Arbitražno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Civilno in gospodarsko pravo 2. st.  Pravo 1 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
35   25      65 5

Nosilec predmeta

doc. dr. Sara Ahlin Doljak

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Predpostavlja se znanje civilnega prava na ravni prve stopnje pravnega študija.

Vsebina

 1. Pojem in pravna narava arbitraže ter prednosti pred sodnim postopkom
 2. Pojem domače, tuje in mednarodne arbitraže
 3. Načela in specifike arbitražnega reševanja sporov;
 4. Stalne in ad hoc arbitraže;
 5. Postopek pred arbitražami;
 6. Arbitražna odločba
 7. Izpodbijanje arbitražne odločbe
 8. Izvršitev domačih arbitražnih odločb
 9. Priznanje in izvršitev tujih arbitražnih odločb
 10. Viri arbitražnega prava
 11. Alternativno reševanje potrošniških sporov
 12. Mednarodna pogajanja;
 13. Mednarodna mediacija;
 14. Mednarodna arbitraža;
 15. Reševanje mednarodnih  investicijskih in trgovinskih sporov.

Temeljna literatura in viri

 • L. Ude, Arbitražno pravo, GV založba, Ljubljana 2004
 • Galič A.,  Kako vzpostaviti mehanizem izvensodnega reševanja potrošniških sporov, Podjetje in delo, 2012, št. 6-7
 • Vertačnik M., Gorjup Zupančič V., Arbitraža in izvršba na podlagi verodostojne listine, Pravna praksa, 2013, št. 45, str. 9
 • Zakon o arbitraži, Uradni list RS, št. 45/2008
 • Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, Uradni list RS, št. 57/2009

 

 

Cilji in kompetence

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja s področja poslovnega gospodarskega prava, ki jih bodo usposobila za zahtevnejša dela v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu in za zastopanje posameznikov pred sodišči. Hkrati pridobijo zahtevnejše veščine in znanja opravljati dela v gospodarskih družbah in državnih organih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja arbitražnega prava. Obvladati samostojno uporabo predpisov.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja »ex cathedra
 • Študij predvidene literature,
 • Samostojen študij predpisov in literature.

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 100%

Reference nosilca

Sara Ahlin Doljak je diplomirala na Pravni fakulteti (PF) v Mariboru. l. 1999. Na isti fakulteti je v letu 2008 uspešno zagovarjala magistrsko delo pri mentorju prof. dr. Šime Ivanjku in komentorju prof. dr. Marijanu Kocbeku z naslovom Tožba manjšine delničarjev kot korekcija neaktivnosti oz. nekorektnosti organov družbe v angloameriškem in kontinentalnem sistemu.

Sara Ahlin Doljak je bila v študijskem letu 2008/09 habilitirana v naziv asistentke pri Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, v študijskem letu 2013/14 pa v naziv višje predavateljice pri isti fakulteti.

Že deseto let sodeluje pri izvajanju vaj, predavanj, izpitov in seminarskih nalog pri predmetih Gospodarsko in Mednarodno-zasebno pravo na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. V študijskem letu 2011/12 je sodelovala pri pripravi Praktikuma za študente za predmet Gospodarsko pravo. Na Evropski pravni fakulteti je bila v l. 2017 imenovana za nosilko predmetov Pravo gospodarskih družb, Civilno procesno pravo-izbrane teme ter Arbitražno pravo.

Redno sodeluje na vseh strokovnih oblikah izobraževanja in relevantnih konferencah. Strokovno se je izpopolnjevala tudi v Bostonu l. 2003/04. Doslej je v strokovni pravni periodiki objavila članke v Pravni praksi in reviji Finance ter European Journal of Business and Social Sciences (EJBSS).

Bibliografija

 1. Sara Ahlin Doljak, Razlaga gospodarskih pogodb v italijanskem pravu, Pravna praksa, št. 2004/27.
 2. Sara Ahlin Doljak, Razlaga gospodarskih pogodb v slovenskem pravu, Pravna praksa, št. 2004/7.
 3. Sara Ahlin Doljak, Actio pro socio v slovenskem pravu (1.), Pravna praksa, št. 39/2014.
 4. Sara Ahlin Doljak, Actio pro socio v slovenskem pravu (2.), Pravna praksa, št. 40-41/2014.
 5. Sara Ahlin Doljak, HEALTH INSURANCE SYSTEM IN SLOVENIA AND PREPARATIONS FOR THE REFORM, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 5, No. 08, November 2016. P.P. 110 – 128, URL: http://www.ejbss.com/Data/Sites/1/vol5no08november2016/ejbss-1823-16-healthinsurancesysteminslovenia.pdf
 6. Sara Ahlin Doljak, MEDIATION – A FORM OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 5, No. 09, December 2016. P.P. 114 – 123, URL: http://www.ejbss.com/Data/Sites/1/vol5no09december2016/ejbss-1831-16-mediation-aformofalternativedisputeresolution.pdf

