Digitalno reševanje sporov v Evropski Uniji – 2017

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Program »Alternativno reševanje sporov« pravo prvi/drugi prvi/drugi

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge oblike študija Samost. delo   ECTS
25 125 6

Nosilec predmeta

prof. dr. Verica Trstenjak

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vsebina

Temeljna literatura in viri

Cilji in kompetence

Predvideni študijski rezultati

Metode poučevanja in učenja

Načini ocenjevanja

Reference nosilca

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/digit