. 12, str. 12.

Mateja Kosirnik, Vknjižba dednega sporazuma iz sklepa o dedovanju po uradni dolžnosti – dolžnost ali nezakonita praksa sodišč?, Pravna praksa, 2014, št. 11, str. 8.

Jaša Trklja, Napačno vpisane prepovedi odtujitve in obremenitve – ali so res ovira za posamezne vpise v elektronsko zemljiško knjigo?, Pravna praksa, 2014, št. 35, str. 13-14.

Matjaž Tratnik, Lastninska pravica na nepremičnini v pričakovanju, Pravna praksa, 2013, št. 2, str. 22.

Franc Ravnihar, Elektronska izmenjava podatkov med zemljiškim katastrom, katastrom stavb in zemljiško knjigo, Geodetski vestnik, 2013, št. 1, str. 144-146.

Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur, Nepremičninsko pravo 2, GV Založba, 2012.

Jure Debevec, Razmerja pri etažni lastnini, nastali pred uveljavitvijo SPZ (t. i. dejanska etažna lastnina), Pravna praksa, 2012, št. 43, str. 9.

Boris Fanin, Ali je računalniška aplikacija, ki podpira vlaganje elektronskih zemljiškoknjižnih predlogov, pravna norma?, Pravna praksa, 2012, št. 25, str. 16.

Vladimir Horvat, Zunajknjižno priposestvovanje lastninske pravice na nepremičninah, Pravna praksa, 2012, št. 25, str. 26.

Urška Klakočar Zupančič, Upravičeni predlagatelji postopka za vzpostavitev etažne lastnine po ZVEtL, Pravna praksa, 2012, št. 36, str. 9.

Maja Lajevec, Prodaja dolžnikovega nepremičnega premoženja v stečajnem postopku, Pravna praksa, 2012, št. 44, str. 22.

Nadija Šuler, Razlike med pogodbeno in zakonito predkupno pravico, Pravna praksa, 2012, št. 38, str. 13.

Matjaž Tratnik, Dobroverna pridobitev hipoteke na nevpisanih nepremičninah, Pravna praksa, 2012, št. 8, str. 6.

Matjaž Tratnik, Nova meja med nepremičninama A in B v lasti različnih lastnikov, Pravna praksa, 2012, št. 45, str. 16.

Matjaž Tratnik, Neposestna zastavna pravica na premičninah, 1. del, Pravna praksa, 2012, št. 40, str. 26.

Matjaž Tratnik, Neposestna zastavna pravica na premičninah, 2. del, Pravna praksa, 2012, št. 41-42, str. 26.

Boštjan Trobiš, Priprava podatkov in delo izvedenca geodetske stroke pri izvedbi postopkov po ZVEtL, Pravna praksa, 2012, št. 1, str. 16.

Nana Weber, ZVEtL sproža absurdne situacije, Pravna praksa, 2012, št. 5, str. 27.

Ester Prajs, Nova elektronska zemljiška knjiga, 7. Slovenska nepremičninska konferenca, Planet GV, Ljubljana, 2011.

Katarina Vodopivec, Nova pravila zemljiškoknjižnega postopka (pravni okvir polne informatizacije poslovanja v zemljiškoknjižnih zadevah), 2. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava (str. 1363-1370), Ljubljana, GV Založba, 2010.

Renato Vrenčur, Matjaž Tratnik, Zemljiškoknjižno pravo v teoriji in praksi, Maribor, Inštitut za nepremičninsko pravo, 2008.

Miha Juhart, Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur, Andrej Berden, Tomaž Keresteš, Vesna Rijavec, Ana Vlahek, Stvarnopravni zakonik s komentarjem, znanstvena monografija, GV založba, 2004.

Zemljiške knjige – Evropski portal e-pravosodje – Portal European Justice https://e-justice.europa.eu/content_land_registers-107-sl.do

EuroGeographics, Cadastre and Land Registry Group (workshop materials and publications), http://www.eurogeographics.org

United Nations Economic Commission for Europe, Working Party on Land Administration (gradiva z delavnic in samostojne publikacije),

http://www.unece.org/hlm/wpla/welcome.htm

(primer: Survey on the benchmarking of land administration systems, Dostopno na www.unece.org)

Evropsko združenje Zemljiških knjig (European Land Registry Association – ELRA) http://www.elra.eu/

Land administration in the ECE Region, developments, trends and main principles, UN-ECE, 2005, http://www.unece.org/env/documents/2005/wpla/ECE-HBP-140-e.pdf.

