Arbitraža, mediacija in alternativno reševanje sporov v gospodarskih sporih – 2017

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede Drugi Prvi

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge oblike študija Samost. delo ECTS
40 160 8

Nosilec predmeta

prof. dr. Krešimir Puharič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik.

Vsebina

 • Posebnosti gospodarskih sporov po vrsti, strankah, spori z mednarodnim elementom, spori znotraj EU.
 • Institucionalne in specializirane arbitražne institucije. Ad hoc arbitraža.
 • Arbitraža, mediacija, med-arb, zgodnja nevtralna ocena spora.
 • Mednarodni gospodarski spori.
 • Formalni pravni viri :
 • Vzorčni zakoni UNCITRAL-a o arbitraži in konciliaciji.
 • ZArbit, ZMCGZ in ZARSS.
 • Razlika med ADR civilnih in ADR v gospodarskih sporih.
 • Vzorčne arbitražne, kombinirane in mediacijske klavzule.
 • Pogodba o mediaciji v gospodarskem sporu
 • Mediacija z več strankami v gospodarskem sporu
 • Posebnosti mediacije v gospodarskih sporih.
 • Arbitraža in mediacija, ko je ena izmed strank država.
 • Posebnosti reševanja domenskih sporov.
 • Conflict menagement.

Temeljna literatura in viri

OBVEZNA LITERATURA:

 • Krešo Puharič : v Zborniku : Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe, Release 02/2011. Juris Publishing, New York
 • PUHARIČ, Krešimir, Arbitration law and practice in Central and Eastern Europe V: Pravnik. – ISSN 0032-6976. – Letn. 62, št. 6/8 (2007), str. 463-466.
 • Jacquelline M. Nolan- Haley, Alternative Dispute Resolution, Thomson West, St. Paul, 2008
 • Mauro Rubino-Sammartano : International Arbitration Law and Practice, Kluwer Law International, The Hague, 2001, str. 163-268
 • Ristin G., Hajtnik Z. in soavtorji: (Mediacija v teoriji in praksi, DMS, Ljubljana 2011
 • Krešimir Puharič : Analiza štirih novejših pravilnikov institucionalnih arbitraž, Zbornik PF in IPP ob 80 letnici zaslužnega profesorja UL. dr. Lojzeta Udeta, Ljubljana, 2016.
 • Harald Sippel : Med-Arb Recent Trends and an Outlook on the future, p. 151-176, CYARB, Volume VI, 2016, Lex Lata BV, The Hague, p. 151-176.
 • Michael Dunmore : Influences On Procedural Aspects of International Arbitration, CYIL, Volume VII, 2016, Lex Lata BV, The Hague, p. 107-128.

PRIPOROČENA LITERATURA:

 • Erik Shafer et al : ICC Arbitration in Practice, Kluwer Law, The Hague, 2005, str. 1-20, 163-192
 • Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih sporih s komentarjem, Damjan M., UR, Ljubljana 2010, od strani 111 dalje)
 • Direktiva o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah
 •  Joachim G. Frick : “Arbitration and Complex International Contracts”, Kluwer    Law  International, ISBN Schulthess 3 7255 4271 6, 2001, str. 1-42 ted 263- 285.
 • Andrzej Kubas, Maciej Durbas :  Conditional Effectivness of the Arbitration Agreement, CYARB, Volume VI, 2016, Lex Lata BV, The Hague, p. 125 – 150.

Cilji in kompetence

 • spoznali, kateri so gospodarski spori, posebnosti in vrste
 • spoznali različne vrste ARS za to vrsto sporov,Vzorčni zakoni UNCITRAL, znanje o upravljanju s konfliki
 • spoznali posebnosti arbitraže, kombiniranega reševanja sporov in mediacije v gospodarskih sporih

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • študent bo razumel, kateri spori so gospodarski spori,
 • posebnosti, razlike, vrste glede na stranke spora, razlikoval bo cross boarder spore in pravila za reševanje sporov.
 • poznal bo korektne klavzule za reševanje sporov z metodami ARS.
 • poznal bo večino najpomembnejših institucionalnih arbitraž

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • frontalna oblika poučevanja
 • delo v manjših skupinah
 • samostojno delo študentov

Učne metode:

 • razlaga
 • razgovor, diskusija, debata
 • delo z besedilom in viri
 • preučevanje primera

