Družinski spori in spori na področju socialnega in zdravstvenega varstva – 2017

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede Drugi Prvi

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje

work

Druge oblike študija Samost. delo

Individ. work

  ECTS
40 160 8

Nosilec predmeta

doc. dr. Aljoša Dežman

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vsebina

 • Opredelitev, načela in posebnosti družinske mediacije
 • Psihološki vidiki v družinski mediaciji
 • Akti EU o družinski mediaciji
 • Pravna ureditev razmerij: posledice razveze ZZ ali razpada IZS, skrbništvo nad mladoletnimi otroki, izvrševanje stikov, preživnina, razdelitev skupnega premoženja
 • Temeljni pristopi in temeljne vrste družinske mediacije
 • Posebne tehnike v družinski mediaciji
 • Delo z močnimi čustvi pri strankah v družinski mediaciji
 • Delo z več strankami
 • Delo z otroci v družinski mediaciji
 • Teoretična izhodišča mediacije v socialnem delu in zdravstvenem varstvu
 • Mediaciji sorodne oblike nudenja pomoči uporabnikom
 • Posebne tehnike v mediaciji znotraj socialnega varstva in zdravstvenih storitev
 • Mediacijski proces in faze – poglobljeno učenje
 • Področja mediacija v socialnem delu: družinska mediacija, mediacija z otroki in mladostniki, medkulturna mediacija, medgeneracijska mediacija, mediacija s starejšimi, mediacija s posebnimi skupinami, skupinska mediacija
 • Področja mediacije v zdravstvu: odnos zdravnik – zdravstveno osebje, odnos zdravstveno osebje – pacient, odnos zdravstveno osebje – svojci, in ostale relacije
 • Študije primerov
 • Treningi, analize in igre vlog.

Temeljna literatura in viri

 • Betetto, N., in drugi. (2011). Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji. Ljubljana: Društvo mediatorjev Slovenije. (izbrana poglavja)
 • Metelko, T.P. (2013). Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov vdružini. Ljubljana: doktorska disretacija.
 • Metelko Lisec, T., (ur.). (2012). Usposabljanje za družinske mediatorje. Priročnik za udeležence. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 • Hrovatič, D., Metelko Lisec T. : Mediacija v socialnem varstvu. V Betteto, N., Iršič, M., Kečanović, B., Končina Peternel, M., Konjević, B., Korenjak Kramar, K., Kukec B., Lisec, M., Metelko Lisec, T., idr. (2008). Predlog bele knjige o mediaciji. Elektronski vir. Str. 66 – 71. (COBISS.SI-ID 37012834).
 • Parkinson, L. (2011). Družinska mediacija. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia. (izbrana poglavja)
 • Recommendation no. R (98) 1 of the Commitee of Ministers to Member States on Family Mediation
 • https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=461277&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
 • Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, UL RS št. 69/2004 z dopolnitvami
 • Zakon o socialnem varstvu, UL RS, št. 3/2007 s spremembami in dopolnitvami
 • Zakon o pacientovih pravicah, UL 15/2008

Cilji in kompetence

Cilji:

– razumevanje teoretičnega koncepta družinske mediacije kot metode upravljanja konfliktov in razreševanja sporov med družinskimi člani

– poznavanje in razumevanje temeljnih predpisov in aktov s področja družinskopravnih razmerij

– poglobljeno poznavanje in uporabljanje mediacijskega procesa

– prepoznavanje in posledično razvijanje novih veščin konstruktivnega in dogovornega reševanja konfliktov in sporov v lastnem življenju.

– razumevanje teoretičnega koncepta mediacije kot metode upravljanja konfliktov in razreševanja sporov med uporabniki v socialnih in zdravstvenih mrežah

– prepoznavanje uporabnosti različnih zvrsti mediacije v konkretnih primerih socialnega dela in zdravstvenih storitev

– poznavanje in razumevanje specifičnih mediacijskih tehnik

– poglobljeno poznavanje in uporabljanje mediacijskega procesa

– prepoznavanje temeljnih veščin mediatorja in uporaba teh veščin pri upravljanju konfliktov uporabnikov.