Klaus W. Deininger, Land policies for growth and poverty reduction, Oxford University Press, cop. 2003.

Doing Business, The World Bank Group, http://www.doingbusiness.org/

Evropski zemljiški informacijski servis – European Land Information Service (EULIS), http://www.eulis.org/

Integration of  EU mortgage markets, European Commission (Green Paper on Mortgage Credit in the EU, White Paper on the Integration of EU Mortgage Credit Markets), http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/home-loans/integration_en.htm

Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries, and Forests in the Context of National Food Security. Rim: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rim, 2012, http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/

Infrastructure for spatial information in the European Community (INSPIRE-theme page) http://www.ec-gis.org/inspire/

Fit-For-Purpose Land Administration, International Federation of Surveyors (FIG), The World Bank. FIG Publication no. 60, 2014, https://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub60/Figpub60.pdf

Cadastre 2014 and Beyond, International Federation of Surveyors (FIG), FIG Publication no. 61, 2014, http://fig.net/pub/figpub/pub61/figpub61.htm

Land Governance in Support of The Millenium Development Goals, International Federation of Surveyors (FIG), The World Bank, FIG Publication no. 45, 2009, http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub45/figpub45.pdf

Abbas Rajabifard, Towards a Spatially Enabled Society. Melbourne: The University of Melbourne, 2007.

Cilji in kompetence:

Upravljanje in gospodarjenje z nepremičninami ter poznavanje zakonitosti prostora so temeljni elementi, na katerih gradijo razvoj uspešne ekonomije razvitih držav. Zemljiška knjiga, zemljiški kataster in kataster stavb so v Sloveniji temeljne, de iure evidence o nepremičninah. Predvsem za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin in bodoče enotne ter bolj pravične obdavčitve nepremičnin je bil vzpostavljen register nepremičnin, ki izkazuje pretežno dejansko stanje nepremičnin. Namensko in sistematično spremljanje in evidentiranje podatkov o nepremičninah pomeni združevanje  in povezovanje lokacijskih in tehničnih podatkov o nepremičninah ter podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami.

Namen predmeta je seznaniti študente s pomembnostjo evidentiranja nepremičnin, z zakonodajo na tem področju in jim približati različne evidence in baze podatkov, ki se uporabljajo na področju urejanja prostora in evidentiranja nepremičnin. Študenti se seznanijo z zakonitostmi delovanja trga z nepremičninami, vzpostavljanja prostorske podatkovne infrastrukture ter z nekaterimi naprednimi evropskimi nepremičninskimi rešitvami.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc:

– poznavanje evidentiranja in upravljanja nepremičnin,

– poznavanje direktiv in ostale zakonodajne ureditve na tem področju,

– sposobnost prilagodljive uporabe znanja v praksi,

– sposobnost samostojnega študijskega in raziskovalnega dela ob mentorstvu,

– sposobnost razumevanja sosledja pravnih aktov na tem področju,

– sposobnost povezovanja pravne teorije s pravno prakso na nepremičninskem področju,

– organizacijske spretnosti za organiziranje aktivnega in samostojnega dela,

– komuniciranje s strokovnjaki iz različnih nepremičninskih področij ter z različnimi interesnimi skupinami.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

– študent razume temeljna načela evidentiranja in upravljanja nepremičnin,

– študent pozna evropske sisteme evidentiranja in upravljanja nepremičnin,

– študent pozna zemljiško knjigo, zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin,

– študent pozna in razume postopke in procese evidentiranja in upravljanja nepremičnin,

– študent razvije sposobnosti aktivne spremljave in razumevanja problematike vodenja, evidentiranja in upravljanja nepremičnin ter z njimi povezanega razvoja prostorskih, infrastrukturnih, kmetijskih, okoljskih, socialnih in razvojnih politik.

Metode poučevanja in učenja:

– Predavanja z aktivno udeležbo študentov (prezentacije, razprava, vprašanja, primeri, reševanje problemov),

– posamične in/ali skupinske vaje (razprava, dodatna pojasnila, posebni primeri).