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga 25 %

Ustni/pisni izpit 75 %

Reference nosilca

 • Krešimir Puharič je bil v letih 1992 do 2011 predsednik Stalne arbitraže pri GZS, akter na listah številnih institucionalnih arbitraž ter član ali predsedujoči v senatih, ki so reševali arbitražne spore.
 • PUHARIČ, Krešimir. The newly adopted law on arbitration of Slovenia and law of mediation in civil and commercial matters of Slovenia = Recenta reglementare a arbitrajulai ş a medierii în materie civilǎ şi comercialǎ din Slovenia. Revista româna de arbitraj, ian./mar. 2009, an. 3, nr. 1, str. 39-58. [COBISS.SI-ID 18266854] –
 • PUHARIČ, Krešimir. Arbitration and mediation in Slovenia – de lege lata and de lege ferenda. arbitr. yearb., 2008, vol. 15, str. 193-204. [COBISS.SI-ID 18310630]
 • PUHARIČ, Krešimir. Novosti u arbitražnom pravu i mirenju u Sloveniji. Pravo gospod., prosinac 2008, god. 47, sv. 6, str. 1298-1308. [COBISS.SI-ID 18311142]
 • PUHARIČ, Krešimir. Commercial arbitration and public order in private international law in Slovenia. Revista româna de arbitraj, ian./mar. 2007, an. 1, nr. 1, str. 9-15. [COBISS.SI-ID 16950246]
 • PUHARIČ, Krešimir. Interim and partial arbitral award. arbitr. yearb., 2006, vol. 13, str. 167-177. [COBISS.SI-ID 16753126]
 • PUHARIČ, Krešimir. Neke dileme vezane uz moguć razvoj SECI arbitraže i položaj institucionalnih arbitraža. Pravo gospod., travanj 2002, vol. 41, no. 2, str. 100-104. [COBISS.SI-ID 1818066]
 • PUHARIČ, Krešimir. International dispute resolution in the age of electronic business : the Slovenian perspective. arbitr. yearb., Year 2001, vol. 8, no. , str. 57-63. [COBISS.SI-ID 1617362]
 • PUHARIČ, Krešimir. Razvoj reševanja sporov na elektronski način. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2001 : od 11. do 13. oktobra v Portorožu, (Podjetje in delo, Letn. 27, št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2001, str. 1329-1334. [COBISS.SI-ID 12088550]
 • PUHARIČ, Krešimir. Croatian draft law on arbitration and new Slovenian code on civil procedure compared. arbitr. yearb., year 2000, vol. 7, no. , str. 175- 182. [COBISS.SI-ID 1410514]
 • PUHARIČ, Krešimir. Speeding-up dispute resolution in the Republic of Slovenia. arbitr. yearb., 1999, let. 6, št. , str. 47-54. [COBISS.SI-ID 1106898]
 • PUHARIČ, Krešimir. Trade secret in arbitration proceedings. arbitr. yearb., 1998, let. 5, št. , str. 139-148. [COBISS.SI-ID 667858]
 • PUHARIČ, Krešimir. Poslovna tajna u arbitražnom postupku. Pravo gospod., 1998, let. 37, št. 1, str. 66-77. [COBISS.SI-ID 414930]
 • PUHARIČ, Krešimir. Conciliation as a method of settlement of international commercial disputes. arbitr. yearb., 1997, let. 4, str. 155-165. [COBISS.SI-ID 414674]
 • PUHARIČ, Krešimir. Mirenje – postupek rješavanja međunarodnih trgovačkih sporova. Pravo gospod., 1997, let. 36, št. 1, str. 128-139. [COBISS.SI-ID 210386]
 • PUHARIČ, Krešimir. Uporednopravni osvrt na bit odredbi pravilnika o rješavanju sporova s međunarodnim elementom stalnog izbranog sudišta u Zagrebu i pravilnika o postupku pred stalnom arbitražom kod Privredne komore Slovenije. Privreda & pravo, 1994, let. 33, št. 3-4, str. 173-186. [COBISS.SI-ID 211410]
 • PUHARIČ, Krešimir. Report on the activities of the permanent court of arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia. ICC Int. Court Arbitr. bull., 2006, vol. 17, no. 1, 7 str. [COBISS.SI-ID 16638694]
 • PUHARIČ, Krešimir. The experience from the co-operation agreements between the arbitral institutions in the Czech Republic, Croatia, Hungary, Slovenia and Austria. V: Partners in Europe : joint conference, Vienna 1 and 2 April 2004. Vienna: United Nations Commission on International Trade Law: International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economoc Chamber, 2004, str. 1-10. [COBISS.SI-ID 2203090]
 • PUHARIČ, Krešimir. Recent development of arbitration regulation in Slovenia. V: International conference : zbornik : 12 September 2003, Sofia. Sofia: BCCI, 2003, str. 55-66. [COBISS.SI-ID 2141138]
 • PUHARIČ, Krešimir. Arbitraža in pomirjevalni postopek v gospodarskih sporih v RS. V: Reševanje gospodarskih sporov v Republiki Sloveniji in v Evropski Uniji : pravna ureditev, gospodarska praksa, prikazi primerov. Ljubljana: Inštitut za evropsko pravo, 2003, 8 str. [COBISS.SI-ID 2018770]
 • PUHARIČ, Krešimir. Arbitraža in posredovalni (pomirjevalni) postopek. V: WEDAM-LUKIĆ, Dragica (ur.). Arbitražno reševanje sporov : strokovni posvet. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 1997, 7 str. [COBISS.SI-ID 415698]

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/arbit