Delovno in socialno pravo: izbrane teme

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 1 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30   20     50 4

Nosilec predmeta

doc. dr. Katarina Krapež

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Temeljna znanja o razmerjih med delodajalci in delavci ter o pravni ureditvi teh razmerij.

Vsebina

 1. Opredelitev in umestitev delovnega in prava socialnega prava v nacionalnem in mednarodnem pravnem prostoru.
 2. Pomen mednarodnega delovnega in socialnega prava.
 3. Ustavni temelji delovnega in socialnega prava.
 4. Razvoj individualnih delovnih razmerij z vidika zagotavljanja socialne varnosti.
 5. Reprezentativnost sindikatov in delodajalskih združenj, evropski in nacionalni socialni dialog.
 6. Preprečevanje in reševanje delovnih in socialnih sporov.

Temeljna literatura in viri

Obvezna:

 • Vodovnik Zvone, Osnove delovnega in socialnega prava, GV, Ljubljana 2015 
 • Vodovnik Z., Korpič Horvat E, Labour Law in Slovenia, Kluwer, 2015
 • Franca, Valentina. 2009. Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju : pravni in kadrovski vidiki s primeri iz sodne in podjetniške prakse. Ljubljana: Planet GV.
 • Izbrani pravni predpisi ter znanstveni in strokovni članki s področja predmeta in sodna praksa.

Cilji in kompetence

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja s področja delovnega prava in prava socialne varnosti, ki jih bodo usposobila za delo v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu in za zastopanje posameznikov pred sodišči. Hkrati pridobijo veščine in znanja opravljati dela v gospodarskih družbah in državnih organih.

Študentje bodo razvili splošne kompetence tako, da bodo pridobili  sposobnost aktivnega delovanja pri oblikovanju in uporabi prava na različnih področjih. Ker se sistematično  izobrazijo o pravnih aktih in pravnih normah  na področju delovnega in socialnega prava, se usposobijo za uporabo pravnih virov na različnih ravneh na nacionalni ravni, mednarodni ravni in tudi v procesih socialnega dialoga med socialnimi partnerji.  

Študentje bodo razvili tudi predmetno-specifične kompetence:

Usposobljenost za presojo kakovosti pravnih aktov in pravnih norm ter za identifikacijo napak teh aktov in norm. Presojo namena pravnih norm na temelju pravnih načel s področja delovnega in socialnega prava; za usposabljanje kadrovskih strokovnjakov za uporabo pravnih norm delovnega in socialnega prava, za raziskovanje vprašanj pravnega urejanja delovnih in socialnih razmerij kot tudi za nadzor nad izvajanjem norm delovnega in socialnega prava.

Predvideni študijski rezultati

Osvojitev poglobljenega  razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja delovnega prava in prava socialne varnosti. Obvladati  uporabo predpisov in voditi druge pri uporabi predpisov. Biti sposoben izvajati pravodajne aktivnosti.

Metode poučevanja in učenja

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Proučevanje primera
 • Druge vrste nastopov študentov
 • Vključevanje gostov iz prakse

Načini ocenjevanja

Način:

A.

– krajši pisni izdelki 30 %

– daljši pisni izdelki 70 %

B. Alternativa – pisni izpit 100 %

Reference nosilca

KRAPEŽ, Katarina, FRANCA, Valentina, SENČUR PEČEK, Darja. Socialnopravni položaj delavcev na družinskih kmetijah. Delavci in delodajalci : [revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti], ISSN 1580-6316, 2012, letn. 12, [št.] 4, str. 553-575. [COBISS.SI-ID 4594903]

KRAPEŽ, Katarina. Sodobni izzivi pravnega varstva znanstvenih del – med avtroskopravnim monopolom in samoregulacijo v znanosti. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo, ISSN 1855-7147. [Tiskana izd.], dec. 2014, letn. 6, št. 2, str. 173-186. http://www.lexonomica.com/journal/images/volume_6/No_2/02-Krapez-Sodobni%20izzivi%20pravnega%20varstva%20znanstvenih%20del.pdf. [COBISS.SI-ID 279734528

KRAPEŽ, Katarina. The (un)originality of scientific papers an analysis of professional quality standards. V: DERMOL, Valerij (ur.), TRUNK ŠIRCA, Nada (ur.), ĐAKOVIĆ, Goran (ur.). Active citizenship by knowledge management & innovation : proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2013, 19-21 June 2013, Zadar, Croatia, (MakeLearn, ISSN 2232-3309). Bangkok; Celje; Lublin: ToKnowPress. 2013, str. 945-955, tabela. http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-02-4/papers/ML13-342.pdf. [COBISS.SI-ID 4788951

KRAPEŽ, Katarina. New paradigms for fostering innovation in scientific publishing. V: SEDMAK, Suzana (ur.), et al. Managing global diversities : abstracts of the joint international conference organized by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia [and] Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation [and] Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirkovic”, Croatia [and] Association for the Study of East European Economies and Cultures, USA, and Society for the Study of Emerging Markets, USA, (Management International Conference, ISSN 1854-4312). Koper: University of Primorska Press. 2018, str. 311. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-90-9/177P.pdf. [COBISS.SI-ID 1540394692

HAFNER, Ana, KRAPEŽ, Katarina. Technology transfer process : what is in it for the researcher?. V: RODIČ, Blaž (ur.). Book of Abstracts. Novo mesto: Faculty of Information Studies. 2017, str. [7]. http://itis.fis.unm.si/wp-content/uploads/2017/12/ITIS-2017-Book-of-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 2048482323

LOGAR, Nataša, BENEVOL GABRIJELČIČ, Katja, BREN, Urban, DOLENC, Sašo, KRAPEŽ, Katarina, ROMIH, Miro, ŽAGAR KARER, Mojca, KREK, Simon, GORJANC, Vojko, JEMEC TOMAZIN, Mateja, ARHAR HOLDT, Špela, FIŠER, Darja. Terminologija v poklicnem vsakdanu : stanje in potrebe. Slovenščina 2.0 : empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, ISSN 2335-2736, 2016, letn. 4, št. 1, str. 42-78. http://slovenscina2.0.trojina.si/arhiv/2016/1/Slo2.0_2016_1_05.pdf, doi: 10.4312/slo2.0.2016.1.42-78. [COBISS.SI-ID 63583074

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/delov