 Predmetno specifične kompetence:

 1. Znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanja, pogajanja, dogovarjanja), vodenja razgovora v smeri želenih razpletov na konkretnem področju SD in ZV
 2. Znanja in spretnosti za skupno analizo potreb in načrtovanje ter soustvarjanje ustreznih storitev na konkretnem področju SD in ZV
 3. Sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na konkretnem področju SD in ZV

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

– študent-ka pridobi poglobljeno znanje o konceptu, teoretičnih izhodiščih in temeljnih načelih družinske mediacije

– spozna in razume ter zna uporabljati proces mediacije v družinskih sporih

– spozna in zna uporabljati tehnike in veščine v procesu družinske mediacije

študent-ka zna uporabiti pridobljena znanja in spretnosti pri neposrednem delu z uporabniki

– pozna, razume in uporablja temeljne pravne predpise v zvezi z urejanjem pravnih razmerij med zakonci, izvenzakonskimi partnerji ter otroki

– študent-ka pridobi poglobljeno znanje o konceptu, teoretičnih izhodiščih in temeljnih načelih mediacije v SD in ZV

– spozna in razume ter zna uporabljati proces mediacije v SD in ZV

– spozna in zna uporabljati tehnike in veščine v procesu mediacije znotraj SD in ZV

– študent-ka zna uporabiti pridobljena znanja in spretnosti pri neposrednem delu z uporabniki

– sposoben, sposobna je voditi proces ustvarjanja skupne zadovoljive rešitve v konkretnih sporih med različnimi uporabniki raznih skupin ljudi, od mladih, starih, družin, z namenom dogovornega, soglasnega sprejemanja rešitev v sporih, s katerimi bodo zadovoljni vsi vpleteni

– obvlada veščino ohranjanja profesionalne in osebne avtonomije v medsebojnih odnosih.

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

– frontalna oblika poučevanja

Učne metode:

– diskusije

– vaje z igro vlog – vodenje procesa pogajanj

– vaje z igro vlog – biti pogajalec

– snemanje s kamero in analiza

Načini ocenjevanja

Pisni izpit 50 %

Ustni del v obliki igre vlog vodenja mediacije 50 %

Reference nosilca

 • docent Pravne fakultete v Mariboru in Pravne fakultete v Ljubljani
 • Državni pravniški izpit
 • Predsednik državne izpitne komisije za upravitelja v insolvenčnih postopkih

Izbrane objave:

 • DEŽMAN, Aljoša. The short overview of contractual liability for assistants and substitutes in Roman law and in German BGB. Prav. život (Serbia), 2008, year 57, nr. 11, p. 485-505.
 • DEŽMAN, Aljoša. The Roman law origins of contractual liability for performance assistants and substitutes in German law of obligations. Slov. law rev. (Slovenia), 2010, vol. 7, no. 1/2, p. 131-147.
 • DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor. Nachlassinsolvenz in Slowenien. Zeitschrift für Europarecht Internationales Privatrecht & Rechtsvergleichung. (Austria), 2011, year 52, nr. 1, p. 40-45
 • DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor, Privatinsolvenz nach slowenischem Recht, Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas (Germany), year 20, nr. 11 (2011), p. 328-331
 • DEŽMAN, Aljoša. Normative regulation of bankruptcy of legacy in Slovenian law. Slov. law rev. (Slovenia), Dec. 2008, vol. 5, no. 1/2, p. 161-169.
 • DEŽMAN, Aljoša. Legislation regarding contractual liability to reparation on Slovenian soil in the 20th century. In: Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa, Faculty of law, University of Vienna (Austria) 2008, p. 35-36.
 • DEŽMAN, Aljoša/BABUDER HUMMEL, Kristina. Schutz der Minderheitsaktionäre in Slowenien. In: BACHNER, Thomas (red.), DORALT, Peter (red.), WINNER, Martin (ured.). Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. Wien: Nomos; Facultas.WUW (Austria), 2010, str. 683-749.
 • PRELIČ, Saša, KOBAL, Aleš, DEŽMAN, Aljoša. Slovenia. v CAMPBELL, Dennis (ur.). International tax and investment service. Croydon (United Kingdom), Bloomsbury Professional, 2011,
 • DEŽMAN, Aljoša. Die Rechtsnatur der societas publicanorum im Hinblick auf den Schutz der Bürger: Referat on the international  seminar “Vertragsrecht und IUS GENTIUM”, Motovun, 27.5. – 29.5.2006  (Croatia), 2006.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/druzi