Davčno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 3 2

Vrsta predmeta*

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 20  10  6

Nosilec predmeta

prof. dr. Krešimir Puharič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

Vsebina

1. Opredelitev vsebine osnovnih pojmov.
2. Davčno pravo kot del pravnega sistema.
3. Viri davčnega prava..
4. Načela davčnega prava, ki izvirajo iz ustavnega načela pravne države.
5. Razvrstitev davkov.
6. Davčnopravno razmerje (nastanek, prenehanje, vrste, udeleženci).
7. Zakonski opis davčnega dejanskega stanu.
8. Osnove davčnega procesnega prava (postopki določanja davkov in postopki davčnega nadzora).

Temeljna literatura in viri:

  •  B. Škof in drugi: Davčno pravo, Univerza v Mariboru in Davčno-finančni inštitut, Maribor 2007.
  • T. Jerovšek in P. Kovač: Posebni upravni postopki. Fakulteta za upravo, Ljubljana 2008
  •  D. Popović: Poresko pravo. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014.
  • B. Jelčić in drugi: Financijsko pravo i financijska znanost. Narodne novine, Zagreb 2008.
  • K. Tipke in J. Lang: Steuerrecht. Dr. Otto Schmidt Verlag, Köln 2013.
  • W. Doralt in H. G. Ruppe: Grundriss des österreichischen Steuerrechts. Manzsche Verlag-s und Universitätsbuchhandlung, Wien 2011.
  • D. Birk in drugi: Steuerrecht. C. F. Müller, Berlin, Leipzig in Osnabrück 2014.
  • L.W. Gornley : EU Taxation Law, Oxford University Press, Oxford 2005

Priporočeni predpisi :

– Zdoh-2- NPB 24
– ZdavP – 2 – NPB 14
– ZDDPO – 2 – NPB 14

Cilji in kompetence:

Cilj tega predmeta je seznaniti študente z osnovami davčnega materialnega in procesnega prava. Poudarek je na razumevanju osnovnih ustavnih izhodišč in pravnih institutov davčnega prava.

Pridobljeno znanje bo študentom omogočilo proučevanje zahtevnejših davčnih vprašanj in specifičnih davčnih področij in tako tudi sposobnost samostojnega reševanja davčno-pravnih vprašanj.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje osnov davčnega prava.

Metode poučevanja in učenja:

1. Predavanja ob sodelovanju študentov.
2. Vaje.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

Glejte – prosim – COBIS / OPAC

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/davcn