Načini ocenjevanja:

Način (pisni izpit): ocenjuje se pisni izpit.

Reference nosilca:

Doc. dr. Božena Lipej je aktivna na akademskem in svetovalnem področju upravljanja z nepremičninami, geodezije ter geoinformatike in ima večletne izkušnje na nepremičninskem področju v slovenskem ter mednarodnem okolju. V javnem in zasebnem sektorju je vodila raznovrstne aktivnosti, nepremičninske, prostorske in geodetske projekte ter mednarodne nepremičninske organizacije (v EuroGeographicsu, krovni evropski geodetski in nepremičninski organizaciji za državne institucije: predsedovanje »Cadastre and Land Registry Group« in v Ekonomski komisiji za Evropo Organizacije Združenih narodov predsedovanje »Working Party on Land Administration«). Bila je izvršna direktorica in vodja največjega slovenskega nepremičninskega Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin, ki je trajal pet let in bil sofinanciran s sredstvi Mednarodne banke za obnovo in razvoj (Svetovne banke): posodobitev in modernizacija katastrov, zemljiške knjige, priprava okolja za kmetijske subvencije, zasnova in pilotiranje množičnega  vrednotenja nepremičnin, priprava zakonodaje s področij stvarnega prava, hipotekarnega  bančništva, davka na nepremičnine. Bila je namestnica generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije, generalna direktorica GZS, sedaj pa se pretežno ukvarja s svetovanjem na nepremičninskem področju, predvsem v sodelovanju s Svetovno banko in Mednarodno organizacijo za prehrano in kmetijstvo Organizacije Združenih narodov (FAO). Je tudi predavateljica na podiplomskem študiju upravljanja z nepremičninami na zasebni fakulteti European School of Law and Governance v Prištini na Kosovem.  Je avtorica več kot 200 strokovnih in znanstvenih prispevkov ter soavtorica evropskih nepremičninskih dokumentov in smernic.

Izbrane reference:

Od maja 2011 naprej, svetovalka na področjih upravljanja z nepremičninami, zemljiškega managementa, katastrov, zemljiške knjige za Svetovno banko (tudi za FAO – Mednarodno organizacijo za prehrano in kmetijstvo Organizacije Združenih narodov) :

 • Hrvaška: Integrated Land Administration System Project (izvedba projekta od 2014 naprej),
 • Bosna in Hercegovina: Land Registration Project (zaključen v 2012), Real Estate Registration Modernization Project (priprave in nato izvedba od 2013 naprej),
 • Albanija: Land Administration and Management Project (zaključen v 2014), Environmental Service Project (priprave in nato izvedba projekta od 2015 naprej),
 • Romunija: Complementing EU Support for Agricultural Restructuring, Komponenta 1: Land Administration – Upravljanje z nepremičninami (2014 – 2015),
 • Tajikistan: Real Estate Registration Project (priprava projekta od 2015 naprej).

Oktober 2013 – September 2014, Univerza v Zagrebu, sodelovanje na Kratkoročnem znanstvenem projektu: Vplivi tehnologije globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS) in koncepta infrastrukture za prostorske informacije (IPI) na uporabnike prostorskih podatkov in njihov sinergijski vpliv na upravljalske procese na Hrvaškem in širše v regiji.

Oktober 2008 – November 2009, GZS d.d., Vodja projektov za GZS za naslednja dva projekta: Evropska Unija, Phare Program: Tehnična pomoč pri projektu harmonizacije procesov med zemljiško knjigo in zemljiškim katastrom v izbranih regijah Republike Hrvaške; in Projekt registracije nepremičnin in kataster (Posojilo Svetovne banke), Geodetsko-katastrske storitve za izdelavo digitalnih katastrskih načrtov.

Marec 2006 – November 2006, Geodetska uprava Republike Slovenije, Vodja projekta, Evropska Unija, Transitional Facility Program: Real Estate Records Management Harmonization Project. Nosilna institucija: Geodetska uprava Republike Slovenije.

Oktober 2004 – Oktober 2008, EuroGeographics, Vodja delovnega telesa – Vodenje Cadastre and Land Registry Group EuroGeographicsa (združenje članstva evropskih nacionalnih institucij s področij kartografije, geodezije, zemljiških knjig in katastrov).