Vrsta objave: članki časopis Finance, Avtor: Sara Ahlin Doljak, Obdobje: 1. 10. 2000 do 31. 12. 2015. URL: http://www.finance on.net/onfind.php?mode=find&act=yes&wcre=Sara+Ahlin+Doljak

 1. Kakšni so stroški tožbe družbenika ali manjšine delničarjev, 1. 6. 2009.
 2. Odškodninska odgovornost uprave in nadzornega sveta, 27. 4. 2009.
 3. Kako izračunati bilančni dobiček, 19. 5. 2005.
 4. Računalniški program kot vložek pri ustanovitvi d. o. o., 6. 2. 2004.
 5. Kako podrobno klasificirati dejavnost pri ustanovitvi družbe, 23.12. 2003.
 6. Koliko smo upravičeni do povračil stroškov za službena potovanja in jubilejnih nagrad, 6. 11. 2003.
 7. Zakaj je podpis na menici tako pomemben, 6. 10. 2003.
 8. Kako so po novem urejene zamudne obresti, 18. 8. 2003.
 9. Neizraba letnega dopusta, 11. 8. 2003.
 10. Razveljavitev davčne odločbe, 4. 8. 2003.
 11. Davki in prispevki na pogodbeno delo, 28. 7. 2003.
 12. Pogodba o delu zunaj delovnega časa, 7. 7. 2003.
 13. Zamudne obresti pri zastarani terjatvi, 14. 4. 2003.
 14. Zaposleni v državni upravi prikrajšani za dopust, 18. 2. 2003.
 15. Koliko dni je po novem namenjeno za letni in starševski dopust, 2003.
 16. Po novem večja vloga sindikata pri urejanju delovnih razmerij, 21. 1. 2003.
 17. Kakšne so spremembe pri aktih o delovnih razmerjih, 9. 1. 2003.
 18. Zaposlitev za določen čas ne več kot dve leti, 7. 1. 2003.
 19. Na računu smo pozabili oznako s. p., 18. 12. 2002.
 20. Kupoprodajna pogodba je lahko zelo preprosta, 10. 12. 2002.
 21. Pravice, ki jih prinaša komisijska pogodba, 5. 12 .2002.
 22. Pravni nasvet: kako se zavarovati, če bi bil izdelek odpoklican s trga, 4. 12. 2002.
 23. Prijava terjatev upnikov v postopku stečaja v dveh mesecih po oklicu, 17. 10. 2002.
 24. Izstop družbenika in družbena pogodba, 26. 9. 2002.
 25. Razlika med stvarno napako izdelka in garancijo, 19. 9. 2002.
 26. Zaščiteno kmetijo podariti z izročilno pogodbo, 4. 9. 2002.
 27. Pravna sposobnost pravne osebe, 3. 9. 2002.
 28. Dejanja nelojalne konkurence, 20. 8. 2002.
 29. Kako napisati oporoko, ki je ne bo mogoče spodbijati, 11. 6. 2002.
 30. Razdelitev družbe na dve novi družbi, 21. 5. 2002.
 31. Dokumenti za vpis sprememb v sodni register, 3. 4. 2002.
 32. Pravni nasvet: Izvršba na nepremičnine, 27. 2. 2002.
 33. Delitev rezerv po novem ZGD, 23. 1. 2002.
 34. Najprej likvidacija nato izbris družbe, 15. 1. 2002.
 35. Višja sila v pogodbenem razmerju, 2. 1. 2002.
 36. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, 12. 12. 2001.
 37. Pravni nasvet: pogojno povečanje osnovnega kapitala, 28. 11. 2001.
 38. Odkup lastnih deležev v enoosebni d.o.o., 22. 11. 2001.
 39. Odgovornost za napako izdelka, 20. 11. 2001.
 40. Razdrtje fiksne pogodbe, 25. 10. 2001.
 41. Odgovornost za škodo, ki jo povzroči otrok v šoli, 11. 10. 2001.
 42. Pravni nasvet: razrešitev člana nadzornega sveta, 4. 10. 2001.
 43. Ali je s. p. lahko gospodarska družba, 20. 9. 2001.

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/arbit