Januar 2000 – Junij 2005, Izvršna direktorica in vodja Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin v Sloveniji, sofinanciranega s posojilom Svetovne banke. Nosilne inštitucije: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava, Ministrstvo za pravosodje, Mionistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za finance in Vrhovno sodišče. Menegiranje in vodenje aktivnosti največjega slovenskega nepremičninskega projekta in vodenje naslednjih komponent: A. Zemljiški kataster in kataster stavb, B. Zemljiška knjiga, C. Razvoj registracije stanovanj, D. Monitoring kmetijske rabe zemljišč, E. Razvoj obdavčitve in množičnega vrednotenja  nepremičnin, F. Financiranje stanovanj in hipotekarno bančništvo, G. Pravne podlage za lastništvo nepremičnin, H. Podpora upravljanju projekta.

Februar 1996 – November 2005, Ekonomska komisija za Evropo Organizacije Združenih narodov (UN/ECE), Članica Upravnega odbora – Vodenje in usmerjanje aktivnosti na področju upravljanja z nepremičninami kot pomoč predsedujočemu v okviru takoimenovanega biroja (upravni odbor) nepremičninskega združenja UN/ECE Working Party on Land Administration (WPLA).

Oktober 2000 – Oktober 2008, Geodetska uprava Republike Slovenije, Namestnica Generalnega direktorja – so-vodenje slovenske državne geodezije, katastrskih in kartografskih dejavnosti. Profesionalno delo v geodeziji, pri evidentiranju nepremičnin in v kartografiji ter topografiji. Strategije in razvoj politik, vzpostavljanje in spreminjanje zakonodajnega okvira, vodenje in usmerjanje projektov.

Avgust 2000 – Junij 2001, Vodja projekta  – Evropska Unija, Phare Program 1999: Modernization of Real Estate Records Management Project, Nosilni instituciji: Geodetska uprava Republike Slovenije in Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

November 1999 – November 2001, Ekonomska komisija za Evropo Organizacije Združenih narodov (UN/ECE), Predsednica združenja – Vodenje in usmerjanje aktivnosti na področju upravljanja z nepremičninami v okviru UN/ECE Working Party on Land Administration (WPLA), sodelovanje pri pripravi UN/ECE smernic in ostalih strokovnih dokumentov na nepremičninskem področju, skrb za osveščanje, organizacija strokovnih delavnic, prenos in izmenjava primerov dobre prakse v regiji UN/ECE s posebnim poudarkom na državah v razvoju. Strokovne delavnice so bile organizirane v različnih kulturnih, socialnih in profesionalnih okoljih.

Pregled članstev v nekaterih izbranih strokovnih združenjih:

 • Inženirska zbornica Slovenije – licencirana diplomirana inženirka geodezije oziroma »odgovorna geodetinja«
 • Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev
 • Inženirska zbornica Slovenije – geodetinja – imetnica »geodetske izkaznice«
 • Članica Uredniškega odbora Geodetskega vestnika, strokovnega glasila Zveze geodetov Slovenije, področna urednica za upravljanje in evidentiranje nepremičnin. Članica Uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije “Micro Macro & Mezzo Geo Information.
 • Mednarodna zveza geodetov – FIG
 • Zveza geografskih društev Slovenije
 • Združenje Manager.

BOŽENA LIPEJ, Ph. D., Ass. Prof.

Božena Lipej, Ph. D., Ass. Prof., is active in the academic and counselling field of work in management of real estate, geodesy and geoinformation and has long experience in the field of real estate in Slovenian and international environment. In public and private sectors has led various activities, real estate, spatial planning and geodetic projects and international real estate organizations (in EuroGeographics, umbrella geodetic and real estate organization for national institutions: chairing the »Cadastre and Land Registry Group« and in the Economic Commission for Europe of the United Nations chairing the »Working Party on Land Administration«). She was the executive director and project manager of the largest Slovenian Real Estate Registration Modernization Project, which lasted five years and was co-financed by the funds of the International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank); modernization of cadastres, land registry, environment setting for agricultural subsidies, concept and piloting of mass valuation of real estate, legislation preparation in the fields of property law, mortgage banking, real estate tax. She was Deputy Director General of Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, General manager of GZS, and now is engaged in providing consultancy  on real estate subject areas, especially in cooperation with the World Bank and Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). She is also a lecturer at a Master course in real estate management at the Pristina European School of Law and Governance in Kosovo. She is the author of more than 200 professional and scientific articles and co-author of European real estate documents and guidelines.

Selected references:

May 2011 – ongoing, Short Term Consultant in the fields of land administration, land management, cadastre, land registration for the World Bank (also for the FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations):
–    Croatia:  Integrated Land Administration System Project (project implementation since 2014),
–    Bosnia and Herzegovina: Land Registration Project (finished in 2012), Real Estate Registration Modernization Project (project preparations and project implementation since 2013),
–    Albania: Land Administration and Management Project (finished in 2014), Environmental Service Project (project preparation and project implementation since 2015),
–    Romania: Complementing EU Support for Agricultural Restructuring, Component 1: Land Administration (2014 – 2015),
–    Tajikistan: Real Estate Registration Project (project preparation since 2015).

October 2013 – September 2014, University of Zagreb, cooperation on the Short-term scientific project: Influence of global navigation satelite system (GNSS) technology and infrastructure for spatial information (IPI) concept on spatial data users and the synergetic influence on managerial processes in Croatia and in the wider region.

October 2008 – November 2009, GZS d.d., Project manager of GZS for the following two projects: European Union, Phare Program: Technical Assistance for the Harmonization Process Between Land Registry and Cadastre Data in Selected Regions of the Republic of Croatia Project and Real Property Registration and Cadastre project (The World Bank Loan), Geodetic-cadastral services for production of digital cadastral maps.

March 2006 – November 2006, Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, Project manager – European Union, Transitional Facility Program: Real Estate Records Management Harmonization Project. Beneficiary institution: Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia.

October 2004 – October 2008, EuroGeographics, Chairperson – Chairing the Cadastre and Land Registry Group of EuroGeographics (membership association of the European national mapping, land registry and cadastral agencies).

January 2000 – June 2005, Executive director and project manager, Real Estate Registration Modernization Project, Slovenia, co-financed by the loan of the World Bank. Beneficiaries: Ministry of environment and spatial planning – Surveying and mapping authority, Ministry of justice, Ministry of agriculture, forestry and food, Ministry of finance and the Supreme court.  Managing and leading the activities of the biggest Slovenian real estate registration project e.g. managing the following Components: A. Land and building cadastre, B. Land registry, C. Apartment registration development, D. Agriculture land use monitoring, E. Real estate tax and valuation system development, F. Housing finance and mortgage reform, G. Legal framework for property ownership, H. Project coordination support.

February 1996 –November 2005, United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE), Bureau member – Guiding the operations of land administration through the so-called bureau (management board) of the UN/ECE Working Party on Land Administration (WPLA).

October 2000 – October 2008, Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, Deputy Director General – Co-managing the Slovene state surveying, cadastral and mapping administration. Professional work in geodesy, real estate registration and mapping field of work. Strategy and policy development, setting-up and amending the legislative framework, leadership in projects.

August 2000 – June 2001, Project manager – European Union, Phare Program 1999: Modernization of Real Estate Records Management Project, Beneficiaries: Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia and the Supreme Court of the Republic of Slovenia.

November 1999 – November 2001, United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE), Chairperson/Team Leader – Chairing land administration activities of the UN/ECE Working Party on Land Administration (WPLA), working on UN/ECE guidelines and professional documents in the field of real estate, raising awareness, organizing workshops, sharing best practices in the UN/ECE region with a special focus on countries in transition. Workshops were organized in different cultural, social and professional environments.

Membership of selected professional bodies:
•    Slovenian Chamber of Engineers – licensed graduated engineer of geodesy – “responsible geodesist”
•    Business Interest Association of Geodetic Companies
•    Slovenian Chamber of Engineers – geodesist – “official geodetic card holder”
•    Editorial Board of Geodetski vestnik member, Journal of the Association of Surveyors of Slovenia, responsible for land administration and real estate recording. Editorial Board of international scientific journal Micro Macro & Mezzo Geo Information member.
•     International Federation of Surveyors – FIG
•    Association of Geographical Societes of Slovenia
•    Manager Association.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/evide